TVL: uw hoofdactiviteit op 15 maart 2020

Gepubliceerd op:
7 juli 2022

Voor TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 bepaalt uw hoofdactiviteit op 15 maart 2020 onder andere hoeveel TVL-subsidie u kunt krijgen. Soms komt uw werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met uw inschrijving in het Handelsregister van KVK. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

De hoogte van de TVL subsidie is gebaseerd op de registraties in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020. De registratie van uw activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- en nevenactiviteiten en de gekoppelde SBI-codes bepalen hoeveel financiële steun u kunt aanvragen.

U moet er zelf voor zorgen dat de registratie in het Handelsregister actueel is. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Beschrijvingen zijn soms achterhaald, hoofd- en nevenactiviteiten zijn omgedraaid of de SBI-code komt niet overeen met de werkelijke activiteiten op 15 maart 2020.

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Door een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaan we nader onderzoek doen bij TVL-bezwaren over aantoonbare andere activiteiten op 15 maart 2020. Uiteraard hebben we hier wel bewijsstukken voor nodig.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed eind 2020 uitspraak in 3 zaken over de TVL-aanvraag vanwege een andere hoofdactiviteit. In deze zaken voerden ondernemers aan dat zij op 15 maart 2020 (peildatum) feitelijk een andere hoofdactiviteit uitvoerden, waar ook een hoger vaste lasten percentage bij hoort. Zij waren het daarom niet eens met een lagere TVL-subsidie.

Het CBb oordeelde dat RVO in eerste instantie kan uitgaan van de SBI-code die als eerste in het Handelsregister van KVK stond ingeschreven op 15 maart 2020. De rechter was wel van mening dat RVO in de tweede instantie nader onderzoek kan doen naar de hoofdactiviteit van de ondernemer. Ondernemers van wie de werkelijke hoofdactiviteit aantoonbaar niet overeenkomt met hun  inschrijving in het Handelsregister van KVK kunnen dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken.

TVL toekennen bij een andere hoofdactiviteit

Kunt u bewijzen dat uw hoofdactiviteit aantoonbaar anders was dan de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 in het Handelsregister stond? In de volgende gevallen kunnen we de TVL toekennen aan een andere hoofdactiviteit.

  • Uw nevenactiviteit in het Handelsregister op 15 maart 2020 was feitelijk uw hoofdactiviteit en dit kunt u bewijzen.
  • Uw hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.

U kunt dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken. Na positieve beoordeling van het bezwaar ontvangt u TVL voor de aangepaste hoofdactiviteit, of betalen wij het verschil met de TVL die u al ontvangen heeft. Dit geldt ook voor aanvragen voor TVL Q1 2021. Voor volgende TVL-periodes geldt de aangepaste hoofdactiviteit ook. U hoeft dan niet opnieuw in bezwaar.

TVL toekennen bij een aantoonbaar andere feitelijke situatie op 15 maart 2020

In een beperkt aantal gevallen heeft een ondernemer bij zijn registratie duidelijk een verkeerde SBI-code gekregen. Bijvoorbeeld: u heeft een taxi-onderneming, maar in de activiteitenomschrijving staat een nagelstudio. Op basis van het Handelsregister van 15 maart 2020 krijgt u het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van een nagelstudio hoort en niet het percentage vaste lasten voor taxibedrijven.

Als u kunt laten zien wat uw juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan hebben we nu een extra wettelijke bevoegdheid gekregen om af te wijken van wat er op die datum in het Handelsregister stond. We kunnen u, met voldoende bewijs, TVL-subsidie toekennen volgens een andere SBI-code. Deze bevoegdheid gaat in per Q1 2021.

U moet nog wel zelf de juiste activiteitenomschrijving doorgeven aan de KVK voor in het Handelsregister.

Uw KVK-inschrijving verandert niet

Let op: uw inschrijving in het Handelsregister verandert niet met deze procedure. Een toegekend bezwaar heeft alleen gevolgen voor de hoogte van de TVL-subsidie. Als u de registratie in het Handelsregister wilt aanpassen, neem dan contact op met de KVK. U kunt uw volledige registratie in het Handelsregister van KVK vinden.

Bewijsstukken

U kunt met de jaarstukken van 2019 bewijzen hoeveel omzet u heeft gemaakt met de hoofdactiviteit waarvoor u TVL aanvraagt. Andere bewijsstukken zijn ook mogelijk. Denk aan btw-aangiftes, facturen voor geleverde diensten/producten, een verklaring van een boekhouder of accountant. We beoordelen elke situatie apart.

Wat betekent de CBb-uitspraak voor u?

Of de uitspraak van het CBb gevolgen heeft voor u, hangt af van uw situatie:

Bezwaren

U heeft al eerder bezwaar gemaakt vanwege uw SBI-code.

Door de uitspraak van het CBb gaan we alle bezwaren rond SBI-codes opnieuw bekijken. Als uw bezwaarprocedure hier over gaat, dan behandelt RVO deze volgens de CBb-uitspraak. We doen nader onderzoek waarbij we u mogelijk om extra bewijsstukken vragen. U ontvangt hier zo snel mogelijk bericht over.

Is uw eerdere bezwaar over de SBI-code ongegrond is verklaard? Dan bekijken onze juristen het bezwaar opnieuw volgens de CBb-uitspraak. De jurist die uw bezwaar heeft behandeld, neemt zo snel mogelijk contact met u op. De jurist zal u mogelijk om extra bewijsstukken vragen.

De bezwaartermijn is verstreken, maar ik heb geen bezwaar aangetekend.

U kunt geen bezwaar meer maken als de bezwaartermijn is verstreken. Die termijn verloopt 6 weken nadat u de beslissing op de TVL aanvraag heeft ontvangen.

Kan ik mijn eerste TVL-aanvraag voor juni-september 2020 nog veranderen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De TVL voor deze periode is uitgekeerd en wordt op korte termijn vastgesteld.

Een ondernemer kon wel tot en met 5 augustus 2021 een herziening aanvragen voor TVL Q4 2020. Ook kan hij bezwaar aantekenen tegen de beslissing op TVL-aanvragen in volgende periodes. Bezwaar aantekenen kan tot 6 weken na ontvangst van de beslissing.

U heeft nog geen bezwaar gemaakt, maar de CBb-uitspraak heeft ook invloed op uw situatie.

Vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 kon u voor TVL Q4 2020 een herzieningsverzoek doen met een herzieningsformulier. Met dit herzieningsverzoek laat u uw hoofdactiviteit opnieuw toetsen volgens de CBb-uitspraak. Dit is alleen mogelijk voor aanvragen van TVL Q4 2020.  Uw te laten toetsen hoofdactiviteit (of: gewenste SBI code) moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving  bij de KVK op 15 maart 2020). Dit kan uw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving, waaraan eerder nog geen SBI code was gekoppeld.

Wat is er aan informatie nodig voor uw herzieningsverzoek?

  • U geeft een toelichting waarin u uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij uw bedrijfsactiviteitenomschrijving, zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK.
  • U geeft informatie over uw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van uw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door u gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of uw grootboek zijn. Deze bijlage uploadt u als pdf in het herzieningsformulier op onze website.

U kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep. In deze situatie wordt uw bezwaar zorgvuldig (her-)beoordeeld volgens de nieuwe uitgangspunten. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 

Hoofdactiviteit

Mijn hoofdactiviteit komt niet overeen met de eerste SBI-code, maar ik heb nog geen TVL Q1 2021 aangevraagd. Wat kan ik nu het beste doen?

U kon tot 18 mei 2021, 17:00 uur TVL voor Q1 2021 aanvragen. Heeft u een nevenactiviteit die feitelijk uw hoofdactiviteit was, of stond uw hoofdactiviteit al verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020? Dan ontvangt u in eerste instantie een negatieve beslissing, of een lager subsidiebedrag dan voor uw feitelijke hoofdactiviteit.

U kunt u na het ontvangen van deze beslissing op de TVL-aanvraag een bezwaar indienen. Onze juristen behandelen dit bezwaar volgens de CBb-uitspraak.

Ik ben na 15 maart 2020 iets anders gaan doen en heb mijn inschrijving en SBI-code in het Handelsregister veranderd.

We beoordelen uw TVL-aanvraag niet opnieuw. Alleen de ondernemers die op 15 maart 2020 aantoonbaar een andere hoofdactiviteit hadden dan in het Handelsregister stond geregistreerd, komen voor deze procedure in aanmerking.

Wordt hiermee automatisch de beschrijving en SBI-code van mijn onderneming aangepast in het Handelsregister?

Nee. De mogelijkheid om af te wijken van de beschrijving van het Handelsregister op 15 maart 2020 geldt alleen voor het toekennen van TVL-subsidie. Wanneer we op basis van uw bezwaar en bewijs afwijken van de beschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020, hoeft u dat in een volgende TVL-aanvraag niet opnieuw te doen.

Meer informatie

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?