Open voor aanvragen

Uw SCE-project realiseren

Laatst gecontroleerd op:
26 maart 2024
Gepubliceerd op:
22 februari 2021

Is uw aanvraag voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) toegekend? En begint u met de realisatie van uw project? Of wilt u alvast weten wat de realisatiefase betekent, voordat u een aanvraag doet bij een nieuwe openstellingsronde? Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden als u uw project gaat realiseren.

Planning van uw project

Gaat u de productie-installatie realiseren? Dan neemt u vooraf eerst contact op met uw regionale netbeheerder om de kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.

U stuurt binnen een jaar na de beschikkingsdatum (de datum op de brief met ons besluit om u subsidie te geven) de ledenlijst op. Coöperaties sturen binnen dat jaar ook een kopie van akte van het recht van opstal op.

Voor projecten in de categorieën Wind en Waterkracht en zon-PV-projecten van 500 kWp of meer stuurt u ons binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking een kopie van uw opdrachtverstrekking. In deze opdrachtverstrekking staan in ieder geval de locatie van de installatie en het vermogen van de installatie.

Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Verwacht u uw project eerder of later te realiseren? Geef dit dan tijdig aan ons door per e-mail.

Productie meten

Elke productie-installatie mag maar met één allocatiepunt op het net zijn aangesloten. Een allocatiepunt is een meetpunt waaraan een marktpartij is gekoppeld en waarvan de meetdata centraal wordt uitgewisseld. Dat allocatiepunt mag niet gedeeld worden met andere productie-installaties.

Bij een productie-installatie met een kleinverbruikersaansluiting moet het allocatiepunt een zuiver terugleverallocatiepunt zijn. Eigen verbruik van installaties ‘achter de meter’ is niet toegestaan voor dit soort productie-installaties.

Vraag uw EAN-code op

Na de realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder de EAN-code (European Article Numbering) op van uw duurzame productie-installatie. Heeft u meerdere productie-installaties? Dan ontvangt u meerdere EAN-codes.

Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij de certificerende instantie VertiCer (voorheen CertiQ).

De netbeheerder moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie. Lees meer informatie hierover op VertiCer. VertiCer stuurt een verklaring aan ons, waaruit blijkt dat uw installatie in aanmerking komt voor voorschotten. Op basis van deze verklaring kunnen wij de uitbetaling van de voorschotten regelen.

Wijzigingen en aanvullende informatie

Verandert er tijdens de realisatiefase iets? Bijvoorbeeld een contactpersoon of postadres? Geef dit aan ons door per e-mail. Vermeld hierin het projectnummer en wat u wilt wijzigen. Wij behandelen alleen wijzigingsverzoeken die afkomstig zijn van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

SCE-subsidieaanvraag overdragen

Kunt u als aanvrager, door bijzondere omstandigheden, het project niet zelf realiseren? Dan heeft u de mogelijkheid om het project over te dragen aan een andere partij.

Overdracht voordat u de installatie heeft gerealiseerd

In de subsidieregeling is vastgelegd dat u een project niet kunt overdragen, tenzij er bijzondere omstandigheden gelden. Bij bijzondere omstandigheden kunt u denken aan bijvoorbeeld een faillissement.

Wilt u de subsidie overdragen voor de realisatie van de productie-installatie? Dan kunt u daar ontheffing (toestemming) voor vragen. Meestal verlenen wij geen ontheffing, om daarmee speculatie te voorkomen. Wilde u als de initiële (oorspronkelijke) subsidieontvanger de productie-installatie (laten) bouwen? Hier kijken wij naar bij de beoordeling van het ontheffingsverzoek. In alle andere gevallen is overdracht van de subsidie naar een andere partij niet mogelijk.

Is overdracht voor realisatie niet mogelijk? Dan zijn er 2 opties:

  1. U realiseert de installatie alsnog zelf. Let er dan wel op dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. De akte van recht van opstal komt op uw naam (de subsidieontvanger). Deze komt niet op naam van de nieuwe coöperatie. U blijft tot het moment van ingebruikname verantwoordelijk voor de tijdige realisatie van de productie-installatie.
  2. De nieuwe coöperatie dient zelf een aanvraag in. Dit kan nu of in de volgende openstellingsronde. Let op: dit betekent wel dat u eerst de subsidieverlening intrekt.

Overdracht nadat u de installatie heeft gerealiseerd

Wilt u de subsidie overdragen na de realisatie van de productie-installatie? Ook dan kunt u ontheffing (toestemming) voor overdracht aanvragen. Voor de nieuwe subsidieontvanger gelden de volgende  voorwaarden:

  • De nieuwe partij is producent;
  • Het bevoegd gezag heeft ingestemd met de overdracht of het gebruik van de voor de SCE-aanvraag benodigde vergunning(en) aan de nieuwe partij;
  • De nieuwe subsidieontvanger levert een nieuwe ledenlijst aan;
  • Bij een coöperatie: de nieuwe partij heeft een schriftelijke overeenkomst afgesloten met ieder lid;
  • Bij een coöperatie: op de locatie is een recht van opstal gevestigd. Daarbij is een kopie van de notariële akte en inschrijving daarvan in de openbare registers aangeleverd. Bij erfpacht (zonder onderopstal) volstaat een huur- of gebruikersovereenkomst met de erfpachter. Bij een locatie in eigendom van een Vereniging van Eigenaars (VvE) volstaat een gesloten huurovereenkomst met de VvE. Is de locatie eigendom van de coöperatie? Dan zijn er geen verdere verplichtingen.
  • Bij een coöperatie voldoen het doel (waarom de coöperatie is opgericht) en de zeggenschap van de leden van de nieuwe subsidieontvanger aan de vereisten van de SCE. U levert de statuten van de nieuwe coöperatie aan;
  • De nieuwe partij is ingeschreven bij de KvK. De inschrijving daarvan levert u aan.

Alle voorwaarden uit de beschikking blijven gelden.

Een verzoek tot overdracht vraagt u aan met het formulier 'Verzoek wijziging subsidieontvanger coöperaties en VvE's'.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?