Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 6115
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties, genoemd in tabel 4.148A van het Besluit bouwwerken leefomgeving, niet
zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of kas, waarbij:

 1. al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 13 van paragraaf 1 van deze bijlage,
 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022),
 3. a. voor een gerenoveerd gebouw(deel) een minimale score van 70% op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten
  (BREEAM-NL-In-Use, versie 6) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de
  genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materiaalstromen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum door een Assessor goedgekeurd BREEAM-NL-In-Use, versie 6 assessmentrapport, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven BREEAM-NL-In-Use, versie 6 certificaat,
  b. voor een grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) een minimale score van 85% van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-
  NL Nieuwbouw en Renovatie 2014) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de
  genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie
  maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum door een Assessor goedgekeurd BREEAM-NL assessmentrapport, en uit een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven BREEAM-NL oplevercertificaat, of
  c. voor een nieuw gebouw(deel) niet zijnde het projecttype ‘alleen het casco’, een minimale score van 85% van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw 2020) van de Dutch Green Building Council, wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum door een Assessor goedgekeurd BREEAM-NL 2020 assessmentrapport, en uit een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven BREEAM-NL oplevercertificaat, en
 4. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een dak dat constructief is voorbereid op het realiseren van duurzame energieopwekkingsinstallaties en daarnaast voor het volledige bruikbare dakoppervlak is voorzien van:
  1. dakbedekking met een Solar Reflectance Index (SRI) waarde van ten minste 80, of
  2. een vegetatiedak, of
  3. een parkeerdak, of
  4. een retentiedak, of
  5. duurzame energieopwekkingsinstallaties, of
  6. een combinatie hiervan, of
  7. in plaats van de genoemde opties a tot en met f er een gevelbegroeiingssysteem wordt toegepast op ten minste 25% van het totale geveloppervlak,

b. bestaande uit:
een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, (terrein)inrichting, magazijnstellingen, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

 • ≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
 • > 1.000 m² bvo € 800/m² bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie

 • ≤ 5.000 m² bvo € 800/m² bvo
 • > 5.000 m² bvo € 600/m² bvo

Een gebouw(deel) met industriefunctie komt voor ten hoogste 30.000 m² bvo in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Indien er een vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingsysteem wordt toegepast, wordt het maximaal voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komende bedrag verhoogd met € 600 per m² vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingssysteem. Indien een gebouw bestaat uit meerdere gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, wordt het maximale bedrag dat voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komt gebaseerd op het totale bvo van de gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, zijnde de totalen voor de gebouwdelen met industriefunctie en de gebouwdelen zonder industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel
voor één van de bedrijfsmiddelen G 6115 tot en met E 6128 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen
uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel D 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met D 6130.

Toelichting
Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op www.breeam.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatie-systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.

Onder bruikbaar dakoppervlak wordt verstaan het totale dakoppervlak van een gebouw(deel), met uitzondering van dakoppervlak dat wordt gebruikt voor (voorzieningen voor) technische installaties, lichtstraten, daglichtkoepels en hemelwaterafvoeren. Onder grootschalige renovatie wordt verstaan renovatie waarbij ten minste 25% van de oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw(deel) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMD

Bent u tevreden over deze pagina?