Bureau Energieprojecten

Meer artikelen
kerncentrale borssele

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Het doel is om de doorlooptijd aanzienlijk te bekorten.

Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen: vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Coördinatietaken van Bureau Energieprojecten

Van energieprojecten met een bepaalde omvang is in de wet vastgelegd dat ze vanwege hun nationale belang door het Rijk gecoördineerd worden via de Rijkscoördinatieregeling. Dit gaat bijvoorbeeld om uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, grote windparken, opslagprojecten en uitbreidingen van de landelijke gasinfrastructuur. Deze projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken (EZ). De voor het project benodigde besluiten (vergunningen en ontheffingen) worden gecoördineerd genomen door de betrokken overheden: gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. Deze coördinatie wordt in opdracht van de minister van EZ verzorgd door Bureau Energieprojecten.

Er werken op dit moment 10 personen voor Bureau Energieprojecten. U kunt ons bereiken via:

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
Den Haag

Postadres:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Telefoon: (070) 379 89 79
Fax: (070) 379 70 71
Contact per e-mail
(Dit emailadres is niet bedoeld voor het indienen van een zienswijze of een beroepschrift.)

Voorgeschiedenis

Bureau Energieprojecten vloeit voort uit de operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf (B4) van het kabinet Balkenende I. Deze overheidsbrede operatie heeft tot doel ruimte voor de samenleving te scheppen door de regeldruk te verminderen, de kwaliteit van het overheidsoptreden te vergroten en de keuzevrijheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven te vergroten.

De B4-operatie kent twaalf projecten. Een daarvan is 'Knelpunten gaswinning en windenergie'. Het kabinet heeft daarvoor de Commissie-Van Hoof ingesteld. Deze heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de lengte van vergunningprocedures te bekorten en om de wetgeving minder complex te maken. In zijn reactie op het eindrapport van deze Commissie heeft het Kabinet aangekondigd Bureau Energieprojecten per 1 januari 2006 op te richten.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Bureau Energieprojecten uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right