Open voor aanvragen

Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUk-ZEbus)

Gepubliceerd op:
12 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024

Werkt u bij een decentrale overheid die vergunningen voor regionaal openbaar vervoer verleent? En wilt u bijdragen aan het uitstootvrij maken van openbaar busvervoer? De Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUk-ZEbus) is mogelijk voor u van toepassing.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 mei 2024
12:00
Totaal budget:
€ 10.250.000
In behandeling:
€ 15.025.000
Nog beschikbaar op 2 mei 2024:
0 % (€ 0)
Aanvullende informatie:
Er is meer aangevraagd dan er budget beschikbaar is. U kunt nog een aanvraag doen, maar de kans is klein dat u een uitkering krijgt. Voor de volledige aanvragen van 1 mei stellen we op een later moment via loting de rangschikking vast.

De SpUk-ZEbus is bedoeld om het verschil tussen de aanschafkosten van bussen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie) en die van conventionele dieselbussen te verminderen. Openbaar busvervoer moet uiterlijk in 2030 uitstootvrij zijn.

Voor wie?

De regeling Specifieke Uitkering Zero Emissie-bussen 2022-2024 is een uitkering die de Rijksoverheid aan decentrale overheden verstrekt. De uitkering is bestemd voor 13 Openbaar Vervoer (OV)-autoriteiten. Zij zijn verantwoordelijk voor de concessieverlening voor openbaar vervoer per bus, tram en metro. Dat wil zeggen dat ze vergunningen verlenen om het regionaal openbaar vervoer voor een bepaalde periode te mogen uitvoeren (concessie). Provincies en gemeenten, al dan niet samenwerkend in vervoerregio’s, treden op als uitvoerend concessieverlener. De 13 OV-autoriteiten zijn:

 1. Groningen & Drenthe
 2. Fryslân
 3. Overijssel
 4. Flevoland
 5. Gelderland
 6. Utrecht
 7. Noord-Holland
 8. Vervoerregio Amsterdam
 9. Zuid-Holland
 10. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 11. Zeeland
 12. Noord-Brabant
 13. Limburg

Budget

In 2024 is er nog € 10,25 miljoen voor de specifieke uitkeringen beschikbaar. De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor aanvragen in de jaren 2022 en 2023 gold bij deze verdeling ook het beschikbare plafondbedrag per concessieverlener zoals in het overzicht hieronder.

Voorwaarden

De concessieverlener voldoet ten minste aan de volgende verplichtingen:

 1. de aanschaf betreft ten minste 10 ZE-bussen;
 2. deze ZE-bussen worden binnen 3 jaar na de verlening van de specifieke uitkering ingezet;
 3. deze ZE-bussen worden gedurende ten minste 3 jaar ingezet voor de uitvoering van de betreffende of de eerstvolgende concessie;
 4. gemiddeld wordt per ZE-bus in het kalenderjaar volgend op het eerste jaar van de inzet ten minste 45.000 kilometer minder afgelegd door bussen die koolstofdioxide of stikstofoxide uitstoten. Dit wordt afgezet tegen het aantal kilometers dat die bussen in de dienstregeling 2022 reden.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen

U kunt SpUk ZE-bus aanvragen vanaf 1 mei, 9 uur tot en met 31 mei, 12 uur.  U logt in met eHerkenning

Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

De hoogte van de specifieke uitkering bedraagt:

 • € 25.000 per ZE-bus, anders dan een bus als bedoeld in onderdeel b;
 • € 75.000 per gelede ZE-bus (harmonicabus), per ZE-touringcar en per niet-gelede ZE-bus met waterstof-elektrische aandrijving.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Deze beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. U krijgt minimaal 25% als voorschot in het jaar van verlenen. Het uitgangspunt is om de aanvullende voorschotten in 18 gelijke delen per kwartaal te verstrekken. De hele looptijd is 5 jaar.

Resterend bedrag

Elke concessieverlener kan een aanvraag indienen voor toekenning van het overgebleven bedrag of van een gedeelte daarvan. Verdeling van het bedrag vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Een aanvraag hiervoor loopt van 1 mei 2024 9:00 uur tot en met 31 mei 2024 tot 12:00 uur. Als de minister meer dan één volledige aanvraag ontvangt, op de dag dat het overgebleven bedrag van 2024 is bereikt, stelt hij de onderlinge rangschikking vast door loting.

Budget over na 31 mei 2024?

Is er na 31 mei 2024 nog budget over van de € 10,25 miljoen? Dan volgt er van 3 september 2024 tot en met 31 oktober 2024 opnieuw een aanvraagronde.
Het resterende budget maken we uiterlijk 1 juli 2024 bekend.

Verdeling resterend bedrag na extra aanvraagronde

Concessieverleners die eerder nog geen aanvraag deden, krijgen voorrang als deze extra aanvraagronde er inderdaad komt. Het kan gebeuren dat deze nieuwe groep meer aanvraagt dan er aan budget is overgebleven. Dan wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld. We kijken naar het aandeel van elke aangevraagde uitkering in het totaalbedrag van de aanvragen. Blijft er budget over na de eventuele extra aanvraagronde? Dan verdelen we dit onder de concessieverleners die eerder een aanvraag hebben gedaan en opnieuw een aanvraag hebben ingediend.
 

Verantwoording

Als zich speciale omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de aanvraag van de specifieke uitkering moet u het de minister laten weten. Na openstelling van de regeling geeft u deze omstandigheden door via deze pagina.

De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van Financiële-verhoudingswet artikel 17a via de jaarrekening van de gemeenten en de systematiek van 'Single information, Single audit' (SiSa-systematiek).

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?