Vergroening van een bedrijfsterrein, parkeerterrein of tuin (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: E 5341
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het vervangen van de bestaande dichte verharding van een bedrijfsterrein of het parkeerterrein of de tuin van één of meerdere woningen, door: 

  1. vegetatie, 
  2. een waterpartij die niet in directe verbinding staat met een oppervlaktewatersysteem, 
  3. waterdoorlatende of waterpasserende (half)verharding, al dan niet in combinatie met infiltratiekolken of slimme kolken, of 
  4. een combinatie van de bovenstaande maatregelen, 

Waarbij onder punt 1 tot en met 4 geldt dat: 

  • het bedrijfsterrein geen deel uitmaakt van een landbouwbedrijf en gesitueerd is in de bebouwde kom, en 
  • ten minste 50% van de dichte verharding die bestemd is voor parkeren, zij- en achterpaden (met uitzondering van trottoir en wegen) wordt vervangen, of 
  • ten minste 50% van de totale dichte verharding wordt vervangen voor zover daarvoor geen beperkingen gelden vanuit het bevoegd gezag en de functie van de verharding dit toelaat,

b. bestaande uit:
vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet de volgende onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, een helofytensloot, een vegetatiestuw of het verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMK

Bent u tevreden over deze pagina?