Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

105 resultaten

(in 0,27 seconden)

 • Bio-economie in Horizon 2020

  Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het terrein van voedselzekerheid, duurzame landbouw, exploiteren van leven in zee en bio-economie.

  Aanmelden Open
 • Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

  Met een borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen. De BL is bedoeld voor landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals grond, gebouwen of machines).

  Open
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS

  Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO 2 ? Dan kan u in aanmerking voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Gecombineerd met hergebruik van CO 2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie realiseren.

  Bijna open
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

  Aanvragen Open
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • CETSI en PSR

  Bent u bezig met de voorbereidingen om uw INTERREG projectvoorstel op hoofdlijnen in te dienen? U kunt dat financieren met de subsidie CETSI en de Projectstimuleringsregeling (PSR).

  CETSI Aanvragen Open
 • Clean Cooking programma

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

  Open
 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST is vooral gericht op kennisinstellingen.

  Deelnemen Open
 • Creative Twinning

  De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. Activiteiten die zorgen voor sterkere onderlinge banden, meer vertrouwen en betere communicatie tussen Nederland en deze landen.

  Aanvragen Open
 • CRP

  Financieringsprogramma van de OESO voor landbouwkundig onderzoek en congressen.

  Tijdelijk gesloten
 • Demonstratie energie-innovatie

  Bent u een ondernemer met een energie-innovatie die potentie heeft voor verkoop in het buitenland en voor de werkgelegenheid in Nederland. En is uw nieuwe product of dienst klaar voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).

  Bijna open
 • Develop2Build (D2B)

  Develop2Build is een government-to-government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • Directe betalingen GLB

  Als agrariër kunt u u directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgen als u duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Deze GLB-betalingen zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

  Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  DGGF is financiering voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De investeringen of export moet(en) bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

  Open
 • Energising Development (EnDev)

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

  Ga naar www.endev.info Open
 • Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

  Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.

  Open
 • Experimenten elektriciteitswet

  Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren krijgen de mogelijkheid om via experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. De regeling is open vanaf 2 mei 2016.

  Bijna open
 • Fonds Bestrijding Kinderarbeid

  Met een 'due diligence'-onderzoek maakt u het risico op kinderarbeid in uw productieketen zichtbaar. U kunt momenteel geen subsidie aanvragen uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid.

  Tijdelijk gesloten
 • Gezondheid in Horizon 2020

  Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die actief zijn in onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.

  Open
 • Graasdierpremie 2018

  U krijgt graasdierpremie als u gronden als heide, duinen en kwelders laat begrazen door schapen of zoogkoeien.

  Open
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030. Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

  HE aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Open
 • INTERREG 2014-2020

  Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.  

  Open
 • Interventieregeling fruit 2017-2018

  Rusland heeft voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten. Bent u als teler aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie dan kunt u ter compensatie een financiële tegemoetkoming aanvragen door sommige producten uit de markt te nemen of door ze groen of niet te oogsten.

  Melding doen Open
 • Interventieregelingen zuivel

  De Russische boycot treft verschillende Nederlandse producenten, handelaren en verwerkers van zuivelproducten. Voor hen heeft de Europese Unie (EU) interventieregelingen opengesteld.

  Aanvragen Open
 • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Joint Industry Project JIP

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het uitvoeren van een Energie en industrie Joint Industry Program (JIP)? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Energie en Industrie JIP ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

  Bijna open
 • Joint Programming

  In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

  Open
 • Joint Technology Initiatives (JTI)

  Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

  Open
 • Jonge vissers 2018

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Subsidie aanvragen Open
 • Kennisvouchers SIB

  Om ondernemers te stimuleren om te gaan exporteren, biedt de regeling Starters International Business (SIB) hen de mogelijkheid tot inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

  Kennisvoucher aanvragen Open
 • Landelijk Loket Mijnbouwschade

  Heeft u schade aan uw woning of ander gebouw of land en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door mijnbouw, zoals gaswinning? Dan kan het Landelijk Loket Mijnbouwschade u ondersteunen.

  Contact Open
 • LIFE

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  Bijna open
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

  Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Dan kunt u de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen.

  Bijna open
 • Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing - Afspraken tussen overheid, ondernemers, instellingen en gemeenten om energie effectiever en efficiënter in te zetten.

  Open
 • Nanotechnologie NMPB in Horizon 2020

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht.

  Open
 • Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

  Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen. Deze regeling is tijdelijk gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Open
 • Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

  Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarnaast biedt het economische kansen voor Nederland. De rijksoverheid (met instemming van de Europese Commissie) stelt hiervoor aan medeoverheden een bijdrage beschikbaar. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

  Aanvragen Open
 • Schoolmelkregeling

  Subsidie voor leveranciers van melkproducten om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Open
 • Seed Business Angels

  De Seed Business Angels regeling richt zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Open
 • Starters International Business (SIB)

  Om ondernemers te stimuleren te gaan exporteren biedt de SIB-regeling vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

  Open
 • Subsidie energiebesparing eigen huis

  Gaat u als Verenigingen van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’skunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 2018.

  Aanvragen VvE Open
 • Subsidieregeling Waterstof

  Waterstof kan bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijvoorbeeld meerwaarde bieden in de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. De subsidieregeling Waterstof draagt hieraan bij.

  Bijna open
 • Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

  Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie. Met de Topsector Energie versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

  Open
 • Systeemintegratie op de Noordzee

  Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

  Bijna open
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Subsidie aanvragen Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Uitbetaling betalingsrechten 2018

  U kunt in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.

  Open
 • Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

  Gemeenten kunnen met deze regeling een uitkering aanvragen voor het aankopen of verplaatsen van woningen of appartementen. Het gaat om huizen die onder een hoogspanningsverbinding staan en niet kunnen worden verplaatst of ondergronds gebracht.

  Open
 • Urban Energy

  Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

  Bijna open
 • Vergroeningsbetaling

  De vergroening is in het leven geroepen om biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. Als landbouwer moet u rekening houden met het behoud van platteland, het milieu en de leefomstandigheden van dieren.

  Gecombineerde opgave doen Open
 • Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

  Bijna open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right