Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Subsidieregeling evenementen

Gepubliceerd op:
13 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling evenementen? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u van ons een subsidiebeschikking. Als er een evenementenverbod wordt afgekondigd, dient u binnen 13 weken een vaststellingsverzoek bij ons in. Dit kon uiterlijk op 8 februari 2022.

Vaststelling aanvragen

U kon vaststelling aanvragen als er een evenementenverbod is afgekondigd. Hieronder een overzicht van de van Rijkswege afgekondigde evenementenverboden.  Bekijk het overzicht van de evenementen die niet mogen doorgaan van de Rijksoverheid.

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten hoger dan € 125.000?

Uiterlijk 6 weken na indiening van het vaststellingsverzoek leverde u een controleverklaring aan. Uw accountant gebruikt hiervoor als basis de meest actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector'. In de verklaring staat dat de accountant het controleprotocol heeft gevolgd dat als bijlage 1 bij de regeling is gevoegd.

Let op: Controleverklaring TRSEC beschikbaar

Eerder merkte de NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) het controleprotocol dat onderdeel uitmaakt van TRSEC aan als niet-uitvoerbaar. In sommige gevallen kon de accountant daarom geen controleverklaring afgeven. Voor deze situatie gold dat u wel alvast het vaststellingsverzoek kon indienen. Als dat gewenst werd, betaalden wij daarna alvast 50% van de gevraagde subsidie uit.

Er is inmiddels een uitvoerbaar TRSEC controleprotocol beschikbaar op mijn.rvo.nl. Na ontvangst van de controleverklaring betalen wij het restant uit.

Subsidiabele kosten hoger dan € 25.000, maar lager dan € 125.000?

Uiterlijk 6 weken na het indienen van het vaststellingsverzoek leverde u een derdenverklaring van een onafhankelijke derde aan.

Subsidiabele kosten lager dan € 25.000?

Wij controleren steekproefsgewijs het door u ingediende kostenoverzicht waarbij wij facturen en ondertekende overeenkomsten inclusief annuleringsvoorwaarden opvragen. Wij benaderen u hiervoor per e-mail na uitbetaling van het voorschot.

Voorschot aanvragen

U kon tegelijk met uw vaststellingsverzoek een voorschot op de subsidiebetaling aanvragen. U vinkt in het vaststellingsformulier aan dat u een voortschot wilde. Dit voorschot is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Wij betalen dit voorschot binnen 2 weken nadat uw verzoek hiervoor bij ons binnen is gekomen.

De definitieve vaststelling en restantbetaling volgen uiterlijk 13 weken na ontvangst van alle benodigde stukken.

Terugbetalen lening

Vroeg u meer dan 80% subsidie aan? Dan passen wij het volgende terugbetaalschema toe:

  • 1e betaling: binnen 24 maanden na vaststelling van de subsidie
  • 2e betaling: binnen 36 maanden
  • 3e betaling: binnen 48 maanden
  • 4e betaling: binnen 60 maanden

Elke aflossing bedraagt 25% van de lening + jaarrente. Eerder aflossen is boetevrij.

Vragen over de subsidieregeling evenementen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?