Gesloten voor aanvragen

Samenwerken aan een gezonde kalverketen

Gepubliceerd op:
26 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Nederland zet in op een toekomstbestendige kalverketen. Hoe kan de samenwerking tussen melkveehouders en kalverhouders zo worden geoptimaliseerd, dat vleeskalveren gezond blijven? Wilt u een vernieuwend concept hiervoor testen in de praktijk? Doe samen met andere partijen een proefproject om dit te ontwikkelen. Met de regeling Samenwerken aan een gezonde kalverketen kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 16 mei 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
maandag 27 juni 2022
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Minimaal € 75.000 en maximaal € 1 miljoen
Totaal budget:
€ 10.000.000

Deze regeling is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Voor wie

U krijgt subsidie voor een project dat u samen met andere partijen uit de kalverketen doet. In het samenwerkingsverband zitten in elk geval een melkveehouder, slachter en afzetkanaal. Ook zijn de kalverhouders een belangrijke doelgroep van deze subsidie. Er mogen naast deze partijen ook nog andere partijen uit de kalverketen meedoen met het project.

Elk samenwerkingsverband heeft een penvoerder. Deze vraagt de subsidie aan en doet de andere administratieve taken.

In het filmpje Introductie samenwerkingsregeling pilots gezonde kalverketen leggen we de regeling in het kort uit.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 10 miljoen.

Hoeveel subsidie u krijgt

U kunt met het samenwerkingsverband minimaal € 75.000 en maximaal € 1 miljoen subsidie krijgen voor een project.

Waar gaat uw project over?

Met uw proefproject ontwikkelt en toetst u een nieuwe manier van het houden van vleeskalveren. Hiermee verbetert u de gezondheid en het welzijn van de kalveren. U maakt hiervoor een projectplan en voert dit uit. U verzamelt de resultaten en monitort gegevens, zoals de opbrengsten. En u deelt deze kennis.

  Uw project gaat over één van deze 4 thema’s:

  • Loyaal aan lokaal: de melkveehouder brengt de kalveren rechtstreeks naar de kalverhouder. De dieren gaan dus niet eerst naar een verzamelcentrum. De melkvee- en kalverhouder hebben hiervoor samen een gezondheidsplan voor de dieren.
  • Maximaal integraal: de kalveren blijven bij de melkveehouder tot ze 3 maanden oud zijn.
  • Thuis en tevreden: de kalveren blijven bij de melkveehouder tot ze geslacht worden.
  • Gezonde kalverketen overig: u mag ook een ander voorstel voor een project doen. U legt uit hoe de verandering zorgt voor een betere gezondheid en welzijn van de kalveren.

  U leest meer over de eerste 3 thema’s in de scenariostudie op de website van Rijksoverheid. Hierin krijgt u meer uitleg over wat er onder de thema’s valt.

  Wilt u meer projecten doen over verschillende thema’s? Vul voor ieder project een eigen aanvraagformulier in.

  Future Farm in Lutten brengt het thema Thuis en tevreden al in de praktijk. In de video Praktijkverhaal Future Farm in Lutten vertelt eigenaar Erik Back hoe hij dit aanpakt.

  Voor welke kosten krijgt u subsidie?

  U krijgt 100% subsidie voor de kosten van deze activiteiten:

  • Het opzetten van het samenwerkingsverband. Hieronder valt ook het werven van deelnemers (bijvoorbeeld door te netwerken). U kunt hiervoor subsidie krijgen tot één jaar voordat u de subsidieaanvraag verstuurt.
  • Het maken van het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst. U kunt hiervoor subsidie krijgen tot één jaar voordat u de subsidieaanvraag verstuurt.
  • De coördinatie van het samenwerkingsverband.
  • Het delen van de kennis en resultaten van het project.
  • De operationele kosten die u maakt voor de uitvoering van het proefproject, zoals monitoring.
  • Projectmanagement en -administratie.

  Doet u fysieke investeringen voor uw proefproject? Dan krijgt u ook 40% subsidie voor de kosten als u:

  • stallen bouwt of verbetert;
  • onroerende zaken koopt of least;
  • grond koopt. De kosten voor grond mogen maximaal 10% zijn van de totale subsidiabele kosten van het project;
  • nieuwe machines en installaties koopt of huurt tot maximaal de marktwaarde;
  • computersoftware koopt of ontwikkelt;
  • merken verwerft.

  Voor andere kosten krijgt u geen subsidie. Bijvoorbeeld voor winstopslagen, kosten van personeelsactiviteiten en bonussen. Twijfelt u of u subsidie krijgt voor uw kosten? Neem dan contact met ons op.

  Loonkosten berekenen

  U berekent het uurtarief voor de loonkosten van uw medewerkers. Voor deze subsidie gebruikt u hiervoor een aparte berekening. U telt eerst 43,5% werkgeverslasten op bij het bruto jaarloon van de medewerker. Daarna telt u bij dat bedrag 15% op voor de overheadkosten. Dit is voor de indirecte kosten van uw bedrijf.

  U heeft nu het totale bedrag voor een voltijd medewerker (40 uren). U deelt dit bedrag door 1.720 uren. U heeft nu de loonkosten van de medewerker voor één uur. Dit bedrag vermenigvuldigt u met het aantal uren dat de medewerker aan het project werkt.

  Als een medewerker bijvoorbeeld een bruto jaarloon heeft van € 35.000, berekent u het uurtarief zo: bruto jaarloon + 43,5% werkgeverslasten + 15% overheadkosten / 1.720 uren. In dit voorbeeld is dit: € 35.000 + 43,5% (€ 35.000 x 0,435% = € 15.225) = € 50.225 + 15% (€ 50.225 x 0,15% = € 7533,75) = € 57.758,75 / 1.720 uren = € 33,58.

  Kosten voor uw eigen arbeid berekent u door het aantal uren te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35.

  Hoe verdelen wij het budget?

  Een onafhankelijke commissie beoordeelt eerst alle aanvragen op 4 onderdelen. Dit zijn de selectiecriteria. Hoe beter uw project hierbij aansluit, hoe meer punten u krijgt. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak deze meetellen in het totaal aantal punten.

  De aanvragen worden per thema gerangschikt. Zo krijgen projecten uit alle 4 thema’s de kans om mee te doen. Is het budget niet hoog genoeg voor alle aanvragen? Dan verdelen wij het subsidiebudget onder de aanvragers die het hoogst scoren.

  Punten voor de selectiecriteria
  Selectiecriterium Punten Wegingsfactor Maximale punten
  Effectiviteit 0-4 3 12
  Haalbaarheid 0-4 2 8
  Innovatie 0-4 2 8
  Efficiëntie 0-4 2 8

  U kunt in totaal maximaal 36 punten krijgen. Wilt u meer weten over de criteria? In de regeling leest u een toelichting.

  Voorwaarden

  U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen:

  • De activiteit van het project is nieuw voor het samenwerkingsverband.
  • U deelt de kennis die u krijgt door het project. Dit doet u via het EIP-netwerk en andere relevante netwerken. Ook maakt u de resultaten van het project openbaar.
  • U mag starten met het project nadat u de aanvraag heeft verstuurd. Begin uiterlijk binnen 2 maanden na de datum op uw beslisbrief. Het is op eigen risico als u begint voordat u de beslisbrief heeft.
  • U heeft 2 jaar de tijd voor uw project. Deze periode start op de datum in de beslisbrief.
  • U werkt mee aan monitoring van de gezondheid en het welzijn van de kalveren. Ook doet u zelf metingen over het verdienvermogen van de pilots en of dit op grote schaal kan worden uitgevoerd.
  • U werkt tot en met 5 jaar na de vaststelling mee aan evaluaties van het project.

  Na uw aanvraag

  We beoordelen alle aanvragen tegelijk. U krijgt de beslissing binnen 22 weken na 27 juni 2022, de laatste dag dat u kunt aanvragen. Hierin staat ook het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen. Alle aanvragen gaan eerst naar de commissie. Hierdoor kan het langer duren voordat u bericht krijgt. Dit betekent niet dat u geen subsidie krijgt.

  Wijzigingen doorgeven

  Na 27 juni 2022 17:00 uur kunt u geen wijzigingen of aanvullingen doorgeven. Heeft u een beslissing op uw aanvraag gekregen? Dan kunt u wel wijzigingen doorgeven. Dit doet u in de POP3 webportal.

  Deelbetaling aanvragen

  U mag elk jaar maximaal 2 keer een deelbetaling aanvragen. Het bedrag dat u aanvraagt moet minimaal € 50.000 of minimaal 25% van het totale subsidiebedrag zijn. U krijgt maximaal 80% van het subsidiebedrag als deelbetaling.

  Voortgang doorgeven

  Duurt uw project langer dan één jaar na de datum van de beslisbrief? Dan stuurt u een verslag van de voortgang. Dit doet u uiterlijk een jaar na datum van de beslisbrief. Hierin beschrijft u hoe de activiteiten gaan en wat de deelresultaten zijn. U stuurt de voortgangsrapportage straks via mijn.rvo.nl. Als dit mogelijk is, krijgt u een melding en leest u er meer over op deze pagina.

  Vaststelling aanvragen

  Nadat u de beslisbrief heeft gekregen voert u binnen 2 jaar uw project uit. Is het project klaar? Vraag binnen 13 weken vaststelling aan en doe dit uiterlijk op 1 april 2025. Bij de aanvraag voor vaststelling geeft u een eindrapport met de resultaten van uw project. Hierin geeft u ook een overzicht van de kosten, facturen en betaalbewijzen. Wij beoordelen hoe uw project is gegaan en of u zich aan alle voorwaarden houdt. Ook berekenen wij het definitieve subsidiebedrag.

  Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

  Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uit wat u gedaan heeft en wat de kosten waren. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen gebruiken we formats. Een overzicht van de bijlagen en formats vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

  Na uw aanvraag voor vaststelling

  Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Missen er bijlagen? U krijgt een brief en u heeft 14 kalenderdagen de tijd om de informatie aan te leveren. U krijgt de beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag voor vaststelling.

  U kunt nu nog geen aanvraag voor vaststelling doen. Zodra dit kan leest u er meer over op deze pagina.

  Meer weten?

  In de video Inhoud en voorwaarden samenwerkingsregeling pilots gezonde kalverketen leggen we de regeling uit. U krijgt bijvoorbeeld een uitleg over de voorwaarden en het aanvraagproces. U leest ook meer over de regels bij een POP3-subsidie in het Handboek POP3, bijvoorbeeld over de communicatieverplichtingen.

  Wetten en regels 

  De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 3 mei 2022 van de Staatscourant. De subsidie heet in de Staatscourant Pilots gezonde kalverketen.

  Vragen over Samenwerken aan een gezonde kalverketen?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?