Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden SET

Gepubliceerd op:
17 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 december 2020

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health.

De activiteiten zijn gericht op het opschalen én borgen van e-health toepassingen in uw organisatie, inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers.

Het gaat om bestaande e-health:

 • die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag;
 • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
 • waarmee gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

Laat u inspireren door een aantal voorbeelden van e-health toepassingen.

Voorbeelden van activiteiten van een innovatiecluster e-health zijn:

 • Projectmanagement, zoals het samenbrengen van partijen, monitoring en evaluatie.
 • Implementatie van het gebruik van e-health in werkprocessen en het organiseren van een duurzame bekostiging.
 • Communicatie en training/opleiding van zorgprofessionals en cliënten.
 • Kennisdeling.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden.

 • De aanvrager is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo.
 • Het innovatiecluster bestaat tenminste uit 1 aanbieder en 1 inkoper van zorg en/of ondersteuning.
 • Het activiteitenplan van het innovatiecluster is gericht op:
  • het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten;
  • het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én
  • het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken
 • Het betreft de opschaling en borging van digitale e-health toepassingen die:
  • de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen en
  • structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt. Van deze 100 maken er minimaal 10 gebruik van de aanbieder betrokken bij dit innovatiecluster.
 • Er is een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper en eventueel andere deelnemers in het innovatiecluster.
 • De inkoper is de gehele subsidieperiode in het innovatiecluster betrokken.
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling.
 • Er is geen subsidie verstrekt voor dezelfde activiteiten vanuit een andere regeling.
 • Het innovatiecluster is in staat om het eigen aandeel in de projectkosten te financieren.
 • De looptijd van een project is maximaal 3 jaar.

Er is geen subsidie beschikbaar voor toepassingen die gericht zijn op het verplaatsen van de ziekenhuiszorg naar huis en de uitwisseling van gegevens.

Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten;
 • administratieve kosten;
 • kosten derden;
 • investeringskosten e-health (maximaal 20% van de totale kosten).

Andere deelnemers in het innovatiecluster komen alleen in aanmerking voor subsidie voor de opleidingskosten. Deze subsidie wordt via de aanvrager (penvoerder) verstrekt.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren.
Het maximale subsidiebedrag voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?