Gesloten voor aanvragen

Subsidiabele kosten SET

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2023
Gepubliceerd op:
17 januari 2019

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten (zoals bij voorwaarden) van het innovatiecluster e-health.

Voorbeelden van activiteiten van een innovatiecluster e-health zijn:

  • Projectmanagement, zoals het samenbrengen van partijen, monitoring en evaluatie
  • Implementatie van het gebruik van e-health in werkprocessen en het organiseren van een duurzame bekostiging
  • Communicatie en training/opleiding van professionals en cliënten
  • Kennisdeling.

Alleen de aanvrager komt in aanmerking voor subsidie.

Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:

  • personeelskosten
  • administratieve kosten
  • kosten derden
  • aanschafkosten e-health (met de aan de apparatuur gerelateerde kosten zoals software, licenties en abonnementen met een terugkerend karakter)
  • opleidingskosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het innovatiecluster.

Andere deelnemers in het innovatiecluster komen alleen in aanmerking voor subsidie voor de opleidingskosten. Deze subsidie wordt via de aanvrager (penvoerder) verstrekt.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000.
Het maximale percentage subsidie voor opleidingsactiviteiten e-health is 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 150.000 per clusterorganisatie of samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health.
Het minimale subsidiebedrag voor een deelnemer van het samenwerkingsverband voor opleidingsactiviteiten e-health is € 25.000. Het innovatiecluster kan hiervoor een aanvraag indienen namens de deelnemer(s).

Bent u tevreden over deze pagina?