Gesloten voor aanvragen

Regeling Reductie Energiegebruik

Laatst gecontroleerd op:
3 november 2020
Gepubliceerd op:
30 september 2019

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Kijkt u eens bij de opvolger de RREW.

Budget en aanmeldingen

Per gemeente bedroeg de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen, en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

In onderstaande lijst staan alle gemeenten die zich voor de RRE hebben aangemeld.

Over de RRE

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE was dat de activiteiten waarvoor de uitkering werd aangevraagd, bijdroegen aan de beoogde CO2-reductie. Om in 2021 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kan de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten. Daarnaast rapporteren de gemeenten via hun jaarrekening  met de SiSa-systematiek. De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen. Of lees de informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Aanvragen

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 maximaal één aanvraag per gemeente indienen. Een aanvraag moest minimaal het volgende bevatten:

 • een omschrijving van de activiteiten waarvoor de gemeente de specifieke uitkering aanvraagt en de wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan het doel van de regeling. Dit doel is het verlagen van de CO2-uitstoot door reductie van energiegebruik in woningen. Daarbij gaat het om woningen die particulier eigendom zijn en die niet bedoeld zijn voor verhuur;
 • het beoogde aantal woningen dat de gemeente met deze uitkering wil bereiken. Dit houdt in dat de eigenaren voorlichting over energiebesparing krijgen en/of energiebesparende maatregelen treffen;
 • een omschrijving van de wijze waarop de gemeente de activiteiten gaat uitvoeren en welke partijen daarbij betrokken zijn;
 • een koppeling met het gemeentebeleid: hoe passen de geplande activiteiten binnen het beleid van de gemeente op het gebied van energiebesparing;
 • een begroting van de activiteiten. Hieronder vallen ook de organisatie- en uitvoeringskosten zolang deze bijdragen aan de activiteit. Wel is het zaak om deze kosten te beperken zodat zo veel mogelijk geld besteed wordt aan maatregelen die het energiegebruik verminderen;
 • de verwachte begin- en einddatum van de activiteiten;
 • het bereik van het project: het geschatte aantal woningen waarvoor een energiebespaaradvies is afgegeven of waar maatregelen zijn genomen. Het aantal bewoners dat een bijeenkomst bezoekt telt wel als bereik, een huis-aan-huis-bezorgde brief niet.

Inrichting en uitvoering maatregelen

Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al in de gemeente lopen of gaan lopen in het kader van het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn:

 • De gemeente geeft huiseigenaren vouchers om energiebesparende maatregelen te treffen. Een (huis aan huis) brief of een verstrekte voucher geldt niet als een bereikte woning. Een informatieavond in de wijk telt wel mee. Vouchers tellen mee als ze zijn ingewisseld.
 • De gemeente zoekt samenwerking met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten.
 • De gemeente sluit aan bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord.

Sluitingsdatum RRE

De einddatum van de RRE is voor alle gemeenten verzet naar 31 december 2021. Hieronder vindt u de link naar de Staatscourant waarin dit staat. U krijgt geen apart bewijs van verlenging. De rapportage via SiSa blijft in 2022.

De einddatum is verzet in verband met corona. Veel maatregelen kunnen nu immers niet veilig uitgevoerd worden. U mag uw plannen ook licht wijzigen, bijvoorbeeld van informatiebijeenkomsten naar vouchers. U hoeft geen actie te ondernemen richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):

 • voor lichte aanpassing van uw plannen
 • om te melden dat werkzaamheden uitlopen
 • als u de verlenging niet nodig heeft.

Mocht u nog vragen hebben stuurt u dan een bericht naar regeling.energiegebruik@minbzk.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Achtergrond

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.

Vragen over de RRE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?