Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Thematische Technology Transfer (TTT)

Gepubliceerd op:
31 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023

Stel, uw onderzoeksorganisatie wil samenwerken met andere onderzoeksorganisaties binnen een bepaald thema om kennis over dit thema aan elkaar over te brengen en de krachten te bundelen. Of u wilt investeren in een start-up (kennisstarter) binnen een bepaald thema, die gebruikmaakt van de kennis van onderzoeksorganisaties over ditzelfde thema. Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

De regeling is gesloten. U kunt nu geen aanvraag doen. 

  Bijeenkomst nieuwe financieringsmogelijkheden

  Voor een mogelijke nieuwe tender gericht op het thema pandemische paraatheid willen we graag weten wat uw behoeften en wensen zijn voor deze regeling. Praat mee tijdens de bijeenkomst op 5 oktober aanstaande; mail uw aanmelding aan ttt@rvo.nl

  Tijdens deze bijeenkomst lichten onze experts het thema 'pandemische paraatheid' toe. We reflecteren op de vorige tender, waarbij we graag uw ervaringen horen. Een programmadirecteur van een lopend TTT-programma schetst een beeld van de mogelijkheden van de TTT-regeling. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

  • Datum: 5 oktober 2023
  • Tijd: 14:00 - 17:00 uur
  • Locatie: RVO-kantoor, Graadt van Roggenweg 200, Utrecht
  • Aanmelden: mail ons de naam en het e-mailadres van de aanwezige(n) via ttt@rvo.nl. Meer informatie volgt per e-mail. 

  2 pijlers

  De regeling TTT heeft 2 pijlers:

  Krachten bundelen voor kennisoverdracht

  Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Onderzoeksorganisaties die samenwerken binnen het gekozen thema voor kennisoverdracht kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kennisoverdrachtplan.

  Risicofinanciering voor start-ups

  Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters (start-ups) binnen het thema van pijler 1 te vergroten. Dit willen we bereiken door zogeheten thematisch technology transferfondsen (hierna: TTT-fonds) van onafhankelijke particuliere investeerders te subsidiëren, zodat zij investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

  Lees meer over de 2 pijlers van de TTT

  Voorwaarden

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u per pijler aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Lees meer over de voorwaarden

  Gebruik bij het aanvragen onderstaande handleiding.

  Na uw aanvraag

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordelen gezamenlijk de binnengekomen aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, nodigen wij u uit voor een pitch.

  Voortgangsrapportage doorgeven

  Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

  Wijzigingen doorgeven

  Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

  Doel van de regeling

  Samenwerking binnen een thema versnelt het benutten van maatschappelijke en economische kansen in de wetenschap:

  • Als onderzoeksorganisaties de krachten bundelen neemt de kans toe dat zij ideeën uitwerken op de plek waar ze de beste ondersteuning vinden. Samenwerking biedt bovendien de gelegenheid om van elkaars activiteiten te leren.
  • Goede verbindingen tussen de onderzoeksorganisaties onderling helpen om ideeën uit te werken die vragen om expertise uit meerdere onderzoeksorganisaties (zogenaamde cross-overs).
  • Samenwerking rondom een bepaald thema door meerdere onderzoeksorganisaties biedt de benodigde massa die nodig is voor investeerders om daar omheen te bouwen aan expertise en een netwerk.

  Door de krachten van onderzoeksorganisaties en investeerders te bundelen, draagt de TTT-subsidiemodule er aan bij dat:

  • er meer financiering beschikbaar komt voor kennisstarters in de risicovolle, eerste ontwikkelingsfase;
  • investeerders en onderzoeksorganisaties elkaar beter weten te vinden: omdat onderzoeksorganisaties en de investeerder een gebundelde aanvraag moeten indienen voor de TTT-subsidiemodule, worden barrières op het gebied van werkcultuur, organisatie en gebrek aan overeenstemming binnen een expertise weggenomen;
  • onderzoeksorganisaties, onderzoekers en studenten in een eerder stadium inzicht krijgen in de marktvraag, wat leidt tot kansrijkere kennisstarters.

  Wetten en regels

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar TTT@rvo.nl.

   

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Bent u tevreden over deze pagina?