Gesloten voor aanvragen

Samenwerken aan een gezonde kalverketen

Laatst gecontroleerd op:
26 maart 2024
Gepubliceerd op:
26 april 2022

Nederland zet in op een toekomstbestendige kalverketen. Hoe kan de samenwerking tussen melkveehouders en kalverhouders zo worden geoptimaliseerd, dat vleeskalveren gezond blijven? Wilt u een vernieuwend concept hiervoor testen in de praktijk? Doe samen met andere partijen een proefproject om dit te ontwikkelen. Met de regeling Samenwerken aan een gezonde kalverketen kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 16 mei 2022
09:00
Einddatum:
maandag 27 juni 2022
17:00
Minimaal € 75.000 en maximaal € 1 miljoen
Totaal budget:
€ 10.000.000

Voor wie

U krijgt subsidie voor een project dat u samen met andere partijen uit de kalverketen doet. In het samenwerkingsverband zitten in elk geval een melkveehouder, slachter en afzetkanaal. Ook zijn de kalverhouders een belangrijke doelgroep van deze subsidie. Er mogen naast deze partijen ook nog andere partijen uit de kalverketen meedoen met het project.

Elk samenwerkingsverband heeft een penvoerder. Deze vraagt de subsidie aan en doet de andere administratieve taken.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 10 miljoen.

Hoeveel subsidie u krijgt

U kunt met het samenwerkingsverband minimaal € 75.000 en maximaal € 1 miljoen subsidie krijgen voor een project.

Waar gaat uw project over?

Met uw proefproject ontwikkelt en toetst u een nieuwe manier van het houden van vleeskalveren. Hiermee verbetert u de gezondheid en het welzijn van de kalveren. U maakt hiervoor een projectplan en voert dit uit. U verzamelt de resultaten en monitort gegevens, zoals de opbrengsten. En u deelt deze kennis.

  Uw project gaat over één van deze 4 thema’s:

  • Loyaal aan lokaal: de melkveehouder brengt de kalveren rechtstreeks naar de kalverhouder. De dieren gaan dus niet eerst naar een verzamelcentrum. De melkvee- en kalverhouder hebben hiervoor samen een gezondheidsplan voor de dieren.
  • Maximaal integraal: de kalveren blijven bij de melkveehouder tot ze 3 maanden oud zijn.
  • Thuis en tevreden: de kalveren blijven bij de melkveehouder tot ze geslacht worden.
  • Gezonde kalverketen overig: u mag ook een ander voorstel voor een project doen. U legt uit hoe de verandering zorgt voor een betere gezondheid en welzijn van de kalveren.

  Voor welke kosten krijgt u subsidie?

  U krijgt 100% subsidie voor de kosten van bepaalde activiteiten en 40% voor de fysieke investeringen voor uw proefproject. Voor andere kosten krijgt u geen subsidie. Bijvoorbeeld voor winstopslagen, kosten van personeelsactiviteiten en bonussen. Twijfelt u of u subsidie krijgt voor uw kosten? Neem dan contact met ons op.

  Hoe verdelen wij het budget?

  Een onafhankelijke commissie beoordeelt eerst alle aanvragen op 4 onderdelen. Dit zijn de selectiecriteria. Hoe beter uw project hierbij aansluit, hoe meer punten u krijgt. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak deze meetellen in het totaal aantal punten.

  De aanvragen worden per thema gerangschikt. Zo krijgen projecten uit alle 4 thema’s de kans om mee te doen. Is het budget niet hoog genoeg voor alle aanvragen? Dan verdelen wij het subsidiebudget onder de aanvragers die het hoogst scoren.

  Punten voor de selectiecriteria

  Selectiecriterium Punten Wegingsfactor Maximale punten
  Effectiviteit 0-4 3 12
  Haalbaarheid 0-4 2 8
  Innovatie 0-4 2 8
  Efficiëntie 0-4 2 8

  U kunt in totaal maximaal 36 punten krijgen. Wilt u meer weten over de criteria? In de regeling leest u een toelichting.

  Voorwaarden

  U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen:

  • De activiteit van het project is nieuw voor het samenwerkingsverband.
  • U deelt de kennis die u krijgt door het project. Dit doet u via het EIP-netwerk en andere relevante netwerken. Ook maakt u de resultaten van het project openbaar.
  • U mag starten met het project nadat u de aanvraag heeft verstuurd. Begin uiterlijk binnen 2 maanden na de datum op uw beslisbrief. Het is op eigen risico als u begint voordat u de beslisbrief heeft.
  • U heeft 2 jaar de tijd voor uw project. Deze periode start op de datum in de beslisbrief.
  • U werkt mee aan monitoring van de gezondheid en het welzijn van de kalveren. Ook doet u zelf metingen over het verdienvermogen van de pilots en of dit op grote schaal kan worden uitgevoerd.
  • U werkt tot en met 5 jaar na de vaststelling mee aan evaluaties van het project.

  Na uw aanvraag

  We beoordelen alle aanvragen tegelijk. U krijgt de beslissing binnen 22 weken na 27 juni 2022, de laatste dag dat u kunt aanvragen. Hierin staat ook het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen. Alle aanvragen gaan eerst naar de commissie. Hierdoor kan het langer duren voordat u bericht krijgt. Dit betekent niet dat u geen subsidie krijgt.

  Acties na uw aanvraag

  Na uw aanvraag doet u nog een aantal acties.

  Wijzigingen doorgeven

  Heeft u een beslissing op uw aanvraag gekregen? Dan mag u wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als uw project anders loopt dan u had verwacht of de begroting met meer dan 25% wijzigt. En als u zelf iets wilt wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie.

  Geef uw wijziging zo snel mogelijk door met een wijzigingsformulier. Wilt u activiteiten wijzigen of is er een vertraging? Dit meldt u voordat u deze doorvoert. In uw wijzigingsverzoek beschrijft u om wat voor wijziging het gaat. 

  U e-mailt het ingevulde wijzigingsformulier naar pilotsgezondekalverketen@rvo.nl. Stuur het onderstaande format projectbegroting mee als bijlage bij de e-mail. Geef in de onderwerpregel van de e-mail aan dat het om een wijzigingsverzoek POP3 Pilots gezonde kalverketen gaat. Vermeld ook de naam van het project en het aanvraagnummer. U krijgt binnen 8 weken een beslissing op het verzoek. 

  Voortgang doorgeven

  Duurt uw project langer dan één jaar na de datum van de beslisbrief? En heeft u nog geen deelbetaling aangevraagd? Dan stuurt u een verslag van de voortgang. Dit doet u uiterlijk één jaar na de datum van de beslisbrief. In het verslag beschrijft u hoe de activiteiten gaan en wat de deelresultaten zijn. U gebruikt hiervoor het format Voortgangsverslag POP3 Pilots gezonde kalverketen.

  Heeft u publiciteitsacties gedaan? Dan voegt u de gebruikte materialen toe als bijlage bij uw voortgangsverslag. Bijvoorbeeld persberichten en foto’s van projectborden.

  Het ingevulde verslag e-mailt u naar pilotsgezondekalverketen@rvo.nl. Geef in de onderwerpregel van de e-mail aan dat het om een voortgangsverslag POP3 Pilots gezonde kalverketen gaat. Vermeld ook de naam van het project en het aanvraagnummer. U krijgt een brief met de reactie op uw voortgang.

  Deelbetaling aanvragen

  U mag elk jaar maximaal 2 keer een deelbetaling aanvragen. Het bedrag dat u aanvraagt moet minimaal € 50.000 of minimaal 25% van het totale subsidiebedrag zijn. U krijgt in totaal maximaal 80% van het totale subsidiebedrag als deelbetaling.

  Vaststelling aanvragen

  Nadat u de beslisbrief heeft gekregen voert u binnen 2 jaar uw project uit. Is het project klaar? Vraag binnen 13 weken vaststelling aan en doe dit uiterlijk op 1 april 2025. Wij beoordelen hoe uw project is gegaan en of u zich aan alle voorwaarden houdt. Ook berekenen wij het definitieve subsidiebedrag.

  Wetten en regels

  De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 3 mei 2022 van de Staatscourant. De subsidie heet in de Staatscourant Pilots gezonde kalverketen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?