Aanvragen Groeifaciliteit

Wilt u gebruik maken van de Groeifaciliteit? Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen.

Alleen financiers kunnen een aanvraag voor Groeifaciliteit indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen als ondernemer

Voor een financiering met overheidsgarantie wendt u zich tot de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. De financier besluit of hij voor de financiering bij RVO.nl een verzoek tot garantstelling indient en of hij de lening uiteindelijk ook verstrekt. U kunt als ondernemer niet direct aanvragen.

Aanvragen als financier

Voorafgaand aan de kapitaalverstrekking met overheidsgarantie is een goedkeuring van de Staat nodig. Om een financieringsvoorstel ter goedkeuring voor te leggen, maakt de financier gebruik van een aanvraagformulier. Bij het aanvragen van een goedkeuring zijn de volgende bijlagen vereist:

 1. Concept-overeenkomst (en) betreffende de kapitaalverstrekking.
 2. Kopieën van alle intern gebruikte relevante bescheiden zoals die aan het beslissende orgaan binnen de kapitaalverschaffer worden overlegd ten behoeve van het nemen van een beslissing over het verlenen van risicodragend vermogen ( Krediet adviesformulier, Participatievoorstel, Advies analist, etc.) onder andere omvattende:
  •    Omschrijving van huidige- en toekomstige activiteiten en marktpositionering van de onderneming waaraan risicodragend vermogen wordt verstrekt.
  •    Juridische structuur (in schema), aandeelhouders en management
  •    Onderbouwing kapitaalbehoefte en financiering
  •    Cash flow analyse voor en na investeringen / ratio analyse en toelichting waaruit blijkt dat aan toekomstige financieringslasten kan worden voldaan
  •    Risicoanalyse en exit strategie
 3. Besluit goedkeuring tot kapitaalsverstrekking & eventuele toelichting.
 4. De jaarrekening van de onderneming van de laatste twee jaren voorafgaand aan de financiering. De laatste officiële tussentijdse balans en verlies- en winstrekening voor investering. (Niet van toepassing voor starter die nog geen bedrijfsactiviteiten verrichtte in desbetreffende jaren.)  De balans en verlies- en winstrekening en meerjaren prognoses na invoering van de nieuwe investering / financiering bij de onderneming.

Binnen 3 weken verneemt de financier van een van onze adviseurs het standpunt van de Staat.

Het aanvraagformulier voor garantiestellingsovereenkomst kunt u telefonisch aanvragen via het secretariaat, nummer 088 042 42 42.

Service menu right