Gesloten voor aanvragen

RVV Sloop huurwoningen

Gepubliceerd op:
18 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022

Deze heffingsvermindering biedt fiscaal voordeel bij het slopen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam-Zuid.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor de heffingsvermindering sloop van huurwoningen - RVV Sloop. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen van voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Sloop:

 • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt voor 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 15.000 per woning bij een minimale investering van € 37.500.
 • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt op of na 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 25.000 bij een minimale investering van € 62.500.
 • De te slopen woning heeft een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
 • De te slopen woning is gelegen in een gemeente die aangemerkt is als onderdeel van een krimpregio en bepaalde gebieden in Rotterdam-Zuid. U kunt de lijst met gemeenten en gebieden hier raadplegen.
 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • Binnen gemeenten die per 1 januari 2014 bij wet zijn genoemd: de bepalende start van de werkzaamheden (‘de sloopkogel’) was op of na 1 januari 2014.
 • Binnen gemeenten die per 1 januari 2017 aanvullend bij wet zijn genoemd: de bepalende start van de werkzaamheden (‘de sloopkogel’) was op of na 1 januari 2017.
 • Met realisatie bedoelen we de vermelding in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), waaruit blijkt dat de woning is gesloopt. Mocht de melding niet op tijd aan de BAG zijn doorgegeven, dan volstaat een onderbouwing van de verhuurder dat de woning daadwerkelijk is gesloopt. Een onderbouwing kan zijn: foto’s met vermelding datum, gepubliceerd nieuwsbericht of notulen van een bouwvergadering.
 • U zorgt dat de sloopwerkzaamheden binnen 3 jaar na aanvraag zijn afgerond en de gesloopte woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Sloop te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO te sturen.

Investeringskosten

Het verantwoorde (gerealiseerde) investeringsbedrag wordt volledig forfaitair bepaald. Bij deze categorie geldt een forfaitair bedrag van maximaal € 90.210 waarbij op basis van normeringen de sloopkosten en daaraan gerelateerde kosten, verhuiskostenvergoeding en afboeking van de WOZ-waarde zijn opgeteld.

Met het op deze wijze invullen van een minimaal investeringsbedrag van € 62.500 verklaart u dat de gerealiseerde investering betrekking heeft op een eerder afgegeven voorlopige investeringsverklaring. Verdere uitsplitsing van het investeringsbedrag is voor deze categorie niet nodig.

Als er voor de sloop een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Vragen over de RVV Sloop?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?