Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

182 resultaten

(in 0,32 seconden)

 • Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs

  Subsidie voor bedrijfsadviseurs van agrariërs om de Opleiding bedrijfscoach stikstof in de landbouw volgen. Hiermee helpen zij agrariërs verduurzamen.

  Tijdelijk gesloten
 • ANLb-collectieven

  Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

  Open
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

  Open
 • CEF Transport Call 2021

  Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

  Open
 • DEI+: Circulaire economie

  Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO 2 -reductie.

  Tijdelijk gesloten
 • DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021

  Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  Tijdelijk gesloten
 • Develop2Build (D2B)

  Financiering voor overheden in ontwikkelingslanden om infrastructuurprojecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • DHI-subsidieregeling

  Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

  Open
 • Digital Europe

  Digital Europe is een Europees subsidieprogramma voor kennisinstellingen, (midden- en klein)bedrijven of overheden die op zoek zijn naar mogelijkheden voor uitrol van en vaardigheden voor Europese digitale projecten.

  Open
 • Energie Transitie Faciliteit (ETF)

  Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

  Open
 • Energising Development (EnDev)

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

  Open
 • ERA-NET PED Call

  Subsidie voor consortia van kennisinstellingen, bedrijven en adviesbureaus die gemeenten adviseren om stedelijk gebieden van een schone en duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening willen voorzien. Dit zijn Positive Energy Districts (PED).

  Bijna open
 • Eureka: Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.

  Open
 • Europees Defensie Fonds

  Het Europees Defensie Fonds (EDF) geeft financiering aan samenwerkingsverbanden van bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling in de defensietechnologie. Ook zijn er calls voor alleen mkb-ondernemingen.

  Open
 • FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • Garantie Klein Krediet Corona (KKC)

  Overbruggingskrediet voor kleine bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000), ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

  Open
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

  Open
 • GMO Groenten en fruit

  Europese subsidie voor erkende producentenorganisaties om de groente- en fruitproductie te verduurzamen.

  Open
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Open
 • Horizon Europe - Cluster 1 Health

  Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan een gezonde samenleving en innovatieve, duurzame en hoogwaardige zorgstelsels.

  Open
 • Horizon Europe - Cluster 3 Civil security for society

  Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan innovatieve oplossingen voor het bevorderen en beschermen van de positie van de Europese civiele veiligheidsindustrie.

  Open
 • Horizon Europe - Cluster 4 Digital, industry and space

  Europees subsidieprogramma voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie en NGO's die werken aan het vergroten van de Europese capaciteit op het gebied het digitale, industriële als ruimtevaartdomein.

  Open
 • Horizon Europe - Onderzoeksinfrastructuren

  Europees subsidieprogramma voor wetenschappers en wetenschappelijke organisaties om de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren te versterken.

  Open
 • Important Project of Common European Interest (IPCEI)

  Een IPCEI is financiering voor een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. De projecten dragen bij aan Europese doelen als verduurzaming, digitalisering, soevereiniteit en een gelijk speelveld voor bedrijven.

  Tijdelijk gesloten
 • Impulsaanpak Winkelgebieden

  Ondersteuning van gemeenten en private partijen bij lokale projecten die leegstand in binnensteden terugdringen.

  Open
 • Innovatiebudget Digitale Overheid

  Innovatiebudget voor overheidsorganisaties die een innovatief voorstel of vraagstuk rond digitale dienstverlening hebben.

  Tijdelijk gesloten
 • Innovatiekrediet

  Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen. Er is budget voor technische en voor klinische ontwikkelingsprojecten.

  Open
 • Innovation Fund

  Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030.

  Open
 • Interreg Europe

  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

  Bijna open
 • Interreg North Sea Region (NSR)

  Subsidie voor consortia uit minimaal 3 landen voor het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee-regio.

  Open
 • Interventieregelingen huur opslagpanden

  Vergoeding voor marktdeelnemers voor het verhuren van een opslagpand voor openbare opslag. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Open
 • Interventieregelingen openbare opslag

  Vergoeding voor marktdeelnemers voor de verkoop van boter of magermelkpoeder aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Open
 • Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

  Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO 2 -uitstoot.

  Open
 • IPCEI - Financiering

  Een IPCEI is financiering voor een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. De projecten dragen bij aan Europese doelen als  verduurzaming, digitalisering, soevereiniteit en een gelijk speelveld voor bedrijven.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Industry Projects (JIP)

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die samenwerken in toegepaste R&D voor de verduurzaming van het industriële energiesysteem.

  Tijdelijk gesloten
 • LAND-at-scale

  Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

  Open
 • Landbouwkundig onderzoek (CRP)

  Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

  Open
 • MIA en Vamil voor ondernemers

  Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, vermeld op de Milieulijst.

  Open
 • MIT: Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: Kennisvouchers

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

  Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.  

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: TKI Innovatiemakelaars

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: TKI Netwerkactiviteiten

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Lounge subsidieprogramma

  Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Netherland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

  Open
 • Natuurbeheer SNL

  Subsidie voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

  Open
 • Natuurbeheer SVNL 2016

  Subsidie voor gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein, die met de provincie een beheerovereenkomst af willen sluiten.

  Open
 • Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

  Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

  Tijdelijk gesloten
 • Overmacht GLB-subsidies

  Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een beroep doen op overmacht.

  Open
 • Partnering for Green Growth (P4G)

  Dit initiatief ondersteunt publiek-private partnerschappen (PPP's) bij hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

  Open
 • Pilots nieuw GLB

  Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • PPS-programmatoeslag TKI

  Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie om in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling of innovatieactiviteiten. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.

  Open
 • PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden

  Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

  Open
 • PPS-projecttoeslag voor TKI's

  Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

  Open
 • Regeling groenprojecten

  Groenbanken en groenfondsen kunnen voor hun klanten een groenverklaring aanvragen. Met de groenverklaring geldt een belastingvoordeel bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als uw klant investeert in een groenproject.

  Open
 • RVV Aankoop woningen

  Vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die tussen 2017 en 2021 in krimpgebieden een woning kopen.

  Open
 • RVV Tijdelijke woningen

  De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen biedt fiscaal voordeel aan woningcorporaties bij de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

  Open
 • SBIR innovatie in opdracht

  Competitie van de overheid voor startende en gevestigde bedrijven om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. SBIR werkt in fasen, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan.

  Open
 • Schoolfruit en -groenten

  Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om schoolkinderen aan te moedigen om gezonder te eten.

  Tijdelijk gesloten
 • Schoolzuivel

  Subsidie voor zuivelleveranciers en scholen om leerlingen aan te moedigen om gezond te eten en de verkoop van zuivel te stimuleren.

  Tijdelijk gesloten
 • SDG 7 Results: Access to renewable energy

  Subsidie voor ondernemers en ngo's die projecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, met als doel bij te dragen aan betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

  Open
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Tijdelijk gesloten
 • Seed Business Angel regeling

  Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. De investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Open
 • SIB Coachingsvoucher

  Tegemoetkoming voor starters om te gaan exporteren met behulp van individuele coaching.

  Open
 • SIB Individuele beursdeelname

  Vergoeding voor mkb om individueel deel te nemen aan een internationale beurs. Deze bijdrage kunt u gebruiken voor de huur- en opbouwkosten van een stand.

  Open
 • SIB Kennisvoucher

  Tegemoetkoming voor mkb om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U heeft zich al georiënteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

  Open
 • SIB Missievoucher

  Tegemoetkoming voor mkb om export te stimuleren met handelsmissie of beursinzending.

  Open
 • SIB Voucher Marktentree

  Tegemoetkoming voor mkb-ondernemers die een externe deskundige willen inhuren bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt.

  Open
 • Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUk-ZEbus)

  Uitkering voor decentrale overheden die vergunningen voor regionaal openbaar verlenen voor de aanschaf van bussen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie). Openbaar busvervoer moet in 2030 uitstootvrij zijn.

  Open
 • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

  Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO 2 -verminderende technieken toepassen? En bent u een bedrijf of een (non-)profitinstelling? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

  Tijdelijk gesloten
 • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van burgers en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

  Open
 • Subsidiemodule ambachts-ondernemerschapsprojecten

  Subsidie voor belangenorganisaties van ambachtsondernemers om de instroom van nieuwe ondernemers in de ambachtssector te bevorderen, ondernemersvaardigheden te verbeteren en bedrijfsprocessen te professionaliseren en innoveren.

  Open
 • Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

  Subsidie voor energiecoöperaties en vereniging van eigenaars voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie uit zon, wind of waterkracht (voorheen subsidieregeling Postcoderoos).

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling evenementen

  Subsidieregeling voor organisatoren van evenementen om gemaakte kosten te vergoeden als de Rijksoverheid een evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Jong Leren Eten

  Subsidie voor voedseleducatie, aan te vragen door een gemeente, GGD, Natuur- en milieueducatie (NME) of een afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

  Open
 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

  Subsidie voor erkende leerbedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een leerbedrijf maakt voor de begeleiding in de derde leerweg van het mbo-onderwijs. Hierdoor zijn zij directer en duurzamer inzetbaar op de arbeidsmarkt.

  Open
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

  Subsidie voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer verduurzamen. Zij kunnen een adviseur inhuren voor energie-advies of voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies.

  Open
 • Tegemoetkoming kosten PAS-meldingen

  Tegemoetkoming voor wie kosten heeft gemaakt voor het doorgeven van gegevens voor legalisatie van zijn melding voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding).

  Open
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

  Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het 1 e kwartaal van 2022.

  Bijna open
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

  Tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor bedrijven, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus. Informatie voor het 4 e kwartaal van 2021.

  Open
 • Thematische Technology Transfer (TTT)

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties die thematisch gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht en voor investeerders die willen investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

  Tijdelijk gesloten
 • Topsector Energiestudies Industrie

  Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Een project dat helpt de CO 2 -uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.

  Tijdelijk gesloten
 • TSE: Waterstof tender

  Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

  Tijdelijk gesloten
 • TSE: Wind op zee R&D

  Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

  Tijdelijk gesloten
 • Vaccindoses tegen salmonella 2021

  Subsidie voor opfokkers voor de kosten van vaccindoses tegen salmonella. Hiermee willen ze besmette eindproducten voorkomen.

  Open
 • Verruiming en aanpassing BMKB in verband met coronacrisis

  Verruiming en aanpassing van de BKMB-regeling, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus. De BMKB is een borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

  Open
 • Versneld natuurherstel 2022

  Subsidieregeling voor boeren, burgers en organisaties om natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden uit te voeren.

  Bijna open
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

  Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO 2 -verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

  Tijdelijk gesloten
 • Vroegefasefinanciering (VFF)

  Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

  Open
 • Woningbouwimpuls voor gemeenten

  Subsidie voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen oplossen.

  Tijdelijk gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten