Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

122 resultaten

(in 0,27 seconden)

 • Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie

  Draagt u bij aan de CO 2 -reductie in de industrie met een pilot-of demonstratieproject? En doet u dat ook kosteneffectief? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Beleidsexperiment C0 2- reductie industrie.

  Tijdelijk gesloten
 • Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

  Met een borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen. De BL is bedoeld voor landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals grond, gebouwen of machines).

  Open
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Pilots

  Ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen, konden hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidieregeling CCUS Pilots is nu gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

  Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO 2 ? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Gecombineerd met hergebruik van CO 2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

  Tijdelijk gesloten
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

  Tijdelijk gesloten
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • CETSI en PSR

  Bent u bezig met de voorbereidingen om uw INTERREG projectvoorstel op hoofdlijnen in te dienen? U kunt dat financieren met de subsidie CETSI en de Projectstimuleringsregeling (PSR).

  CETSI Aanvragen Open
 • Clean Cooking programma

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

  Open
 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST is vooral gericht op kennisinstellingen.

  Deelnemen Open
 • CRP landbouwkundig onderzoeksprogramma

  Financieringsprogramma van de OESO voor wetenschappers en congresorganisaties, zij kunnen subsidieaanvragen indienen voor onderzoeksbeurzen en congressen.

  Tijdelijk gesloten
 • Demonstratie energie-innovatie DEI

  Bent u een ondernemer met een energie-innovatie die potentie heeft voor verkoop in het buitenland en voor de werkgelegenheid in Nederland. En is uw nieuwe product of dienst klaar voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).

  Tijdelijk gesloten
 • Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

  Met de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) krijgt u subsidie voor transportoplossingen met lage of geen CO 2 -uitstoot. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

  Tijdelijk gesloten
 • Develop2Build (D2B)

  Develop2Build is een government-to-government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  DGGF is financiering voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De investeringen of export moet(en) bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

  Open
 • Energising Development (EnDev)

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

  Ga naar www.endev.info Open
 • ERA-NET Energiecall Solar

  De tender ERA-NET Energiecall Solar nodigt u uit een innovatief projectvoorstel in te dienen - ter versterking van de Europese zonne-energiesector. De tender is open van 10 december 2018 t/m 18 februari 2019.

  Aanvragen Open
 • Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

  Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.

  Open
 • European Research Area Network (ERA-NET)

  Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven aan kunnen deelnemen.

  Open
 • Experimenten elektriciteitswet

  Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren krijgen de mogelijkheid om via experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

  Tijdelijk gesloten
 • Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

  Internationaal ondernemers kunnen subsidie krijgen uit het programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken. U kunt momenteel geen aanvraag indienen.

  Tijdelijk gesloten
 • Geo-energie

  Richt uw innovatie zich op het gebruik van de diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter) voor het toepassen van geothermie of niet-fossiele energieopslag? En leidt uw innovatie tot verbeteringen op het gebied van kosten, risico’s én de veiligheid van productie of  opslag? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling Geo-energie.

  Tijdelijk gesloten
 • Graasdierpremie

  U krijgt graasdierpremie als u gronden als heide, duinen en kwelders laat begrazen door schapen of zoogkoeien.

  Tijdelijk gesloten
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

  HE aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma

  De algemene doelstelling van het INTERREG A programma 2 Zeeën is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Natuurlijke hulpbronnen worden daarbij beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten. RVO.nl verzorgt de toekenning van de cofinanciering.

  Aanvragen Open
 • INTERREG Europe

  INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn dit beleidsinstrumenten zoals de programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord.

  Tijdelijk gesloten
 • INTERREG North Sea Region (NSR)

  INTERREG North Sea Region (NSR) richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te stimuleren.

  Aanvragen Open
 • INTERREG North West Europe (NWE)

  INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma dat de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden wil bevorderen. Daarnaast promoot het duurzaam transport om CO 2 -uitstoot te verlagen.

  Aanvragen Open
 • Interventieregelingen zuivel

  Bij interventieregelingen worden producten tijdelijk uit de markt gehaald door ze op te slaan. Voor deze opslag kunt u subsidie krijgen van RVO.nl, of u kunt de goederen aan ons verkopen. In dit laatste geval huren wij zelf opslagpanden in.

  Aanvragen Open
 • Investeringen in energie glastuinbouw 2018

  Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen investeren in energie-efficiëntie met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw 2018.

  Tijdelijk gesloten
 • Investeringen in kalverstallen

  Met de subsidie Investeringen in kalverstallen investeert u als vleeskalverhouder in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 en wordt uitgevoerd door RVO.nl.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Industry Project JIP

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Programming

  In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

  Open
 • Joint Technology Initiatives (JTI)

  Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

  Open
 • Jonge vissers 2018

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Subsidie aanvragen Open
 • Kennisvouchers SIB

  Om ondernemers te stimuleren om te gaan exporteren, biedt de regeling Starters International Business (SIB) hen de mogelijkheid tot inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

  Kennisvoucher aanvragen Open
 • Landelijk Loket Mijnbouwschade

  Heeft u schade aan uw woning of ander gebouw of land en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door mijnbouw, zoals gaswinning? Dan kan het Landelijk Loket Mijnbouwschade u ondersteunen.

  Contact Open
 • LIFE

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  LIFE aanvragen Open
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - MVI-Energie

  Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Dan kunt u de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen.

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het technisch mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen.

  Tijdelijk gesloten
 • Nanotechnologie NMPB

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

  Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) zoekt onderscheidende ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met een exportdroom. Bij deze wedstrijd maakt het niet uit of u al in het buitenland actief bent of juist een nieuwe markt wilt betreden.

  Tijdelijk gesloten
 • Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

  Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen. Deze regeling is tijdelijk gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

  Subsidie voor agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

  Open
 • PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Regeling groenprojecten

  Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. Lees meer over de voorwaarden en wat het u oplevert.

  Groenverklaring aanvragen Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in sociale huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Tijdelijk gesloten
 • Regio Deals

  Speelt in uw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal.

  Aanmelden Regio Deal Open
 • SBIR innovatie in opdracht

  Via de competitie SBIR daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan.

  Indienen/rapporteren Open
 • Schoolmelkregeling

  Subsidie voor leveranciers van melkproducten om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Tijdelijk gesloten
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen kunnen voor hun project ondersteuning krijgen van het SDGP. Het project moet wel een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Aanvragen Open
 • Seed Business Angel regeling

  De Seed Business Angel regeling richt zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Tijdelijk gesloten
 • Starters International Business (SIB)

  Om ondernemers te stimuleren te gaan exporteren biedt de SIB-regeling vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

  Open
 • Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

  Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 2018.

  Aanvragen SEEH Open
 • Subsidie voor biomassaketels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van biomassaketels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor pelletkachels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor warmtepompen ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van warmtepompen. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor zonneboilers ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie Waterstof - tender

  Werkt u als ondernemer samen aan waterstof als energiedrager? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidie Waterstof pilotregeling

  Werkt u als ondernemer samen in een pilotproject met waterstof als energiedrager? Dan kon u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Deze regeling is nu gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Op deze pagina leest u meer over het doel en het budget van deze subsidiemogelijkheid.

  Tijdelijk gesloten
 • Systeemintegratie op de Noordzee

  Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

  Tijdelijk gesloten
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook wel vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Subsidie aanvragen Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Topsector energiestudies

  Als ondernemer kon u gebruik maken vnan de subsidieregeling Topsector Energiestudies om de haalbaarheid van een innovatiepilot te onderzoeken. Naast de algemene regeling voor haalbaarheidsstudies was er dit jaar ook een programmalijn CCUS haalbaarheidsstudies. Deze subsidieregeling is nu gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Op deze pagina leest u meer over het doel en het budget van deze subsidiemogelijkheid.

  Tijdelijk gesloten
 • Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

  Gemeenten kunnen met deze regeling een uitkering aanvragen voor het aankopen of verplaatsen van woningen of appartementen. Het gaat om huizen die onder een hoogspanningsverbinding staan en niet kunnen worden verplaatst of ondergronds gebracht.

  Open
 • Urban Energy

  Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

  Tijdelijk gesloten
 • Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

  Tijdelijk gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right