Bijna open voor aanvragen

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gepubliceerd op:
25 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 september 2022

Met deze Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten. Het ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 2 oktober 2022
10:00 PM (CET)
Einddatum:
zondag 23 oktober 2022
10:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 17.000.000

Deze regeling is een vervolg op de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed uit 2020. Provincies kunnen een aanvraag indienen van 3 oktober 2022 tot en met uiterlijk 24 oktober 2022.

Bent u een maatschappelijk vastgoedeigenaar? Dan kunt u geen aanvraag doen. Deze regeling is voor provincies. Uw provincie zet met dit geld een ontzorgingsprogramma op. Dit programma biedt begeleiding bij de verduurzaming van uw vastgoed. De ontzorgingsprogramma’s van de provincies lopen al sinds de vorige keer dat de regeling open was in 2021. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ontzorging binnen de provincie?

Lees meer over de mogelijkheden om ontzorgd te worden.

Doel

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met het verduurzamen van hun gebouwen. De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en ruimte om hun vastgoed te verduurzamen. Met de regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies ondersteuning en begeleiding op maat bieden aan deze vastgoedeigenaren.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

In de aanvraag moeten provincies zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren zoals beschreven in onderstaande lijst. Provincies kunnen in hun aanvraag zelf keuzes maken welke van deze doelgroepen zij binnen de provincie zullen ondersteunen.

De meeste doelgroepen zijn uitgebreid ten opzichte van de 1e tranche van de regeling.  Voor het aantal gebouwen geldt als peildatum de datum waarop de vastgoedeigenaar een traject aanvraagt bij de provincie. Voor sportbedrijven komt een andere regeling. Zij worden dus in deze 2e tranche niet meer meegenomen als doelgroep.

 • gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 15 gebouwen in eigendom
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom
 • culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Hieronder vallen bij deze 2e tranche ook bijvoorbeeld scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • besturen van een kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom

Budget

Het totale budget is € 17 miljoen. Elke provincie kan een aanvraag indienen voor een startbedrag van € 425.000 en een aanvullend bedrag afhankelijk van het aantal inwoners van die provincie (zie de regeling voor de bedragen).

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag kijken we naar:

 • de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de looptijd. De activiteiten moeten onder andere passen bij het beleid van de provincie en aansluiten bij regionale netwerken en structuren;
 • het beoogde bereik van de doelgroep(en);
 • de omschrijving van de borging en deling van opgedane regionale kennis en ervaring.

De provincie kan de uitkering inzetten voor activiteiten zoals begeleiding en advisering. Niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

De activiteiten in de aanvraag moeten voor 1 januari 2025 afgerond kunnen zijn.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen

U vraagt een specifieke uitkering voor het ontzorgingsprogramma aan op mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 3 oktober 2022 tot en met uiterlijk 24 oktober 2022.  Houdt u daarbij rekening met het volgende:

 • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.
 • Zorg voor de juiste machtiging binnen uw organisatie. Doe dit tijdig.

Lees in elk geval de voorwaarden goed door, voordat u een aanvraag indient.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de sluitingsdatum ontvangt u een beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Vragen over Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?