Gesloten voor aanvragen

Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen 3e openstelling

Gepubliceerd op:
28 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Belangrijke veranderingen 3e openstelling

Na de vorige aanvraagperiode is een aantal regels voor deze subsidie veranderd:

 • u kunt nu ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de al geldende wettelijke eisen);
 • uw project voldoet minimaal aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies;
 • uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling naar de omgeving);
 • het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000;
 • er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000;
 • er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest bij de minimale reductiepercentages voor combinaties van techniek en managementmaatregelen en alleen managementmaatregelen;
 • één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee;
 • bij de uitvoering van het innovatieproject mag een techniek niet in meer dan 4 stalsystemen toegepast worden.

Voor wie en waarvoor?

Deze subsidie is voor veehouders met:

 • melkvee
 • vleeskalveren
 • varkens
 • vleeskuikens
 • (groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen
 • melkgeiten

Waarvoor?

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken om emissies van stalsystemen te verminderen. En voor een beter dierenwelzijn en brandveiligheid. Dat kan een installatie of machine zijn of een managementmaatregel. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Onder stalsystemen vallen:

 • dierenverblijven
 • mestopslag
 • voeropslag
 • mestkelders
 • mestbewerkingsinstallaties

Budget

Er is deze aanvraagperiode in totaal € 30 miljoen beschikbaar voor de subsidie. Er is een maximum budget per type veehouderij:

 • varkenshouderijen € 10 miljoen;
 • melkveehouderijen € 10 miljoen;
 • melkgeitenhouderijen € 3 miljoen;
 • vleeskalverenhouderijen € 3 miljoen;
 • pluimveehouderijen € 3 miljoen;
 • managementprojecten varkens- en melkveehouderijen samen € 1 miljoen.

Beoordelen project

Wij beoordelen elk project op een aantal onderdelen. Wij verdelen het budget onder de aanvragers die het hoogst scoren op deze onderdelen. U leest hier meer over op Beoordeling subsidie innovatiemodule.

Subsidie berekenen

Wilt u meer weten over de subsidiabele kosten van deze subsidie? U leest hier meer over op Berekenen subsidie innovatie stalsystemen. Ook leggen we uit hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de aanvraag:

 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers.
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie.
 • Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • Uw aanvraag scoort minimaal 12 punten bij de beoordeling. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 27 punten.
 • Pluimveehouders houden de dieren in een grondhuisvestingssysteem.
 • Onderzoekt u een nieuwe techniek? Dan mag u met maximaal 4 stalsystemen deelnemen.

Uw innovatie:

 • voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden;
 • voldoet aan de eisen voor brandveiligheid van het Bouwbesluit;
 • zorgt voor meer dierenwelzijn en brandveiligheid in de stallen;
 • zorgt voor minder emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof in het stalsysteem;
 • vermindert de broeikasgas- en stalemissies met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector.
 • er is nu per diercategorie een apart projectplan. Let hierop als u de aanvraag gaat doen.

Wanneer en hoe aanvragen

Tot en met 2024 zijn er meerdere openstellingen voor deze regeling. De complete aanvraag voor de 3e openstelling moest op 14 februari 2022 bij ons binnen zijn. Wij behandelen uw aanvraag in een aantal stappen. Op Behandelen aanvraag leest u meer over deze stappen. Op Stappenplan aanvraag subsidie innovatiemodule leest u of en wanneer u wijzigingen kunt doorgeven.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag compleet en op tijd gekregen? Op Beoordeling subsidie innovatiemodule leest u meer over beoordeling van uw aanvraag.

Beslissing

Binnen 13 weken na de aanvraagperiode krijgt u een brief met de beslissing op uw aanvraag. Kunt u subsidie krijgen? Dan staat in de beslisbrief hoe hoog uw voorlopige subsidie is. U start binnen 3 maanden na ontvangst van de brief met uw project. Vergeet niet om eventuele vergunningen en ontheffingen voor uw project aan te vragen.

Vaststelling

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Op Berekenen subsidie innovatiemodule ziet u welke fasen dit zijn. Heeft u fase 1 en 2 afgerond? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. De penvoerder vraagt de vaststelling aan. Lees hier welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag.

Minimale percentages vermindering emissies van het stalsysteem

Uw project draagt bij aan het verminderen van emissies uit stalsystemen. De minimale percentages zijn:

Onderzoeken en ontwikkelen van een techniek (of in combinatie met een managementmaatregel)

  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof
Melkvee 50%* 50% n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren 50%* 50% 25% n.v.t.
Melkgeiten** 50%* 25% 25% nog n.v.t.
Varkens 50% 70% / 60%*** 25% 25%

Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen

10% 50% 25% 40%
Vleeskuikens 10% 50% 25% 50%

(groot)ouderdieren van vleeskuikens

10% 60% 25% 40%

* De vermindering van methaan van 50% is voor emissies die vrijkomen uit mest. Daarvan komt 25% uit mest en 75% is enterisch. In totaal is een vermindering van 12,5 % op stalniveau nodig. Maatregelen mogen zowel enterisch methaan verminderen als methaan uit de mest.

**Dit percentage is voor het stalsysteem zonder de mestopslag.

***Voor dragende zeugen geldt een percentage van 60%. Voor de andere categorieën 70%.

Onderzoeken en ontwikkelen van een managementmaatregel

  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Varkens n.v.t. 10% 10% 10%
Melkvee 10%* 20% n.v.t. n.v.t.

* De vermindering van methaan van 10% is gebaseerd op enterisch methaan. Emissies van methaan zijn voor 75% enterisch. De andere 25% komt uit mest. In totaal is een vermindering van 7,5% op stalsysteemniveau nodig. Om dit te bereiken mag u maatregelen gebruiken die zowel enterisch methaan als methaan uit de mest verminderen.

Referentiewaarden vermindering uitstoot

We gebruiken referentiewaarden om de vermindering van de uitstoot te berekenen. Dit is de emissie die zonder investeringen uit het stalsysteem komt. U leest meer over de referentiewaarden van de emissies ammoniak, geur en fijnstof op de website van Infomil.

Referentiewaarden voor ieder diercategorie

  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof
Melkvee

CH4 per jaar per dierplaats;

186 kg

Rav code

A1.100

n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren

CH4 per jaar per dierplaats;

62 kg

Rav code

A4.100

Rgv code A4 n.v.t.
Melkgeiten

CH4 per jaar per dierplaats;

27 kg

NH3 per jaar
per dierplaats
3,4 kg
Rgv-codes
C1, C2 en C3
nog n.v.t.
Varkens

CH4 per jaar per dierplaats;

Biggen: 1,8 kg
Kraamzeugen: 23,3 kg
Guste/dragende zeugen: 23,3 kg
Vleesvarkens: 15,7 kg

Rav-codes
D1.1.100
D1.2.100
D1.3.100
D1.3.101
D2.100
D3.100

Rgv-codes

D1.1, D1.2,

D1.3, D2 en D3

Codes fijnstoflijst

D1.1.100, D1.2.100

D1.3.100, D1.3.101

Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen

CH4 peer jaar per dierplaats;

0,03 kg
Rav-code
E2.100
Rgv-code
E2.100
Code fijnstoflijst
E2.100
Vleeskuikens CH4 per jaar per dierplaats;

0,004 kg
Rav-code
E5.100
Rgv-code
E5.100
Code fijnstoflijst
E5.100

(Groot)ouderdieren van vleeskuikens

CH4 per jaar per dierplaats;

0,07 kg

Rav-code

E4.100

Rgv-code

E4.100

Code fijnstoflijst

E4.100

 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen? Kijk dan op de pagina's Veelgestelde vragen met antwoorden of uw vraag erbij zit:

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de:

Algemene regels

Wilt u mee weten over de algemene regels die gelden voor uw subsidieaanvraag? Deze staan in het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Ook belangrijk voor deze subsidie zijn de Europese verordeningen:

Vragen over subsidie innovatiemodule?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?