Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Investeren in bewezen innovaties voor stallen 2020

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2024
Gepubliceerd op:
9 juni 2020

Wilt u als veehouder dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? Investeer dan in een bewezen innovatie. Met deze regeling kon u subsidie hiervoor aanvragen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 juli 2020
09:00
Einddatum:
maandag 31 augustus 2020
17:00

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. U kon aanvragen van 1 juli tot en met 31 augustus 2020, 17:00 uur.

Budget en kosten

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Welke kosten vallen onder deze subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken. In de tabel Staltechnieken waar u subsidie voor kunt krijgen ziet u voor welke technieken dit geldt.

Staltechnieken waar u subsidie voor kunt krijgen

Sector Staltechniek BWL-nummer Vermindering fijnstof volgens de Rav
Vleeskuikens, leghennen en kalkoenen Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes BWL 2020.03 31%
Vleeskuikens Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden BWL 2009.18.V1 49%
Vleeskuikens Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad) BWL 2020.04 52%
Vleeskuikens Positieve ionisatie met ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak BWL 2020.05 16%
Leghennen Strooiselschuif bij volièrehuisvesting BWL 2017.02 20%


Deze staltechnieken staan met het BWL-nummer in de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De afkorting BWL komt van de directie Bodem, Water, Landelijk gebied van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Zij heeft deze regeling opgesteld. Op onze pagina Innovatieve stalsystemen gebruiken leest u meer over de regeling en deze technieken.

Maakt u kosten om u te houden aan de wettelijke verplichtingen? Denk bijvoorbeeld aan het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Dan krijgt u hier geen subsidie voor. Doet u meer dan u wettelijk verplicht bent? Voor de kosten van dat deel kunt u wel subsidie krijgen.

Budget verdelen

Dit budget verdelen wij onder de aanvragers die het hoogst scoren op 2 criteria. Het meest scoort u als:

 • u een techniek plaatst in een bestaande stal (2 punten). Plaatst u de techniek in een stal die u gaat bouwen? Dan scoort u minder (1 punt). Investeert u in meer stallen? Dan nemen we het gemiddeld aantal punten. Bijvoorbeeld bij één bestaande en één nieuwe stal scoort u gemiddeld 1,5 punt;
 • uw bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt (3 punten). Welke gebieden dit zijn ziet u hieronder op de kaart. Klik op de kaart om deze te vergroten. In de bijlage van de regeling vindt u een lijst met gemeenten die binnen dit gebied liggen. Deze vindt u op de website van de Staatscourant.

Subsidie berekenen

Maximale subsidie

U krijgt maximaal aan subsidie:

 • € 35.000 voor iedere pluimveestal;
 • € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Subsidiepercentage

U krijgt standaard 40% van de kosten vergoed. Dit is alleen voor kosten die onder deze subsidie vallen. Wij verhogen dit percentage met 20% als één van deze punten voor u geldt:

 • U bent bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer.
 • U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau van de Europese Unie uit. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Als beide punten voor u gelden, verhogen wij het percentage met 40%.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dit zijn de voorwaarden:

 • U bent pluimveehouder.
 • U zorgt dat er minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt. Dit resultaat haalt u met de nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken.
 • Uw project duurt maximaal 2 jaren.1
 • Uw subsidie is minimaal € 4.000.

1U kunt alleen subsidie krijgen voor de kosten die u in deze periode maakt.

Vermindering fijnstof berekenen

U kunt zelf berekenen of er 45% minder fijnstof uit uw nieuwe of aangepaste stal komt. Op de website van Infomil vindt u het Rekenmodel Vee-combistof. Hierin geeft u aan welke staltechnieken u wilt kopen en welke u al in de stal heeft. Het model rekent dan uit wat de vermindering van de fijnstofuitstoot is. Als het resultaat 45% of hoger is kunt u subsidie krijgen.

In deze instructievideo leggen we uit hoe het Rekenmodel Vee-combistof van Infomil werkt.

Wanneer en hoe aanvragen

U kunt tot en met 2024, minimaal één keer per jaar subsidie aanvragen. Deze subsidie is niet elke aanvraagperiode voor dezelfde dierlijke sector. Pluimveehouders konden voorlopig alleen dit jaar en in 2021 aanvragen. Als we weten wanneer welke sector kan aanvragen, dan leest u dit op deze pagina.

Aanvraag niet wijzigen na aanvraagperiode

Wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling. Missen wij gegevens die geen invloed hebben op de beoordeling van uw aanvraag? Denk hierbij aan een bankrekening- of telefoonnummer. Dan mag u dit nog wel opsturen of aanpassen na de aanvraagperiode. Stuur een e-mail naar beheerprojecten@rvo.nl.

Na uw aanvraag

Wanneer krijgt u een voorschot?

U heeft bericht gehad dat u subsidie krijgt en wilt beginnen met investeren. Op onze pagina Voorschot tijdens uitvoering subsidieproject leest u wanneer wij het geld naar u overmaken.

Voordat u start

Misschien moet u voor uw project een milieueffectbeoordeling laten uitvoeren. Of een vergunning aanvragen. Heeft u deze ontvangen? Stuur de beoordeling of vergunning dan direct naar ons toe. Deze moet binnen één jaar na de beslissing op uw aanvraag bij ons binnen zijn. Als wij de beoordeling of vergunning binnen hebben, krijgt u hier een bevestiging van. Hierna start u met uw project.

Voortgang en wijzigingen doorgeven

Duurt het langer dan 12 maanden voordat uw project af is? Geef dan uw voortgang aan ons door in een voortgangsrapportage. In de beslissing op uw aanvraag leest u wanneer u dit moet doen.

Verandert er iets in uw project? Geef dit aan ons door. Voor sommige aanpassingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de projectdelen die u heeft gewijzigd, of zelfs voor het hele project. Lees hoe u wijzigingen in uw project meldt in het wijzigingsformulier.

Vaststelling aanvragen

Bent u klaar met uw investeringsproject? Vraag binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Wij bepalen hierna wat de definitieve subsidie is. Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. 

Webinar voor deze subsidie

Op 14 juli 2020 was er een webinar over Subsidie voor pluimveehouders die fijnstof in de stal willen verminderen. Hierin geven wij uitleg en advies over het aanvragen van de subsidie. Wilt u dit terugkijken? Dat kan via de website van Online Seminar.

Wetten en regels

In de publicatie van de Staatscourant van 16 juni 2020 leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidiemodule. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?