Open voor aanvragen

Uw SCE-project beheren

Gepubliceerd op:
25 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024

Heeft u uw SCE-project gerealiseerd en aangemeld bij VertiCer? Dan ontvangt u jaarlijks een voorschot op uw subsidie. Het werkelijke subsidiebedrag berekenen wij (jaarlijks) achteraf. Op deze pagina leest u hoe dit werkt. 

Jaarlijks voorschot

U ontvangt elk jaar een voorschot op de subsidie voor de energie die u verwacht op te wekken. Wij berekenen uw voorschot nadat u uw installatie in gebruik heeft genomen. Het voorschot is een voorlopig bedrag, berekend op basis van de verdeling tussen netlevering en niet-netlevering die u hebt opgegeven in het aanvraagformulier. Netlevering is de hoeveelheid elektriciteit die u teruglevert aan het elektriciteitsnet, niet-netlevering is wat u zelf verbruikt.

Het werkelijke subsidiebedrag berekenen wij achteraf per kalenderjaar. Dan weten we hoeveel energie u daadwerkelijk heeft opgewekt. En wat de marktprijs voor energie was (correctiebedrag). Na afloop van het kalenderjaar verrekenen wij dan uw voorschot met de werkelijke hoeveelheid energie en het correctiebedrag (bijstelling).

Geen maandelijkse uitbetaling in 2024

Door de hoge energieprijzen betalen wij op dit moment geen maandelijkse voorschotten meer uit. Zo voorkomen wij dat u subsidie moet terugbetalen. Bij hoge energieprijzen ontvangt u namelijk minder subsidie. U ontvangt uw totale SCE-subsidierecht in één keer achteraf.

Wilt u de maandelijkse voorschotten toch laten uitbetalen? Wij berekenen dan het voorschot op basis van de verdeling tussen netlevering en niet-netlevering, zoals u die aan ons doorgaf. Daarna stellen wij de voorschotten ieder najaar vast. Dit doen wij op basis van de verdeling tussen netlevering en niet-netlevering van de laatste 12 maanden.

Hoe berekenen wij uw voorschot?

  • Het jaarlijkse voorschot is 80% van de subsidie voor de energie die u verwacht op te wekken (productieraming). We rekenen hiervoor met het basisbedrag voor de energie min het voorlopig correctiebedrag. Het voorlopig correctiebedrag is de verwachte marktprijs voor energie voor het volgend jaar. Het basisbedrag en het voorlopige correctiebedrag krijgen wij van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
  • De schatting van uw productie (de hoeveelheid energie) kan niet hoger zijn dan de maximale hoeveelheid die in aanmerking komt voor subsidie.
  • In het eerste jaar van het voorschot gaan wij uit van de door u opgegeven verdeling netlevering en niet-netlevering.
  • Bij de volgende voorschotten kijken we naar de werkelijke verdeling netlevering en niet-netlevering.
  • Als uw productie sterk achterblijft bij de schatting, kunnen wij het voorschot tussentijds verlagen.

Hoe stellen wij uw voorschot bij?

Na afloop van het kalenderjaar weten we hoeveel energie u heeft opgewekt. En wat de marktprijs voor energie was (correctiebedrag). Wij verrekenen dan uw voorschot met de werkelijke hoeveelheid energie en het correctiebedrag. Dit heet bijstellen.

Heeft u recht op een aanvullend bedrag (positieve bijstelling)? Dan betalen wij dat bedrag gelijk aan u uit. Heeft u voorschotten ontvangen en is het werkelijke subsidiebedrag lager dan het voorschot (negatieve bijstelling)? Dan verrekenen wij het bedrag met de eerstvolgende maandelijkse voorschotten. De bijstelling gebeurt zo snel mogelijk na de publicatie van de definitieve correctiebedragen (zie paragraaf hieronder). U kunt te veel ontvangen voorschotten ook tussentijds terugbetalen.

Als wij nog geen gegevens hebben over uw productie van een volledig kalenderjaar, dan duurt de bijstelling soms iets langer. 

Samenvattend:

  • Wij stellen uw subsidievoorschot bij op basis van uw werkelijke productie (rekening houdend met de maximale productie die voor subsidie in aanmerking komt) en de definitieve marktprijs voor energie (correctiebedrag).
  • Heeft u recht op een aanvullend bedrag (positieve bijstelling)? Dan betalen wij die gelijk aan u uit.
  • Heeft u voorschotten ontvangen en is het werkelijke subsidiebedrag lager dan het voorschot (negatieve bijstelling)? Dan verrekenen wij het bedrag met uw eerstvolgende voorschotten. Of u betaalt tussentijds uw te veel ontvangen voorschot terug. 

Correctiebedragen

Het PBL berekent jaarlijks de voorlopige correctiebedragen (de verwachte marktprijzen voor energie voor volgend jaar). Het PBL maakt deze jaarlijks rond november bekend (voorafgaand aan het jaar). De definitieve correctiebedragen worden jaarlijks in april (na afloop van het jaar) bekendgemaakt. Zodra de voorlopige en definitieve correctiebedragen bekend zijn, publiceren wij deze onder de paragraaf Besluiten en bekendmakingen.

Banking

Het kan voorkomen dat u in een kalenderjaar minder elektriciteit produceert dan de totale productie die voor subsidie in aanmerking komt (de zogenaamde ‘subsidiabele jaarproductie’). De productie die u niet benut, kunt u in latere jaren inhalen (forward banking). Aan het einde van de looptijd van uw subsidie (15 jaar) kunnen wij de subsidieperiode met maximaal 1 jaar verlengen. In dat extra jaar kunt u dan de achterblijvende productie alsnog (gedeeltelijk) gesubsidieerd krijgen.

Het kan ook voorkomen dat u meer elektriciteit produceert dan de maximale subsidiabele jaarproductie (of aan onderproductie uit voorgaande jaren meeneemt). Dan is het mogelijk om een eventueel productietekort in een later jaar hiermee aan te vullen (backward banking). U mag maximaal 25% van de subsidiabele jaarproductie meenemen naar het volgende jaar.

Negatieve elektriciteitsprijs

Soms zijn elektriciteitsprijzen negatief. Dat gebeurt als het aanbod van stroom groter is dan de vraag. Het is op zulke momenten ongewenst dat u stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. Daarom krijgt u geen subsidie in perioden dat de elektriciteitsprijs negatief is. Dit geldt alleen als uw installatie is aangesloten op een grootverbruikersaansluiting en u subsidie heeft aangevraagd vanaf de aanvraagronde 2024.

Wijzigingen

Verandert er na realisatie iets aan uw project? Bijvoorbeeld een contactpersoon, postadres of het aantal deelnemers? Geef dit aan ons door per e-mail. Vermeld hierin het projectnummer en wat u wilt wijzigen. Wij behandelen alleen wijzigingsverzoeken die afkomstig zijn van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

Heeft u aangevraagd als een coöperatie? Dan moet u eens per jaar veranderingen in de ledenlijst melden. Als veranderingen in de ledenlijst ertoe leiden dat het project niet meer aan de minimumledeneis voldoet, geeft u dit direct aan ons door.

Wilt u uw subsidiebeschikking overdragen aan een ander? Of wijzigt de tenaamstelling? Vul dan het formulier 'Wijziging subsidieontvanger' in. Klik hiervoor op onderstaande knop.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?