Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke ondersteuning nationale parken

Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024
Gepubliceerd op:
28 mei 2020

De nationale parken in Nederland, overheden en partners hebben 12 ambities met elkaar afgesproken in 2018. U kunt als nationaal park subsidie krijgen om die ambities te halen. Er was maar één openstelling: van 1 juli tot en met 15 september.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Vanaf 1 mei 2024 opent de subsidie Ondersteuning nationale parken 2024. U kunt daarvoor subsidie aanvragen tot en met 7 juni 2024.

U vindt de 12 ambities in het Werkkader ‘De standaard voor de gebiedsaanduiding nationaal park’ (de standaard), op de website van de Rijksoverheid.

Budget

Voor de subsidie Tijdelijke ondersteuning nationale parken is € 5,45 miljoen beschikbaar.

Verdelen van het budget

We verdelen het budget over iedereen die de subsidie heeft aangevraagd. Hoeveel subsidie u krijgt hangt af van de hoogte van uw kosten die onder deze subsidie vallen. Iemand die meer kosten maakt, krijgt meer subsidie.

Voor welke kosten subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de kosten van het:

 • organiseren van gebiedsprocessen;*
 • maken van een ambitiedocument. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid, in hoofdstuk 11 van de standaard;
 • uitvoeren van studies op het gebied van regionale samenhang, ecologie of natuur;
 • maken van voorlichtings- en lesmaterialen over het gebied;
 • maken van lesplannen en wetenschappelijke onderzoeksplannen.

* Dit is een verplicht onderdeel van de aanvraag. Hiermee geeft u een goed beeld van de doelen en plannen van het park. U geeft ook aan hoe het park meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duurzame energie en landbouw. Dit kan ook een park zijn dat u nog opricht.

Voor welke kosten geen subsidie?

U krijgt geen subsidie voor:

 • fysieke investeringen, zoals de aanschaf van machines of het aanleggen van waterpartijen;
 • economische activiteiten;
 • het maken van een bedrijfsplan;
 • producten of diensten van een bedrijf, die een economisch voordeel geven;
 • natuurbeheer;
 • voorbereidingskosten.

Bereken uw subsidie

U kunt subsidie krijgen voor maximaal 50% van de kosten die onder deze subsidie vallen. De subsidie is maximaal € 400.000.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • Voor elk nationaal park mag u één keer subsidie aanvragen.
 • U heeft een aparte boekhouding voor economische– en voor niet-economische activiteiten. Activiteiten zijn economisch als ze vallen onder de btw-heffing van de Belastingdienst. Activiteiten zijn niet-economisch als ze bijvoorbeeld gratis zijn. Of als de overheid ze uitvoert.
 • Krijgt u een product of dienst van een bedrijf? Dan mag u dat bedrijf hierdoor geen economisch voordeel geven.

Aanvragen

Deze subsidie is gesloten. U kunt nu niet meer aanvragen.

Uw complete aanvraag moest op 15 september 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Bijlagen bij uw aanvraag

Dit zijn de bijlagen die u met uw aanvraag mee moest sturen:

 • projectplan
 • begroting
 • cofinanciering
 • intentieverklaring (alleen bij een nationaal park in oprichting)
 • ondertekende machtiging(en) penvoerder (alleen bij een samenwerkingsverband)

Projectplan

U maakt het projectplan met het format. Hierin staat in ieder geval:

 • ambities uit de standaard waar het park naartoe wil werken
 • geplande activiteiten en hoe deze helpen bij het uitvoeren van de ambities
 • de manier waarop wordt samengewerkt met partners in de regio
 • activiteiten waarmee het park meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duurzame energie en landbouw
 • omschrijving van de grenzen van het nationaal park (als het nog in oprichting is)

Begroting

De begroting maakt u ook met een format. Wanneer u dit invult geeft u hiermee:

 • inzicht in de kosten van alle activiteiten van het project;
 • inzicht in hoe u de kosten betaalt, ook met de cofinanciering;
 • een verdeling van de projectkosten voor iedere mede-aanvrager.

Cofinanciering

Met de subsidie kunt u niet alle kosten betalen. De rest betaalt u op een andere manier. Dit noemen we cofinanciering. Bij de aanvraag stuurt u een intentieverklaring mee. Deze vraagt u aan bij een overheid in de regio. Hieruit blijkt dat zij zorgt voor de financiering van de rest van de activiteiten. Ook als ze zelf niet co-financiert. Dan helpt ze de aanvrager met het regelen van de co-financiering.

Intentieverklaring nationaal park in oprichting

Deze intentieverklaring vraagt u aan bij de gedeputeerde staten van de provincie of provincies waarin het gebied ligt. Hierin moet staan dat zij uiterlijk 1 september 2021 een status van nationaal park aanvragen voor het gebied.

Ondertekende machtiging(en) penvoerder

Iedere deelnemer in uw samenwerkingsverband vult een machtiging in en ondertekent deze. Met dit formulier machtigt u de penvoerder om de subsidie aan te vragen voor het samenwerkingsverband. Dit formulier staat op de mijn omgeving, onder het kopje Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder.

Beslissingen van andere subsidies

Soms maakt een project gebruik van meer subsidiebronnen. Dit wordt ook wel cumulatie of samenloop genoemd. Heeft u een andere subsidie voor dit project ontvangen of aangevraagd? Stuur dan de beslissing op die aanvraag mee met de aanvraag van deze subsidie. Heeft u deze beslissing nog niet? Stuur dan een kopie van het aanvraagformulier mee.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor de subsidie hebben ontvangen, controleren wij of deze compleet is. Hierna krijgt u een brief van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? U heeft 14 dagen de tijd om deze aan te leveren.

U kunt meteen beginnen met het uitvoeren van uw project. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie krijgt als wij uw aanvraag goedkeuren.

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na sluiting van de openstellingsperiode een brief met de beslissing op uw aanvraag. Vraagt u samen met andere organisaties aan? Elke deelnemer krijgt dan een brief van ons. Als wij uw aanvraag voor subsidie goedkeuren, staat hierin hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

Voorschot en voortgangsrapportage

Ontvangt u de brief waarin staat dat wij u subsidie geven? Vanaf dat moment krijgt u elke 3 maanden een voorschot van uw subsidie. Bij een samenwerkingsverband betalen we aan iedere deelnemer een voorschot uit. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Tijdens uw project geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u ermee bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Gaat u voldoende vooruit? Dan blijven de voorschotten hetzelfde.

Wijziging doorgeven

Gaat u tijdens uw project iets wijzigen? Geef dit aan ons door. Dit doet u met een wijzigingsformulier. Deze staat onder het kopje Wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Aan het eind van uw project wordt uw subsidiebedrag definitief. Als uw project klaar is vraagt de vertegenwoordiger of penvoerder binnen 13 weken vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Hier leest u ook wat u meestuurt met de aanvraag van uw vaststelling.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt deze bijlagen mee:

 • Een eindrapportage. U gebruikt hiervoor het Model eindrapportage Tijdelijke ondersteuning nationale parken.
 • Een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.

Wetten en regels

Op de website van de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Tijdelijke ondersteuning nationale parken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?