Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan

Gepubliceerd op:
2 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2022

Hoe gaan de wijken in uw gemeente over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Op deze pagina leest u meer over de visievorming voor de transitie naar aardgasvrij.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan.

Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij goed onderbouwde Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten die gemeenten bij het afwegingsproces helpt. Het instrument bestaat uit 2 onderdelen:

  • de startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • de handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW)

De eerste werkbare versie van de Leidraad is in oktober 2019 uitgebracht. De Startanalyse bestaat uit een technisch-economische analyse op basis van het Vesta MAIS-model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat geeft voor heel Nederland de nationale kosten van de verschillende aardgasvrije (warmte)opties op buurtniveau.

Daarnaast bestaat de Leidraad uit een Handreiking voor lokale analyse die gemeenten ondersteunt bij de aanvulling van de analyse en het gebruik van lokale data. Zo kunnen ze een zorgvuldige en onderbouwde afweging maken. Een vernieuwde versie staat voor voorjaar 2020 gepland.

Duurzame coalitie

Iedereen krijgt te maken met de transitie, maar niemand kan de transitie zelf en onafhankelijk van de ander doorlopen. Daarom is een duurzame coalitie van lokale stakeholders belangrijk, zowel binnen de regio als binnen de gemeente. In deze coalitie zitten woningcorporaties, de netbeheerders en (vertegenwoordigers van) bedrijven en bewoners. De samenwerking binnen deze coalitie staat centraal in het hele proces. Dat is zowel bij de Regionale Energiestrategie (RES) als bij de Transitievisie Warmte en de daaruit volgende uitvoeringsplannen.

De coalitie begeleidt de transitievisie tot aan de vaststelling door college en gemeenteraad. Een uitvoeringsstrategie zorgt ervoor dat de keuzes die in de Transitievisie Warmte zijn gemaakt, echt worden uitgevoerd. Omdat u hier in de transitievisie al met stakeholders afspraken over maakt, kunt u sneller en effectiever naar de uitvoering.

Wijkuitvoeringsplan

De Regionale Energiestrategie (RES) moet een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord klaar zijn (concept moet juni 2020 klaar zijn, zie hiervoor de website van RES voor de meest recente informatie). De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen.

Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.

Vragen over Aardgasvrij?

Neem contact met ons op
 

 

Bent u tevreden over deze pagina?