Open voor aanvragen

Voorwaarden Partners voor Water IVWW

Gepubliceerd op:
29 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

Lees de voorwaarden voor de Partners voor Water IVWW-subsidieregeling. IVWW staat voor Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden. Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 15 juli 2024
12:00
Einddatum:
vrijdag 13 september 2024
12:00
Totaal budget:
€ 2.250.000

Partners voor Water IVWW-projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Intakeformulier en -gesprek

Eerst dient u een intakeformulier in. Daarna heeft u een verplicht intakegesprek met een RVO-adviseur. Na het intakegesprek kunt u tijdens een openstelling subsidie aanvragen. Meer informatie over het gesprek en het intakeformulier vindt u op de Engelstalige pagina. Per openstelling staat daar ook de uiterste inzenddatum voor het intakeformulier.

Activiteiten

U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op 'experimentele ontwikkeling' (testen en ontwikkelen) voor waterveiligheid en waterzekerheid in de toegestane landen. Experimentele ontwikkeling bevindt zich tussen Technology Readiness Levels (TRL) 5 en 8. De TRL's geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan. Kijk voor meer informatie op de pagina Technology Readiness Levels (TRL). Gebruik deze informatie om te controleren of uw project aan de voorwaarden voldoet voor een haalbaarheidsstudie of pilotproject. In het projectplan moet u het TRL level aangeven bij de start van uw project en na afloop.

Landen

De subsidieregeling staat open voor pilotprojecten en haalbaarheidsstudies in bijna alle landen. U kunt geen subsidie aanvragen voor conflictlanden en fragiele staten die zijn gepubliceerd in de Staatscourant (pdf, bijlage 1, categorie B).

Projectomvang en subsidiabele kosten

De subsidiabele totale kosten van het project zijn ten minste € 25.000. Let op: dit is na aftrek van eventuele baten (opbrengsten/inkomsten) tijdens de projectperiode.

Voor een haalbaarheidsstudie zijn de subsidiabele kosten niet hoger dan € 250.000 en voor een pilotproject niet hoger dan € 600.000.

Toelichting subsidiabele kosten

Bekijk de volledige toelichting op de subsidiabele kosten in het formulier 'PVW project budget 2024', op het tabblad 'Explanation'. U vindt dit formulier op de Engelstalige pagina. Alleen de volgende kostensoorten zijn subsidiabel:

 • personeelskosten;
 • materiaalkosten;
 • afschrijving op te gebruiken machines;
 • kosten voor producten/diensten die u afneemt van derden, bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
  Als u 'kosten derden' opvoert, bedenk dan of de leverende partij is in te wisselen voor een andere partij. Zo niet, bekijk dan of deze partij deel zou moeten uitmaken van uw samenwerkingsverband. Want als partner in een samenwerkingsverband is een partij meer betrokken bij het project. En dat biedt uw project meer zekerheid.

Deze informatie vindt u ook in artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteuncriteria.

Looptijd activiteiten

U voert de activiteiten van een pilotproject uit binnen 2 jaar na de datum van de beslissing op de aanvraag (het toekenningsbesluit). Voor een haalbaarheidsstudie geldt een periode van 1 jaar. Er is geen verplichte uiterste startdatum voor de uitvoering van de activiteiten.

Thema's

De aanvraag gaat over 1 van de volgende thema's:

 1. drinkwater;
 2. sanitatie (Alles wat nodig is voor hygiënische leefomstandigheden, om ziektes te voorkomen. Sanitaire voorzieningen -zoals wc's, en waterleiding en riolering-, en onderwijs over hygiëne.);
 3. waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid;
 4. klimaatadaptatie, droogte- en overstromingsrisico's, beheer stroomgebied, weerbare steden;
 5. biodiversiteit en watergerelateerde ecosystemen;
 6.  voedselproductie en duurzame landbouw;
 7. waterinfrastructuur, duurzame vaarwegen en havens die weerbaar zijn tegen klimaatverandering – maar geen activiteiten aan de wal.

Doelgroep

Het pilotproject of de haalbaarheidsstudie heeft een duidelijke doelgroep/ontvanger in het land van de aanvraag.

Aanvrager

Een onderneming, onderzoeksorganisatie of een ngo dient de aanvraag voor subsidie in, mogelijk namens een samenwerkingsverband. De aanvrager moet uiterlijk op het moment van beslissing op de aanvraag, een vestiging of vaste inrichting in Nederland te hebben.

Eigen bijdrage

Op de pagina Soort aanvrager en percentages budget PVW-IVWW ziet u hoeveel subsidie u maximaal kunt aanvragen, voor welk deel van de subsidiabele kosten. Per samenwerkingspartner die meer dan € 25.000 subsidie aanvraagt, moet u aantonen dat deze de rest van de subsidiabele kosten uit andere middelen kan financieren. Dit kan op de volgende manieren:

 • Uit eigen middelen. Stuur de jaarrekening over het jaar 2023 mee als bijlage bij de aanvraag;
 • Via een derde partij. Wij beoordelen op basis van uw jaarrekening of de draagkracht voldoende is. Als dit niet het geval blijkt, ontvangt u hierover bericht. U kunt een derde partij vragen garant te staan voor de eigen bijdrage. Dan moet u een 'Third Party Guarantee' (garantstelling) insturen die ondertekend is door de garantsteller. U kunt dit document zelf opstellen. Hierin moet minimaal staan dat 'de garantsteller garant staat tijdens de hele looptijd van het project voor de eigen bijdrage die nodig is van de deelnemer, voor € <bedrag invullen>'. Ook moet u de jaarrekening van de garantsteller insturen over het jaar 2023.  
  Een natuurlijk persoon kan ook garant staan voor de eigen bijdrage. In dat geval stuurt u een recent bankafschrift mee van deze persoon, in plaats van een jaarrekening. Op het bankafschrift moeten minimaal het banksaldo en de naam van de garantsteller zichtbaar zijn.
 • Betaling in natura. U legt uit in de begroting hoe deze bijdrage wordt geleverd. U geeft aan hoeveel personeelsleden aan het project zullen werken, tegen welk uurtarief, tijdens welke periode, en voor welk gemiddeld aantal uren per week.
 • Uit andere fondsen of subsidies voor dezelfde activiteiten. Stuur een bewijs mee van de toezegging(en). Fondsen of subsidies van overheden binnen de EU tellen mee als eigen bijdrage. Maar deze bedragen worden in mindering gebracht op de subsidie die u voor PVW-IVWW kunt aanvragen, om zo stapeling van subsidies te voorkomen. U vindt meer informatie hierover in artikel 5 van het Kaderbesluit I&M subsidies.

Uw bijdrage aan SDG's

U moet laten zien dat het project met subsidie van Partners voor Water (PvW) bijdraagt aan minimaal 1 van de watergerelateerde SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen):

 • SDG 2: Geen Honger
 • SDG 6: Schoon water en Sanitair
 • SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen
 • SDG 13: Klimaatactie
 • SDG 14: Leven in het Water
 • SDG 15: Leven op het Land

Beoordelingscriteria

Wij gebruiken 7 criteria om de aanvragen te beoordelen. Het ene criterium weegt zwaarder mee in de beoordeling dan het andere. Dat is de 'wegingsfactor'. De criteria Impact en Innovatie hebben de hoogste wegingsfactor. Bekijk het overzicht van criteria en wegingsfactoren in bijlage 2 van de publicatie in de Staatscourant (pdf).

Internationaal MVO

Uw project volgt de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij laten internationaal MVO zwaar meewegen bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij vragen u om:

 • te handelen volgens de OESO-richtlijnen;
 • aan te tonen hoe u uw activiteiten uitvoert volgens deze OESO-richtlijnen;
 • een goede risicoanalyse van sociale- en milieurisico's te maken; en
 • door te geven welke maatregelen u neemt om deze risico's te voorkomen en/of te verkleinen.

Aan het begin van uw relatie met ons maken we afspraken met u over internationaal MVO. Bijvoorbeeld over hoe (vaak) u rapporteert over de aandachtspunten van uw risicoanalyses.

Meer aanvragen indienen

U kunt binnen een openstelling meerdere subsidieaanvragen indienen en toegekend krijgen. De aanvragen moeten dan wel voor verschillende, losstaande projecten zijn. Elk van die projecten moet voldoen aan alle genoemde voorwaarden.

Voor elk project moet u afzonderlijk een intakegesprek aanvragen. Kijk voor de juiste datums om in te sturen, onder Aanvragen op de regelingspagina.

Meer informatie vindt u in de Staatscourant-publicatie.

 

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?