Open voor aanvragen

Subsidieregeling Waterstof in mobiliteit (SWIM)

Laatst gecontroleerd op:
23 juli 2024
Gepubliceerd op:
15 juli 2024

Investeert u in waterstoftankstations en waterstofvoertuigen? En werkt u in een samenwerkingsverband? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Waterstof in mobiliteit (SWIM). 

Aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 15 juli 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 6 september 2024
12:00
Totaal budget:
€ 22.000.000

Voor wie?

De subsidieregeling Waterstof in mobiliteit is voor bedrijven die in een samenwerkingsverband investeren in waterstof. Het samenwerkingsverband - een consortium - moet in ieder geval bestaan uit:

 • één exploitant van een waterstoftankstation;
 • en minstens één bedrijf dat actief is als vervoerder.

De doelgroepen zijn:

 • transport- en distributiesector (ook mkb)
 • exploitanten van waterstoftankstations
 • verladers (producenten die hun goederen vervoeren)
 • personenvervoer (bussen en rolstoelvervoer met minimaal 5 zitplaatsen)

Hoeveel subsidie krijgt u?

 • U krijgt in totaal maximaal € 6 miljoen.
 • Investeert u in de bouw of uitbreiding en/of upgrade van een waterstoftankstation voor zwaar wegvervoer? Dan krijgt u maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Het maximum is hierbij € 2 miljoen per aanvraag.
 • Schaft u één of meerdere waterstofvoertuigen aan of kiest u voor retrofitting. Dan komt 80% van uw kosten in aanmerking voor subsidie. Het maximum is hierbij € 4 miljoen per aanvraag. Bij nieuwe voertuigen krijgt u subsidie over het verschil tussen aanschaf van een fossiel voertuig en H2 voertuig. En bij retrofit krijgt u subsidie voor de ombouwkosten.

Met retrofitting laat u vervoermiddelen aanpassen tot emissievrij vervoer op waterstof.

Tabel subsidiebedragen per voertuig

Voertuig Subsidiebedrag
licht voertuig van categorie N1

€ 60.000

zwaar voertuig van categorie N2 met brandstofcel

€ 150.000

zwaar voertuig van categorie N2 met waterstofverbrandingsmotor

€ 50.000

zwaar voertuig van categorie N3 met brandstofcel dat minder weegt dan 30.000 kg

€ 220.000

zwaar voertuig van categorie N3 met brandstofcel dat tenminste 30.000 kg weegt

€ 300.000

zwaar voertuig van categorie N3 met waterstofverbrandingsmotor dat minder weegt dan 30.000 kg

€ 70.000

zwaar voertuig van categorie N3 met waterstofverbrandingsmotor dat tenminste 30.000 kg weegt   

€ 100.000

licht voertuig van categorie M1

€ 100.000

licht voertuig van categorie M2

€ 150.000

zwaar voertuig van categorie M3 met brandstofcel

€ 300.000

zwaar voertuig van categorie M3 met waterstofverbrandingsmotor

€ 100.000

Voorwaarden

 • Uw aanvraag bestaat in ieder geval uit één nieuw te bouwen waterstoftankstation, één op te waarderen waterstoftankstation of een bestaand waterstoftankstation. 
 • De voertuigen in uw aanvraag kunnen tenminste 30% dekken van de totale capaciteit van het waterstof tankstation. 50% van de voertuigen moet bestaan uit zwaar wegvervoer, zoals vrachtwagens en touringcars.   

Hieronder leest u de rest van de voorwaarden voor een waterstoftankstation en emissievrije voertuigen.

Uw aanvraag voorbereiden

Zorg dat onderstaande punten in orde zijn voordat u een aanvraag indient:

Over het consortium

 • U heeft een consortium gevormd met tenminste één exploitant van een waterstoftankstation en minstens één bedrijf dat actief is in transport of logistiek.
 • U heeft de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze is door alle deelnemers ondertekend en bevat minimaal :
  • het doel van de samenwerking
  • de duur van de samenwerking
  • namen en handtekening van alle samenwerkingspartners
  • bevestiging dat de deelnemers een penvoerder aanwijzen en deze machtigen. 
 • Voorwaarde voor de samenwerkingspartners is dat zij op het moment van de subsidieaanvraag / niet in financiële moeilijkheden zijn in de zin van artikel 2, lid 18 van de AGVV. Dit artikel lichten we ook toe in het document Verklaring geen onderneming in moeilijkheden. U vult deze verklaring wel in, maar hoeft dit formulier niet mee te sturen met uw aanvraag.

Over de omgevingsvergunning

 • U heeft een omgevingsvergunning voor het te bouwen of uit te breiden tankstation verleend gekregen of aangevraagd en deze ligt minimaal ter inzage.
 • U stuurt de omgevingsvergunning of de vergunningaanvraag mee. Daaruit blijkt in ieder geval dat het tankstation voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 

Overige bijlagen

 • U heeft een begroting van het tankstation (zie het format onder downloads).
 • U heeft een ontwerptekening van het tankstation.
 • U stuurt een projectplan mee (zie het format onder downloads)
 • U heeft een definitieve offerte voor de voertuigen. De offerte is niet ouder dan 6 maanden.
 • U heeft een offerte nodig van een referentievoertuig. Dit betekent een offerte van hetzelfde type voertuig met dezelfde eigenschappen, maar dan rijdend op fossiele brandstoffen.
 • Gaat het om een waterstoftankstation in of dichtbij een stedelijk knooppunt? Dan moet u ook een (land)kaart met de route van de locatie van het tankstation naar de gemeentegrens van een stedelijk knooppunt hebben.
 • De eigenaar van de grond moet instemmen met de bouw van een waterstoftankstation op zijn terrein. U heeft daarvoor een intentieverklaring nodig.  
 • Een koop-of huurovereenkomst van de grond voor het nieuwe waterstoftankstation.
 • In het projectplan onderbouwt u de dagcapaciteit van het waterstoftankstation. Dit ondersteunt u met een offerte.  
 • Als het waterstoftankstation uitsluitend hernieuwbare waterstof gaat leveren, stuurt u een garantie van oorsprong mee.

U heeft eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan tijdig aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Downloads

Let op: de Begroting Waterstof in Mobiliteit is op 22 juli 2024 aangepast. Dien altijd de laatste versie van uw begroting in. 

Aanvragen

U kunt SWIM aanvragen vanaf 15 juli, 9:00 uur tot en met 6 september, 12:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 nodig.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen die subsidie voor u aanvraagt. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. U moet dit formulier bewaren en hoeft dit niet mee te sturen bij de aanvraag.

Na uw aanvraag

Na aanvraag van de subsidie ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. De correspondentie over uw aanvraag en het besluit vindt u ook terug in het aanvraagsysteem. Het besluit ontvangt u daarnaast per post. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken nadat de tender gesloten is.

Verlenen wij u subsidie? Dan staat hier ook in voor welk bedrag. U ontvangt een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Investeren in waterstof voor zwaar wegvervoer

Met de subsidie Waterstof in mobiliteit wil de overheid CO2 en luchtverontreinigende stoffen verminderen. Als er meer waterstoftankstations komen, maken ondernemers de stap naar waterstofvoertuigen sneller. En andersom zal het bouwen van tankstations interessanter zijn als er meer waterstofvoertuigen op de weg rijden.

Achtergrond

De waterstofregeling draagt bij aan de ambitie van de overheid om 50 waterstoftankstations in 2025 te hebben. Op dit moment zijn er 14 openbare waterstoftankstations actief. Hiervan zijn enkele geschikt voor zwaar wegvervoer. 

Europese landen zijn vanaf 13 april 2024 verplicht de infrastructuur en vervoer voor alternatieve brandstoffen te stimuleren. 

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?