Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

122 resultaten

(in 0,25 seconden)

 • Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie

  Subsidie voor fabrieken, energiedistributeurs en afvalverwerkingsbedrijven die kosteneffectief bijdragen aan CO₂-reductie met een pilot- of demonstratieproject.

  Tijdelijk gesloten
 • Biobased Economy, Groen Gas en Recycling - BBEGR

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samen onderzoek doen om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa of een proef uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen. Dit proces kost minder energie dan de fossiele route of leidt tot producten waarvan een belangrijk deel een energietoepassing heeft.

  Tijdelijk gesloten
 • Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

  Met een borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen. De BL is bedoeld voor landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals grond, gebouwen of machines).

  Open
 • Brexit-vouchers

  Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die gevolgen ondervinden van Brexit en advies willen over alternatieve markten. Subsidie geldt niet voor de BES-eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Brexit-voucher aanvragen Open
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Pilots

  Ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen, konden hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidieregeling CCUS Pilots is nu gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

  Subsidie voor organisaties die werken aan innovatieve oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO₂. Dit moet komen uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H₂-productie of biogene CO₂ uit andere bronnen.

  Tijdelijk gesloten
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk (TEN-T-netwerk).

  Open
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • CETSI en PSR

  Subsidie om uw Interreg projectvoorstel te financieren, als dat bijdraagt aan de klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid.

  CETSI Aanvragen Open
 • Clean Cooking programma

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

  Open
 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma, gericht op kennisinstellingen, voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

  Deelnemen Open
 • Demonstratie energie-innovatie DEI

  Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

  Tijdelijk gesloten
 • Develop2Build (D2B)

  Financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. Develop2Build ondersteunt buitenlandse overheden om projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Financiering met terugebetalingsverplichting voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook voor starters.

  Open
 • Energising Development (EnDev)

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

  Ga naar www.endev.info Open
 • ERA-NET Energiecall ACT

  Subsidie voor goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO 2 afvang, opslag en hergebruik.

  Aanvragen Open
 • Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

  Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.

  Open
 • European Research Area Network (ERA-NET)

  Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven aan kunnen deelnemen.

  Open
 • Europees defensieactieplan

  Diverse acties voor industrie en mkb om de defensie-industrie te versterken. De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheid.

  Open
 • Experimenten elektriciteitswet

  Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren krijgen de mogelijkheid om via experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

  Tijdelijk gesloten
 • Geo-energie

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

  Tijdelijk gesloten
 • Graasdierpremie

  Graasdierpremie voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

  Tijdelijk gesloten
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Krediet om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma

  De algemene doelstelling van het INTERREG A programma 2 Zeeën is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Natuurlijke hulpbronnen worden daarbij beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten. RVO.nl verzorgt de toekenning van de cofinanciering.

  INTERREG aanvragen Open
 • INTERREG Europe

  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

  Tijdelijk gesloten
 • Interventieregelingen zuivel

  Bij interventieregelingen worden producten tijdelijk uit de markt gehaald door ze op te slaan. Voor deze opslag kunt u subsidie krijgen van RVO.nl, of u kunt de goederen aan ons verkopen. In dit laatste geval huren wij zelf opslagpanden in.

  Aanvragen Open
 • Investeringen in kalverstallen

  Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. U bent eigenaar van de stal en houdt bedrijfsmatig vleeskalveren. Ook mag u nog geen aankoopverplichting zijn aangegaan. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Industry Project JIP

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Programming

  In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

  Open
 • Jonge vissers

  Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

  Aanvragen Open
 • Kennisvouchers SIB

  Tegemoetkoming voor mkb om een jurist of fiscalist in te huren met exportkennis. U heeft zich al georienteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

  Kennisvoucher aanvragen Open
 • Landelijk Loket Mijnbouwschade

  Heeft u schade aan uw woning of ander gebouw of land en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door mijnbouw, zoals gaswinning? Dan kan het Landelijk Loket Mijnbouwschade u ondersteunen.

  Contact Open
 • LIFE

  Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  LIFE aanvragen Open
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het technisch mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

  Tijdelijk gesloten
 • Nanotechnologie NMPB

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

  Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) zoekt onderscheidende ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met een exportdroom. Bij deze wedstrijd maakt het niet uit of u al in het buitenland actief bent of juist een nieuwe markt wilt betreden.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

  Subsidie voor agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

  Open
 • PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in sociale huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Tijdelijk gesloten
 • Regio Deals

  Speelt in uw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal.

  Tijdelijk gesloten
 • SBIR innovatie in opdracht

  Via de competitie SBIR daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan.

  Indienen/rapporteren Open
 • Schoolmelkregeling

  Subsidie voor leveranciers van melkproducten om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Tijdelijk gesloten
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen kunnen voor hun project ondersteuning krijgen van het SDGP. Het project moet wel een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden. U kunt momenteel geen aanvraag indienen. De regeling is tijdelijk gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Seed Business Angel regeling

  De Seed Business Angel regeling richt zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Open
 • Starters International Business (SIB)

  Vouchers voor mkb-ers om export te stimuleren. Het gaat om vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

  Open
 • Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

  Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Bijna open
 • Subsidie vaccinatie salmonella

  Subsidie voor pluimveehouders voor de aanschaf van gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidie voor biomassaketels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van biomassaketels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor pelletkachels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor warmtepompen ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van warmtepompen. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor zonneboilers ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie Waterstof - tender

  Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

  Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Zoekt u nieuwe jonge werknemers die uw vak willen leren? De subsidieregeling Praktijkleren biedt werkgevers financiële ondersteuning voor het aanbieden van praktijk- of werkleerplaatsen voor leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen.

  Tijdelijk gesloten
 • Systeemintegratie op de Noordzee

  Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

  Tijdelijk gesloten
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook wel vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Subsidie aanvragen Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Topsector energiestudies

  Als ondernemer kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Topsector Energiestudies om de haalbaarheid van een innovatiepilot te onderzoeken. Naast de algemene regeling voor haalbaarheidsstudies was er dit jaar ook een programmalijn CCUS haalbaarheidsstudies. Op deze pagina leest u meer over het doel en het budget van deze subsidiemogelijkheid.

  Tijdelijk gesloten
 • Urban Energy

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die duurzame energie onderzoeken of ontwikkelen in de gebouwde omgeving.

  Tijdelijk gesloten
 • Wind op zee R&D

  Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

  Tijdelijk gesloten
 • Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV

  Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III (350 MW) en IV (350 MW) wordt een vergunning en zo nodig een subsidie beschikbaar gesteld. Hiervoor organiseert RVO.nl eerst een tenderprocedure zonder subsidie (vergelijkende toets). Mochten hier geen aanvragen voor worden ingediend, danwel zijn afgewezen, dan volgt een tender met subsidie. Marktpartijen kunnen deze vergunning aanvragen zodra de procedure is geopend.

  Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right