Open voor aanvragen

Berekening steunpercentage

Laatst gecontroleerd op:
11 oktober 2022
Gepubliceerd op:
2 november 2016

Met een groenverklaring kunt u een lening voor uw project afsluiten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring.

Rentekorting

De rentekorting betekent dat u steun ontvangt. We berekenen deze steun over de hele looptijd van de groenverklaring. De steun die u over een langere periode ontvangt, kunnen we contant maken tot de waarde op het tijdstip van de toekenning daarvan. De berekening van het steunpercentage en de contante waarde van de steun staat beschreven in Beleidsregel regeling groenprojecten 2022.

Berekening

Bij de berekening van het steunpercentage, gelden de volgende rekenfactoren:

  • De hele groene investering wordt met een lening gefinancierd;
  • De lening heeft een maximale looptijd van 10 jaar;
  • De lening wordt lineair afgelost tot een restwaarde van 0;
  • Het rentevoordeel is 0,50% punt.
  • De discontovoet die de Europese Commissie maandelijks bepaalt.

Voor de berekening van de steunintensiteit zijn de te gebruiken rekenfactoren met uitzondering van het projectvermogen en de discontovoet vastgesteld, zodanig dat wordt geborgd dat de werkelijke steun binnen de gestelde kaders blijft. Het projectvermogen (het te financieren bedrag) en de discontovoet zijn variabel. Zie voor de actuele discontovoet EU base rate/discontovoet.

Let op: in de werkelijke situatie kunnen deze rekenfactoren afwijken en kan de bank bijvoorbeeld een ander rentevoordeel hanteren.

In de rekentool, die u via onderstaande download vindt, is als voorbeeld de berekening van het steunpercentage opgenomen op basis van de discontovoet zoals die op 1 juni 2022 voor Nederland gold.

Op deze manier komt de steun van de regeling uit op 2,66% van het groene projectvermogen voor een lening van 10 jaar. Voor een lening van één jaar is het steunpercentage 0,50%. Voor een lening van 2 jaar 0,50% + 0,45% = 0,95%, enzovoort.

Downloads

Vragen over Groenverklaring?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?