Open voor aanvragen

Feiten en cijfers regeling Groenprojecten 2022

Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023
Gepubliceerd op:
8 juni 2023

In onderstaande infographics ziet u hoe de aanvragen voor de regeling Groenprojecten zich de afgelopen jaren ontwikkelden.

De cijfers in vogelvlucht

Vernieuwde regeling Groenprojecten in 2022

Vanaf 1 juni 2022 kreeg de vernieuwde regeling de naam Groenprojecten 2022 (RGP22). Voor de feiten en cijfers van het jaar 2022 betekent dit dat we de cijfers presenteren voor de regeling Groenprojecten 2016 (RGP16) en die voor de RGP22.

Wat valt op?

Hierbij valt op dat het aantal groenverklaringen afgegeven in 2022 die vallen onder de RGP16, hoger is (1076 groenverklaringen die betrekking hebben op 1137 categorieën*) dan voor de RGP22 (407 groenverklaringen die betrekking hebben op 420 categorieën*). Samen met de RGP in het buitenland komt dit neer op 1485 groenverklaringen in totaal.* 

Dit verschil is ook duidelijk terug te zien in het totale projectvermogen. Het aantal groenverklaringen afgegeven onder de RGP16 is relatief vergelijkbaar met het aantal in de jaren ervoor.

Vanaf het moment dat de nieuwe regeling inging (RPG22), is een daling te zien in het aantal aangevraagde en afgegeven groenverklaringen. Dit is te verklaren doordat de eisen voor de meest gebruikte categorieën zwaarder werden om aan de doelstelling van de regeling te blijven voldoen.

*Bij sommige aanvragen is er op meerdere categorieën aangevraagd waardoor er een verschil is tussen het aantal afgegeven groenverklaringen en het aantal aanvragen per categorie. In een aanvraag kan bijvoorbeeld sprake zijn van een combinatie van een windturbine en zonnepanelen (categorie 4.1.1 en 4.1.2).

Resultaten 2018 tot en met 2022

Afgegeven groenverklaringen

Toelichting per projectcategorie

Projectvermogen

Ontwikkeling grootste aanvraagcategorieën

Als we kijken naar de categorieën waarop groenverklaringen zijn afgegeven in 2022, dan zien we dat duurzame energie, duurzaam bouwen en landbouw nog steeds de grootste projectcategorieën zijn. Daarnaast is er sinds de nieuwe regeling groenprojecten 2022 ook een aantal groenverklaringen afgegeven voor de categorie duurzame mobiliteit. Voor de categorieën natuur en klimaatadaptatie zijn geen groenverklaringen afgegeven in 2022.

Emissiereductie

De emissiereducties in de vorm van vermeden uitstoot - van CO2, NOx en fijnstof - zijn lager dan in de voorgaande jaren. Dit komt vooral omdat er minder duurzame energieopwekking via de regeling is gefinancierd.

Hetzelfde geldt voor energiebesparing door met name de financiering van energiezuinige gebouwen. Daarnaast speelt mee dat voor de regeling groenprojecten 2022 de methode van het meten van de milieu-impact is geactualiseerd. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de berekende vermeden uitstoot anders uitvalt dan van een soortgelijk project dat in een voorgaand jaar is gerealiseerd.

Vermeden uitstoot gaat om het vervangen van fossiele energieopwekking door energieopwekking uit hernieuwbare bronnen of door energiebesparing.

De regeling kent ook categorieën waarvoor de milieuwinst niet in vermeden uitstoot van de genoemde stoffen is uit te drukken. Het aantal groenverklaringen in deze categorieën is vooralsnog klein, zodat het niet mogelijk is hier een kwalitatieve analyse voor te geven.

Groenprojecten in het buitenland

In 2022 zijn er in het buitenland 2 groenverklaringen afgeven voor een projectvermogen van € 12.333.875. Allebei zijn het projecten voor zonne-energie. De projecten worden uitgevoerd in Azië en Afrika. 

In het Caribische deel van Nederland zijn er in 2022 geen groenverklaringen afgegeven.

Meer weten?

Bekijk op onderstaande pagina hoe de aanvragen van de regeling Groenprojecten zich de afgelopen jaren ontwikkelden.

Feiten en cijfers Regeling groenprojecten 2021

Downloads jaarverslagen

Download hieronder de meest recente jaarverslagen.

Wilt u oudere jaarverslagen bekijken? Deze vindt u in ons archief van documenten en publicaties.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?