Open voor aanvragen

Thematische Technology Transfer (TTT)

Gepubliceerd op:
31 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2023

Stel, uw onderzoeksorganisatie wil samenwerken met andere onderzoeksorganisaties binnen een bepaald thema om kennis over dit thema aan elkaar over te brengen en de krachten te bundelen. Of u wilt investeren in een start-up (kennisstarter) binnen een bepaald thema, die gebruik maakt van de kennis van onderzoeksorganisaties over ditzelfde thema.

Herkent u zich in 1 van deze situaties? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 1 december 2022
08:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 31 mei 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Pijler 1: max € 2.500.000 (max 50% van bedrag van lening uit pijler 2). Pijler 2: max € 5.300.000 lening en max € 200.000 managementkosten
Totaal budget:
€ 8.000.000

De regeling TTT heeft 2 pijlers.

Pijler 1

Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Onderzoeksorganisaties die samenwerken binnen het gekozen thema voor kennisoverdracht kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kennisoverdrachtplan.

Pijler 2

Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters (start-ups) binnen het thema van pijler 1 te vergroten. Dit willen we bereiken door zogeheten thematisch technology transferfondsen (hierna: TTT-fonds) van onafhankelijke particuliere investeerders te subsidiëren, zodat zij investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer over de 2 pijlers van de TTT

Budget

Er is een eenmalig budget van € 8 miljoen beschikbaar voor TTT-aanvragen die gericht zijn op het thema Pandemische Paraatheid.

Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

 • Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2.
 • Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten.

Thema 2022/2023: pandemische paraatheid

De coronapandemie heeft de noodzaak laten zien voor het inzetten van nieuwe therapieën bij een pandemie. Het is onbekend hoe een volgende pandemie eruit ziet. Daarom is de aanwezigheid van de juiste therapieën voor (preventieve) behandeling van infectieziekten van groot belang. Ook is belangrijk dat nieuwe of aangepaste therapieën sneller worden ontwikkeld, getest en veilig kunnen worden toepast. Bij therapieën kunt u denken aan geneesmiddelen, vaccins of bijvoorbeeld inhalatoren.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt om deze reden de TTT-subsidie (alleen) open voor innovatie door en netwerkvorming tussen organisaties die zich inzetten voor de pandemische paraatheid van Nederland. Een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende partijen en verschillende expertises draagt bij aan het paraat zijn van Nederland, mocht er een nieuwe pandemie uitbreken.

Wat komt in aanmerking?

Bij innovatie moet u denken aan het ontwikkelen van therapieën en platformtechnologieën die tijdens een volgende pandemie een rol kunnen spelen in:

 1. ziektebestrijding; en
 2. het verkleinen van medische schade die een pandemie veroorzaakt.

Ook de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van deze therapieën en platformtechnologieën komt in aanmerking.

De TTT-subsidie is bedoeld om kennis van pandemische paraatheid te valoriseren en om financiering van start-ups die zich bezighouden met pandemische paraatheid mogelijk te maken.

Presentaties informatiebijeenkomst

Op 19 januari 2023 organiseerden we een informatiebijeenkomst om de openstelling voor het thema pandemische paraatheid toe te lichten. Hier werden 2 presentaties gehouden. Wilt u deze presentaties ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ttt@rvo.nl.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u per pijler aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Uw aanvraag voorbereiden

Voor uw aanvraag heeft u enkele formulieren nodig. Deze kunt u hieronder downloaden.

  Gebruik bij het aanvragen onderstaande handleiding.

  Aanvragen

  U kunt TTT aanvragen van 1 december 2022, 9:00 uur tot en met 31 mei 2023, 17:00 uur.

  Na uw aanvraag

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordelen gezamenlijk de binnengekomen aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, nodigen wij u uit voor een pitch.

  Voortgangsrapportage doorgeven

  Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

  Wijzigingen doorgeven

  Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

  Doel van de regeling

  Samenwerking binnen een thema versnelt het benutten van maatschappelijke en economische kansen in de wetenschap:

  • Als onderzoeksorganisaties de krachten bundelen neemt de kans toe dat zij ideeën uitwerken op de plek waar ze de beste ondersteuning vinden. Samenwerking biedt bovendien de gelegenheid om van elkaars activiteiten te leren.
  • Goede verbindingen tussen de onderzoeksorganisaties onderling helpen om ideeën uit te werken die vragen om expertise uit meerdere onderzoeksorganisaties (zogenaamde cross-overs).
  • Samenwerking rondom een bepaald thema door meerdere onderzoeksorganisaties biedt de benodigde massa die nodig is voor investeerders om daar omheen te bouwen aan expertise en een netwerk.

  Door de krachten van onderzoeksorganisaties en investeerders te bundelen, draagt de TTT-subsidiemodule er aan bij dat:

  • er meer financiering beschikbaar komt voor kennisstarters in de risicovolle, eerste ontwikkelingsfase;
  • investeerders en onderzoeksorganisaties elkaar beter weten te vinden: omdat onderzoeksorganisaties en de investeerder een gebundelde aanvraag moeten indienen voor de TTT-subsidiemodule, worden barrières op het gebied van werkcultuur, organisatie en gebrek aan overeenstemming binnen een expertise weggenomen;
  • onderzoeksorganisaties, onderzoekers en studenten in een eerder stadium inzicht krijgen in de marktvraag, wat leidt tot kansrijkere kennisstarters.

  Wetten en regels

  Vragen?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Bent u tevreden over deze pagina?