Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling evenementen

Laatst gecontroleerd op:
2 augustus 2023
Gepubliceerd op:
9 februari 2022

Moest de Rijksoverheid een evenement dat u organiseerde verbieden door coronamaatregelen? Dan maakte de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Mogelijk kent u deze regeling ook onder de officiële naam Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

Dit gold al voor evenementen die stonden/staan gepland van 10 juli tot en met 31 december 2021. U kunt geen aanvraag meer indienen voor evenementen in 2021.

Aanpassing over terugbetalen lening

Voor ondernemers die naast de 80% subsidie een extra bedrag aanvroegen als lening is er een wijziging geweest. Als de startdatum van uw evenement lag tussen 25 september en 31 december 2021, wordt uw lening kwijtgescholden. Dit staat in een beleidsregel van 10 februari die op 15 februari 2023 in de Staatscourant werd gepubliceerd.

Al eerder werd een wijziging doorgevoerd voor evenementen met een startdatum tussen 10 juli en 24 september 2021.

Voor welke periode geldt wat?

 • Lag de startdatum van uw evenement tussen 1 en 9 juli 2021? Voor u verandert niets. De subsidie boven 80% blijft een lening die u terugbetaalt;
 • Lag de startdatum in de periode van 10 juli tot en met 24 september 2021? Uw lening is omgezet in subsidie. Deze betaalt u niet terug, u hoefde hiervoor niets te doen.
 • Lag de startdatum in de periode van 25 september tot en met 31 december 2021? Voor u geldt de recente wijziging: u mag kwijtschelding aanvragen voor uw lening.
  Dit doet u door een e-mail met een verzoek om kwijtschelding te sturen aan trsec@rvo.nl . Vermeld in uw e-mail uw dossiernummer (SEC21…).
  U ontvangt hierover een bericht van ons waarin staat hoe dit werkt.

Achtergrond

De evenementenverboden in 2021 gingen al snel in na de aankondiging ervan. Zo snel dat organisatoren de kosten vaak niet meer konden beperken. Daarom besloot het kabinet om de lening voor evenementen in de periode van 25 september 2021 tot en met 31 december 2021 kwijt te schelden.

Lees de beleidsregel van 10 februari

Verlenging ATE en garantieregeling evenementen (TRSEC) in 2022

Op 14 december 2021 kondigde het kabinet aan dat de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Dit is een nieuwe regeling geworden: de Subsidieregeling Evenementengarantie (SEG22).

Waarom is deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon u als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunt u het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen. 

Let op: als u zelf al besloot te annuleren vóór er officieel een verbod gold, ook al lag dit in de lijn der verwachting, dan verviel uw recht op subsidie.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat werd vergoed?

Vergoed werden vooral betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te houden. Vaste lasten als de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen zijn niet subsidiabel.

Budget

Er is een budget van € 450 miljoen beschikbaar. 

Was er ten tijde van uw evenement géén evenementenverbod? Dan verviel uw recht op subsidie vanuit deze regeling. U hoefde hiervoor niets te regelen. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen weer terug in de pot. Wij zorgden ervoor dat andere evenementenorganisatoren die in de wachtrij staan, geholpen werden.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling was gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het was toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
 • Er had ten minste 1 eerdere editie van het evenement plaatsgevonden.
 • Voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland te houden editie van dat evenement was een annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
 • Het evenement moest plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
 • Als organisator hield u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelde hierbij geen rol.
 • Gratis evenementen vielen niet onder de regeling. 
 • Het ging om een publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
 • Als organisator was u verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement én droeg u het financiële risico.

Na uw aanvraag

Wij namen binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een beslissing. Deze beslissing ging over de vraag of uw evenement wel of niet onder de regeling viel. De beslissing ging nog niet over uitbetaling. Als de beslissing positief was, vielen ook de kosten vanaf 20 januari 2021 die u vóór het besluit maakte onder de regeling.

Lees wat er gebeurde na uw aanvraag, onder andere over welke deadlines we hanteerden voor het indienen van een vaststellingsverzoek en wanneer er een evenementenverbod gold.

Uitgekeerde subsidies

Wilt u weten of een organisator van een evenement subsidie ontving door een evenementenverbod? Bekijk dan het projectenoverzicht. Hier vindt u de evenementen waarvan de vaststelling is afgehandeld en de subsidie is of op korte termijn wordt uitbetaald. Wij werken deze lijst zo nodig bij. 

Meer weten?

Vragen over de subsidieregeling evenementen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?