Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Duurzaamheidseisen biomassa in pelletinstallaties SDE++

Gepubliceerd op:
26 februari 2016
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2022

Wilt u biomassa inzetten voor de productie van elektriciteit en warmte in een houtpelletinstallatie? U kunt hiervoor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. U moet dan aantonen dat de biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen uit de 'Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen'. 

De SDE++ 2021 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Houdt u de website in de gaten voor de openstellingsdata van 2022.

Categorieën

U hoeft niet altijd aan te tonen dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Deze verplichting geldt alleen voor de volgende categorieën:

 1. Een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets;
 2. Een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe;
 3. Een ketel op houtpellets voor stadsverwarming;
 4. Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (binnen de SDE+/SDE++ is het sinds 2018 niet meer mogelijk voor deze categorie subsidie aan te vragen).

De duurzaamheidseisen staan in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze eisen gelden dus niet voor de andere typen installaties uit de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie.

Sommige van deze typen installaties moeten wél voldoen aan de duurzaamheidseisen uit de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive, hierna REDII). Bekijkt u deze op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII SDE++.

Aantonen duurzaamheid

U kunt op verschillende manieren de duurzaamheid van de biomassa aantonen. Bijvoorbeeld door biomassa te kopen die is gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificatieschema. De minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna de minister) keurt deze certificatieschema's goed. Of u laat een (aanvullende) verificatie uitvoeren in de toeleveringsketen. Er zijn dus verschillende combinaties van bewijzen van duurzaamheid mogelijk, met:

 • Een door de minister goedgekeurd certificatieschema;
 • Een combinatie van meerdere goedgekeurde certificatieschema’s;
 • Een combinatie van één of meer goedgekeurde certificatieschema’s en aanvullende verificatie;
 • Alleen verificatie.

Uiteindelijk is het belangrijk dat u voldoet aan alle duurzaamheidseisen voor alle leveringen van biomassa.

Onder 'Goedgekeurde schema's' op deze pagina ziet u een overzicht van de bruikbare certificatieschema's. Deze heeft de minister helemaal of gedeeltelijk goedgekeurd. Onder 'Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI's)' vindt u een overzicht van erkende instanties voor de certificering en verificatie.

Jaarlijkse rapportage

U toont aan dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Dit doet u door ons jaarlijks een rapportage te sturen. Daarin benoemt u de duurzaamheidskenmerken van alle biomassa die is ingezet in uw installatie. U gebruikt hiervoor de volgende documenten:

Bij de rapportage voegt u een conformiteitsjaarverklaring. Een voorbeeld van deze verklaring staat in bovenstaande formats. Een erkende CBI geeft de conformiteitsverklaring af. Aan welke eisen moet de conformiteitsjaarverklaring voldoen? En op welke manier moet de verificatie uitgevoerd worden? Deze informatie vindt u in het 'Verificatieprotocol duurzaamheid biomassa die voor de SDE moet voldoen aan de eisen uit de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen' (hierna verificatieprotocol). U vindt dit protocol onder 'Downloads' onderaan deze pagina. Meer informatie over de rol van, en de eisen aan CBI’s vindt u in de paragraaf over CBI's op deze pagina.

Transparante keten

U moet de duurzaamheid van de biomassa aantonen. Hiervoor is alle relevante informatie vanuit de hele biomassaketen nodig: van bosbeheereenheid/inzamelpunt tot aan de energieproducent. Aan de wijze van doorgeven in de keten zitten eisen. U vindt certificatieschema’s die zijn goedgekeurd voor het doorgeven van deze informatie onder 'Goedgekeurde certificatieschema’s'. U kunt ook verificatie toepassen voor borging in de keten. Hoe u dit doet, leest u in het verificatieprotocol onder 'Downloads'. Als extra toelichting op de wettelijke eisen is er een leidraad Chain of Custody (ketenbeheer). Hierin leest u welke informatie u moet doorgeven en hoe.

Voorschotten

Ontvangt u SDE+/SDE++-subsidie? Dan krijgt u van ons jaarlijks een voorschot. Dit voorschot verrekenen wij met het daadwerkelijke subsidiebedrag waar u recht op heeft. Dit doen we op basis van de gegevens in de rapportage die u bij ons indient. U mag biomassa inzetten voor energieproductie waarvan de duurzaamheid niet (voldoende) is aangetoond. Maar voor de energie, geproduceerd uit deze biomassa, verstrekken we dan geen subsidie.

Schemabeheerders

Alleen certificatieschema’s die de minister helemaal of gedeeltelijk heeft goedgekeurd, zijn bruikbaar. U kunt als schemahouder een aanvraag voor goedkeuring van uw schema indienen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar ons.

De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) adviseert de minister over de goedkeuring van certificatieschema’s. De adviesprocedure is een belangrijk onderdeel van de goedkeuring. Op de website van ADBE leest u hier meer over.

Goedkeuring gebeurt op basis van de actuele set schemadocumenten. Nieuwe schemadocumenten stuurt u naar ons. Wij beoordelen dan de mogelijke impact van de goedkeuring.

Goedgekeurde schema's

In onderstaande tabel ziet u de certificatieschema’s die de minister helemaal of gedeeltelijkheeft goedgekeurd. De beschikkingen in deze tabel zijn de juridische basis voor de goedkeuringen. In de tabel kunt u op verschillende plekken doorklikken voor meer informatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden. Het is alleen bedoeld om de inzetbaarheid te verduidelijken.

Goedgekeurde schema's

Schema en te gebruiken claims Goedgekeurde documentversies Geografische scope Toepasbaarheid Goedkeurings- beschikking1
ATFS
(ATFS certified)
ATFS VS Categorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking 20-09-2018
     

Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring

29-07-2021
Better Biomass
(Better Biomass certified)
BB Wereldwijd Categorie 1-5 deels goedgekeurd, zie beschikking 05-11-2018
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 16-04-2019
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 21-09-2020
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 08-02-2022
Bonsucro2 Bonsucro Wereldwijd Categorie 5 deels goedgekeurd, zie beschikking 16-07-2020
FSC3
(International)
(FSC 100% en FSC controlled wood)
 
FSC int. FSC V5 landen4 Categorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking 05-11-2018
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 19-12-2019
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 20-04-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 06-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 03-02-2022
FSC USA
(FSC 100% en FSC controlled wood)
FSC US VS5 Categorie 1,2 deels goedgekeurd 19-12-2019
FSC SA (SGS Qualifor)
(FSC 100%)
FSC SA
 
Zuid-Afrika
 
Categorie 1,2 deels goedgekeurd
 
13-10-2021
GGL
(GGL certified (RBA) en GGL certified en GGL controlled)
GGL Wereldwijd Categorie 5 deels goedgekeurd, zie beschikking 24-01-2019
      Uitbreiding goedkeuring
Categorie 1 t/m 4, zie beschikking
08-10-2019
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 20-05-2020
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 01-10-2021
SBP6
(SBP compliant en SBP controlled)
SBP Wereldwijd Categorie 1 t/m 4 (CoC-eisen) en categorie 5, deels goedgekeurd, zie beschikking  20-09-2018
SBP7
(NL SDE compliant (ID2D))
  Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring
Categorie 1 t/m 4, zie beschikking
24-01-2019
SBP8
(NL SDE compliant (ID2E))
(NL SDE controlled (ID2D))
(NL SDE controlled (ID2E))
  Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring, categorie 1,2 deels goedgekeurd 19-12-2019
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 20-04-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 16-07-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 17-11-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 05-01-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-01-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 12-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 29-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 06-07-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 16-08-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 02-11-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 01-12-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-01-2022
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 30-05-2022
SFI9
(SFI certified forest content)
SFI VS en Canada Categorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking 18-03-2019
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 10-10-2019
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 05-06-2020
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 10-03-2021
ISCC Solid Biomass NL
(ISCC solid biomass NL compliant)
ISCC Wereldwijd Categorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking 16-07-2019

  U kunt de schemadocumenten die vermeld staan in de beschikkingen uit de Staatscourant downloaden via de websites van de betreffende schemabeheerders. Of vraagt u ze bij ons op per e-mail.

  1Kolom verwijst naar de originele beschikking met een overzicht van de dekking van de duurzaamheidseisen.
  2Als voorwaarde voor goedkeuring geldt dat gecertificeerd is tegen het document 'SCH-Bonsucro-additional-requirements-bagasse-Netherlands'. Daarnaast is het momenteel niet mogelijk erkenning te verlenen aan CBI’s die certificeringswerkzaamheden uitvoeren voor Bonsucro. Dit omdat het Bonsucro certificeringsschema tot op heden hun CBIs niet faciliteert zich voor Bonsucro te laten accrediteren door een onafhankelijke derde instelling die het beschermingsniveau biedt dat met nationale accreditatie wordt geboden (zie artikel 3 van het Besluit).
  3De goedkeuring betreft de claims 'FSC 100%' en 'FSC Controlled Wood'. Let op FSC mix en FSC mix credit zijn dus geen bruikbare claims op de conformiteitsjaarverklaring bij het duurzaam bosbeheer.
  4De actuele lijst FSC V5 landenschema's is te downloaden. Deze geografische beperking geldt alleen voor FSC 100%. FSC COC en FSC Controlled Wood kennen wel een wereldwijde scope. Let op: de scope van het schema in een FSC V5-land kan van toepassing zijn op plantages, natuurlijke bossen of allebei. Deze scope is te vinden in bovengenoemde FSC V5-lijst.
  5De geografische scope betreft de Verenigde Staten, beperkt tot alle 48 aaneengesloten staten (dus niet Alaska en Hawaii).
  6Betreft een SBP Chain of Custody goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 5D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting. Deze voorwaarde vervalt zodra gecertificeerd is tegen ID5E.
  7Betreft een SBP groepsmanagement goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 2D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting.
  8Betreft verschillende goedkeuringen: voor gecontroleerde biomassa in groepscertificering, alleen in combinatie met certificering tegen ID2D; voor de risicogebaseerde werkwijze, alleen in combinatie met certificering tegen ID2E.
  9Deze goedkeuring betreft de claim 'SFI certified forest content'. Deze goedkeuring heeft geen betrekking op de claim 'SFI Certified Sourcing'. 'SFI certified forest content' kan niet worden gebruikt voor het aantonen van gecontroleerde biomassa.

  Cumulatief overzicht van goedgekeurde duurzaamheidscriteria per biomassacategorie

  Certificatieschema's in procedure

  Bekijkt u op de website van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen welke schema's er nog in de goedkeuringsprocedure zitten.

  30% REDII-biomassa

  De herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) is een Europese doelstelling om meer duurzame energie te produceren. Per 1 januari 2022 is de REDII in de SDE(++)-regeling verwerkt. Energieproducenten die ná 21 december 2018 SDE(++)-subsidie aanvroegen, kunnen niet langer gecontroleerde biomassa inzetten. In plaats daarvan kunnen zij maximaal 30% REDII-gecertificeerde bosbiomassa inzetten. Energieproducenten die vóór 21 december 2018 SDE(++)-subsidie aanvroegen, hebben niet met deze wijziging te maken.

  Per 1 januari 2022 is er nog geen (of maar een beperkt aantal) certificatieschema's erkend door de Europese Commissie (EC). Daarom geldt een overgangsregeling voor het aantonen van het voldoen aan de eisen van REDII voor de inkoop van REDII-gecertificeerde biomassa. En voor de verplichting om zelf gecertificeerd te zijn voor een REDII-erkend schema. Deze overgangsregeling staat in een wijziging op de Algemene uitvoeringsregeling SDE(++). Over de regeling leest u meer op Duurzaamheidseisen biomassa REDII SDE++.

  Verificatieprotocol

  Per 1 januari 2022 geldt een nieuwe versie van het verificatieprotocol. In dit protocol zijn de aanpassingen verwerkt vanuit de Nederlandse regelgeving door de invoering van de REDII. Deze gelden voor installaties met een SDE(++)-aanvraag die een beschikking hebben van na december 2018. Het protocol vindt u onder 'Downloads' onderaan deze pagina. De Engelstalige versie is binnenkort op de Engelse pagina te downloaden.

  Voor de conformiteitsjaarverklaring over de leveringen van 2021 gebruikt u het 'Verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen versie januari 2021'.

  Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI's)

  CBI’s hebben een rol bij het aantonen van duurzaamheid. Zij voeren 3 verschillende taken uit:

  • Afgeven van een certificaat aan een marktpartij volgens een certificatieschema. Het gaat dan om een certificatieschema dat de minister deels of helemaal heeft goedgekeurd. Claims en conformiteitsverklaringen die voortkomen uit zo’n schema, mag u gebruiken om aan te tonen dat u voldoet aan die wettelijke duurzaamheidseisen. Deze werkzaamheden gebeuren binnen de kaders van het certificeringsschema.
  • Afgeven van een verificatieverklaring aan een marktpartij. Volgens de eisen van het verificatieprotocol (zie 'Downloads' onderaan deze pagina) en zodat u conformiteit aan (een deel van) de wettelijke duurzaamheidseisen kunt aantonen.
  • Afgeven van een conformiteitsjaarverklaring aan energieproducenten. Volgens de eisen van het verificatieprotocol. Deze verklaring is nodig voor het krijgen van SDE+/SDE++-subsidie voor het aangetoonde deel duurzaam geproduceerde elektriciteit en/of warmte.

  CBI’s die werkzaamheden mogen uitvoeren

  Alleen certificaten en verklaringen die CBI’s afgeven, zijn geldig. Het gaat hierbij om CBI's die de minister daarvoor heeft erkend. Dit is nodig in het kader van het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Meer informatie over het besluit en de regeling vindt u onder 'Meer weten' onderaan deze pagina. 
  De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de borging van de duurzaamheid. Zij controleert onder meer de uitvoering van werkzaamheden door CBI’s.

  In onderstaande tabel staan de door de minister erkende CBI’s. Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden. De beschikkingen vormen de juridische basis voor de erkenningen.

  Overzicht erkende CBI's

  Naam Schema Beschikking
  NEPcon (ook bekend als Preferred by Nature) SBP 22 november 2018
  FSC   4 december 2018
  Control Union SBP 22 november 2018
    FSC 4 december 2018
    Verificatieprotocol 4 december 2018
    GGL 21 februari 2019
  SCS SBP 22 november 2018
    FSC 21 februari 2019
  QS Better Biomass 4 december 2018
  Bureau Veritas ATFS 21 februari 2019
    SFI 5 juni 2020
  NSF ATFS 21 februari 2019
    SFI 6 februari 2020
  PwC ATFS 21 februari 2019
    SFI 13 februari 2020
  Dekra Better Biomass 25 maart 2019
  KPMG SFI 14 januari 2020
  DNV GL SBP 18 maart 2020
  Forest Certification LLC SBP 6 mei 2021
    FSC  

  Erkenning aanvragen voor werkzaamheden

  Ben u een CBI? U kunt bij ons erkenning aanvragen voor werkzaamheden voor een certificatieschema. En/of voor de werkzaamheden die onderdeel vormen van het verificatieprotocol. Stuurt u daarvoor een e-mail naar ons.

  Een voorwaarde is dat u geaccrediteerd bent voor het goedgekeurde certificatieschema, danwel het verificatieprotocol. Deze accreditatie kunt u aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. Bij werkzaamheden voor een goedgekeurd certificatieschema beoordelen wij de bijbehorende accreditatie in de procedure voor erkenning. Alle voorwaarden voor erkenning van een CBI leest u in het 'Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen'. Dit besluit vindt u onder 'Meer weten' onderaan deze pagina.

  Downloads

  Vragen over duurzaamheidseisen?

  Neem contact met ons op

  Info in English

   

  Bent u tevreden over deze pagina?