Open voor aanvragen

Realiseren SDE++

Gepubliceerd op:
23 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

Heeft u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aangevraagd? En heeft u een positieve beschikking ontvangen? Dan neemt u de volgende stappen.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Voor grote projecten met een verleende subsidie van € 400 miljoen of meer, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven. Dit geldt ook wanneer u subsidie krijgt voor de categorie nieuwe afvanginstallatie voor CCS.

 • De uitvoeringsovereenkomst ondertekent u binnen 2 weken na afgifte van de beschikking en stuurt u naar ons. Daarvoor gebruikt u het format 'Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' (te vinden onder 'Downloads').
 • De bankgarantie moet u binnen 4 weken na afgifte van de beschikking naar ons sturen. Hiervoor gebruikt u het format 'Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++' (te vinden onder 'Downloads').
 • Geven wij voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking af, terwijl de productie van de eerdere beschikking nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.
 • De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie gelden niet voor grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen SDE Uitvoeringsovereenkomst.

Realiseer uw project

Voordat u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om de kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.

 • Na uw subsidiebeschikking moet ons afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie. Hiervoor gelden verschillende termijnen:
  - CCS, binnen 30 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking;
  - Zon-PV (1 MWp),opdrachtverstrekking is niet nodig;
  - Overige technieken, binnen 18 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking.
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.
 • Zolang uw project nog niet gerealiseerd is, vult u elk jaar een voortgangsrapportage in. Wij sturen u hiervoor jaarlijks een brief.
 • Enkele maanden vóór de opgegeven realisatiedatum van uw project ontvangt u van ons een formulier waarin u de productieraming voor de komende periode aangeeft. Wanneer u uw project eerder verwacht te realiseren, geeft u dit dan tijdig door aan ons per e-mail.

Categorieën meetgegevens

Om subsidie aan u uit te kunnen betalen, moet uw duurzame productie-installatie aan een aantal eisen voldoen. Om dit vast te stellen, hebben wij de (subsidiabele) productiegegevens nodig na de realisatie van uw productie-installatie.

Vaststellingsverzoek

Voor deze meting is een unieke EAN-code nodig, zodat u voor uw productie-installatie een vaststellingsverzoek kunt indienen. Bij wie u een EAN-code kunt aanvragen, leest u in de volgende paragraaf.

Heeft u een EAN-code ontvangen? Dan kunt u een vaststellingsverzoek indienen. Dit is een verzoek tot beoordeling of uw productie-installatie voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de categorieën 'Hernieuwbare elektriciteit', 'Hernieuwbare warmte' en 'Hernieuwbaar gas'.

Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid

Voor de categorieën 'CO2-arme warmte' en 'CO2-arme productie' gaat het om een 'Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid'. Dit doet een erkend meetbedrijf. De SDE++ onderscheidt de volgende hoofdcategorieën:

EAN-code aanvragen

Na realisatie van uw project vraagt u een unieke EAN-code aan voor uw duurzame productie-installatie:

Voor 'CO2-arme warmte' en voor 'CO2-arme afvang en opslag' staat uw EAN-code al in uw beschikking.

Bent u in het bezit van een EAN-code? Dan kunt u een vaststellingsverzoek indienen voor Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte of Hernieuwbaar gas. Of een Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Het verzoek doet u op het moment van aansluiten op het net, vóórdat de installatie produceert. Onderstaande organisaties nemen contact met u op om aard, omvang en het eigendom van de installatie vast te stellen.

Wanneer de installatie voor hernieuwbare elektriciteit, warmte of gas is vastgesteld, krijgt u bericht van de betreffende organisatie. Deze organisatie informeert ons. Voor installaties voor CO2-arme warmte en CO2-arme afvang en opslag stuurt het erkende meetbedrijf namens u het meetprotocol en het oordeel omtrent geschiktheid aan ons.

Afhandeling en raming

Hernieuwbare elektriciteit, gas, warmte

Na het bericht dat de installatie is vastgesteld, starten wij de bevoorschotting voor uw project. Tussen de ontvangst van de vaststelling en de daadwerkelijke betaling van een voorschot zit circa 4-6 weken.

CO2-arme warmte en CO2-arme productie

Hebben wij het meetprotocol en het oordeel omtrent geschiktheid ontvangen van het (erkende) meetbedrijf? Dan toetsen wij deze inhoudelijk. Zijn deze opgesteld volgens de eisen? Dan informeren we u en het meetbedrijf binnen (circa) 4-6 weken.

Raming

Rond de beoogde realisatiedatum van uw project (met uitzondering van zon-pv-projecten) sturen wij u een formulier waarmee u een voorschot kunt aanvragen. Pas als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, ontvangt u ook daadwerkelijk het voorschot.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?