Gesloten voor aanvragen

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gepubliceerd op:
25 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2022

Met deze Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten. Het ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Deze regeling voor provincies is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Bent u een maatschappelijk vastgoedeigenaar dan kan u bij uw provincie terecht voor ontzorging.

Lees meer over de mogelijkheden om ontzorgd te worden.

Openstelling 2e tranche

De 2e tranche van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed gaat open van 3 oktober tot en met 24 oktober 2022. Het totale budget is dit keer € 17 miljoen (bij de vorige tranche € 24 miljoen).

De regeling wijzigt ook inhoudelijk. Dit zijn voorbeelden van de wijzigingen in het concept:

 • Het bedrag dat een provincie kan aanvragen is afhankelijk van het inwonersaantal. Een provincie met meer inwoners kan aanspraak maken op meer geld.
 • De looptijd van het ontzorgingsprogramma wordt met een jaar verlengd tot en met eind 2024.
 • De doelgroepen van het ontzorgingsprogramma worden uitgebreid:
  • Scholen en gemeenten mogen groter zijn.
  • Zorgaanbieders: alle soorten zorgaanbieders komen in aanmerking met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen.
  • Voor sportbedrijven komt een andere regeling. Zij kunnen dus niet meedoen aan de 2e tranche van het ontzorgingsprogramma.
  • De omschrijving van ‘een stichting, vereniging of coöperatie ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie’ is verbreed. In de nieuwe omschrijving kunnen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinen meedoen.
  • Toegevoegd: religieuze organisaties en kinderopvangorganisaties.

Doel

Alle 12 provincies maken gebruik van de rijksbijdrage van 24 miljoen. Vanaf 2021 worden hiermee ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen met het verduurzamen van hun vastgoed. Bent u als maatschappelijk vastgoedeigenaar geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met uw eigen provincie.
Lees meer over de Ontzorgingsprogramma's maatschappelijk vastgoed.

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met het verduurzamen van hun gebouwen. De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en capaciteit om hun vastgoed te verduurzamen. Met de regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed krijgen zij ondersteuning en begeleiding op maat van de provincies. Deze regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange termijn (Klimaatakkoord) en de korte termijn (Urgenda-vonnis).

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies moeten zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. In de regeling worden daaronder verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom
 • eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Budget

Het totale budget is € 24 miljoen. De specifieke uitkering is maximaal € 2 miljoen per provincie verminderd met het bedrag aan compensabele btw.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar:

 • de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de looptijd. De activiteiten moeten onder andere passen bij het beleid van de provincie en aansluiten bij regionale netwerken en structuren;
 • het beoogde bereik van de doelgroep(en);
 • de uitwerking van de visie op het stimuleren van de vraagbundeling;
 • de omschrijving van de borging en deling van opgedane regionale kennis en ervaring.

De provincie kan de uitkering inzetten voor activiteiten zoals begeleiding en advisering. Niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

De activiteiten in de aanvraag moeten voor 1 januari 2024 afgerond kunnen zijn.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de sluitingsdatum (13 november 2020) ontvangt u een beslissing van het ministerie van BZK.

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Vragen over Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?