Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Realiseren SDE++

Gepubliceerd op:
23 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2022

Hebben wij positief beslist over uw subsidieaanvraag? Dan kunt u de productie-installatie gaan realiseren. Hieronder leest u wat hierbij komt kijken.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Voor grote projecten met een verleende subsidie van € 400 miljoen of meer, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven. Dit is ook verplicht als u subsidie krijgt voor één van de CCS- of CCU-categorieën met een nieuwe afvanginstallatie of vervloeiingsinstallatie.

Let op: bij beschikkingen onder de € 400 miljoen voor de afvang van CO₂ (CCU) bij biomassa-installaties, hoeft u  geen uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie af te geven.

Als een uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie wel verplicht is:

 • Stuurt u de ondertekende uitvoeringsovereenkomst binnen 2 weken na afgifte van de beschikking naar ons op. Hiervoor gebruikt u het format 'Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' (te vinden onder 'Downloads').
 • Stuurt u binnen 4 weken na afgifte van de beschikking de bankgarantie naar ons op. Hiervoor gebruikt u het format 'Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' (te vinden onder 'Downloads').
 • Geven wij voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking af, terwijl de productie van de eerdere beschikking nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.
 • De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie gelden niet voor grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen SDE Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie.

Realiseer uw project

Neem vóór het realiseren van de productie-installatie eerst onderstaande punten door:

 • Voordat u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om de inpassing en planning van uw netaansluiting na te gaan.

 • Na ontvangst van uw subsidiebeschikking moet ons afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen.  Hierop staan de opdracht(en) voor de levering van onderdelen voor de bouw van de productie-installatie beschreven.
  Voor het toesturen van de opdrachtverstrekkingen gelden verschillende termijnen. Voor CCS, CCU en geothermie is dit vanaf de openstellingsronde van 2022 binnen 36 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking. Kijk voor de termijnen voor deze technieken in eerdere jaren in uw beschikking. Voor overige technieken is de termijn binnen 18 maanden na afgifte van de beschikking.
  Let op: voor Zon-PV-projecten kleiner of gelijk aan 1 MWp hoeft u géén opdrachtverstrekkingen toe te sturen.

 • Neem de gerealiseerde productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De bij uw aanvraag opgegeven termijn voor realisatie en de wettelijk vastgestelde ingebruiknametermijn staan in uw beschikking.

 • Zolang uw project nog niet gerealiseerd is, vult u –met uitzondering van Zon-PV-projecten– elk jaar een voortgangsrapportage in. Wij sturen u hiervoor jaarlijks een brief.

 • Met uitzondering van Zon-PV, Wind op land en Zonthermie-projecten, ontvangt u enkele maanden vóór de opgegeven realisatiedatum van uw project een formulier waarop u de productieraming voor de komende periode aangeeft. Wanneer u uw project eerder verwacht te realiseren, geeft u dit dan tijdig door aan ons per e-mail.

Categorieën meetgegevens

Om subsidie aan u uit te kunnen betalen, moet uw  productie-installatie aan een aantal eisen voldoen. Om dit vast te stellen, hebben wij de (subsidiabele) productiegegevens nodig na de realisatie van uw productie-installatie.

Vaststellingsverzoek

Voor deze meting is een unieke EAN-code nodig, zodat u voor uw productie-installatie een vaststellingsverzoek kunt indienen. Bij wie u een EAN-code kunt aanvragen, leest u in de volgende paragraaf.

Heeft u een EAN-code ontvangen? Dan kunt u een vaststellingsverzoek indienen. Dit is een verzoek tot beoordeling of uw productie-installatie voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de categorieën 'Hernieuwbare elektriciteit', 'Hernieuwbare warmte' en 'Hernieuwbaar gas'.

Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid

Voor de categorieën 'CO2-arme warmte' en 'CO2-arme productie' gaat het om een 'Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid'. Dit doet een erkend meetbedrijf.

EAN-code aanvragen

Na realisatie van uw project vraagt u een unieke EAN-code aan voor uw duurzame productie-installatie:

Voor 'CO2-arme warmte' en voor 'CO2-arme productie' staat uw EAN-code al in uw beschikking.

Bent u in het bezit van een EAN-code? Dan kunt u een vaststellingsverzoek indienen voor Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte of Hernieuwbaar gas. Of een Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Het verzoek doet u op het moment van aansluiten op het net, vóórdat de installatie produceert.  Het verzoek om aard, omvang en het eigendom van de installatie vast te stellen dient u in bij de volgende organisaties:

Wanneer de installatie voor hernieuwbare elektriciteit, warmte of gas is vastgesteld, krijgt u bericht van de betreffende organisatie. Deze organisatie informeert ons. Voor installaties voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie stuurt het erkende meetbedrijf namens u het meetprotocol en het oordeel omtrent geschiktheid aan ons.

Afhandeling en raming

Hernieuwbare elektriciteit, gas, warmte

Na het bericht dat de installatie is vastgesteld, starten wij de bevoorschotting voor uw project. Tussen de ontvangst van de vaststelling en de daadwerkelijke betaling van een voorschot zit circa 4-6 weken.

CO2-arme warmte en CO2-arme productie

Hebben wij het meetprotocol en het oordeel omtrent geschiktheid ontvangen van het (erkende) meetbedrijf? Dan toetsen wij deze inhoudelijk. Zijn deze opgesteld volgens de eisen? Dan informeren we u en het meetbedrijf binnen (circa) 4-6 weken.

Raming

Rond de beoogde realisatiedatum van uw project (met uitzondering van Zon-PV-projecten) sturen wij u een formulier waarmee u een voorschot kunt aanvragen. Pas als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, ontvangt u ook daadwerkelijk het voorschot.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?