Referentieomzet van rechtsvoorgangers meenemen bij voortzettingen

Gepubliceerd op:
7 juli 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 29 maart 2022 2 uitspraken gedaan over de voortzetting/wijziging van de rechtsvorm van een onderneming in de TVL. Deze uitspraken slaan op ondernemers die door een bedrijfsovername of rechtsvormwijziging bij de TVL worden gezien als nieuwe ondernemingen. Het CBb vindt dat deze ondernemingen onder omstandigheden toch voortzettingen zijn van de eerdere ondernemingen.  

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het CBb oordeelt dat wij bij het bepalen van de referentieomzet de omzet van een rechtsvoorganger kunnen meenemen. Het CBb sluit hiermee aan op de definitie van een 'onderneming' zoals die in het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies staat. Dit besluit valt onder de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies. Hierop is ook de TVL gebaseerd.

Wij kunnen daardoor niet meer zonder meer uitgaan van de inschrijfdatum in het Handelsregister van  de aanvrager. Als de ondernemer stelt en kan aantonen dat er sprake is van een voortzetting of rechtsvormwijziging van een bestaande onderneming, moeten wij dat beoordelen.

Om welke ondernemers gaat dit?

Het gaat om ondernemingen die door een overname of een wijziging van rechtsvorm opnieuw zijn ingeschreven in het Handelsregister. Door deze nieuwe inschrijfdatum werden deze aanvragers gezien als 'nieuwe ondernemingen' en kwamen ze niet, of ten dele, in aanmerking voor TVL-subsidie.

Het hangt telkens af van de specifieke omstandigheden van het geval of een aanvrager aangemerkt kan worden als voortzetting of rechtsvormwijziging. Dit moet per ondernemer en per situatie beoordeeld worden.

Wat betekent de CBb-uitspraak voor u?

Wij volgen de uitspraak en nemen bij vergelijkbare gevallen de referentieomzet van rechtsvoorgangers mee in de beoordeling. Wij passen de uitspraak toe in de lopende aanvragen, bezwaren en beroepen.

Ik was het ook niet eens met een soortgelijke beslissing en heb geen bezwaar gemaakt. Wordt mijn beslissing ook herzien?

Ben u het niet eens met een beslissing over uw TVL-aanvraag? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. De beslissing wordt dan opnieuw beoordeeld. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u uw zaak voorleggen aan het CBb.

Beslissingen waarvan de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken, worden niet herzien na een nieuwe uitspraak van het CBb. Een uitspraak wordt altijd vanaf dat moment door ons gevolgd in uitvoering, maar heeft normaal gesproken geen terugwerkende kracht. De verschillende TVL-openstellingen worden ook niet heropend. Daarom is het belangrijk om bezwaar en beroep aan te tekenen als u zich niet kunt vinden in een beslissing.

Vragen over TVL?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?