Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden TVL Q4 2020

Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2023
Gepubliceerd op:
28 januari 2021

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moest u voldoen aan de voorwaarden. Voor de TVL Q4 2020 waren er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen golden en er waren aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. De informatie op deze pagina was alleen van toepassing op de TVL in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020.

De TVL Q4 2020, voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020, is gesloten. De regeling was open voor aanvragen tot en met 29 januari 2021 17:00 uur.

Algemene voorwaarden TVL Q4 2020

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf had meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
 • Uw vaste lasten waren minimaal € 3.000 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoorde.

Bekijk hoe we voor de TVL uw omzetverlies en vaste lasten bepaalden

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
 • Vaste lasten: voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Lees meer over percentages vaste lasten

KVK-gegevens

 • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). U ziet of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U had zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • De hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telt.

  Alleen als u na een herbeoordeling of bezwaar TVL juni tot en met september 2020 ontving voor een andere SBI-code, kwam u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem koos in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.

  Lees meer over uw hoofdactiviteit
 • Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 als hoofdactiviteit had en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht gaven op TVL, kwam u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem koos automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Voor bepaalde SBI-codes golden aanvullende voorwaarden.

Uitgesloten SBI-codes

Uw hoofdactiviteit had niet één van de volgende SBI-codes

SBI-code Bedrijfssector
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
85 Publiek bekostigde scholen en instellingen
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen

Als u alléén SBI-code 64.2. 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit had, en verder geen nevenactiviteit, kwam u niet in aanmerking.

U had niet één van de volgende SBI-codes als nevenactiviteit

SBI-code Bedrijfssector
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primair productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

Vestiging

 • Uw bedrijf had een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres was geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf had een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging stond los van de privéwoning en had een eigen opgang of toegang. Was dat laatste het geval, dan moest u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los stond van de privéwoning en een eigen opgang of toegang had. Uitgezonderd waren horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41, 49.42, 50, 51.10, 53, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten). Bij deze ondernemingen mocht het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Aanvullende voorwaarden TVL Q4 2020

Voor een aantal ondernemingen golden aanvullende voorwaarden. Deze waren naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Horecaondernemingen

Had u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaarde u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Zorgondernemers

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kon u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wezen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende bepaling staat:

“Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde, dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.”

Dit betekent dat de TVL-subsidie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Om te voldoen aan de beleidsregel van de NZa mocht u enkel een beroep doen op de TVL als u onderaan de streep, rekening houdend met steun van een zorginkoper, minimaal 30% omzetverlies had over de betreffende periode. Uiteraard moest u ook voldoen aan alle andere TVL-voorwaarden.

Meer informatie vindt u op de website van de NZa. Bekijk ook de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage.

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?