Hernieuwbare energie uit afvalverbranding

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020
Gepubliceerd op:
27 januari 2017

De energie die vrijkomt bij de afvalverbranding is hernieuwbare energie. Hierbij wordt elektriciteit opgewekt en warmte geproduceerd die grotendeels nuttig wordt ingezet. Op deze pagina leest u meer over techniek, wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden.

In Nederland verbranden we restafval van huishoudens en ander niet-recyclebaar afval meestal in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Van dit afval is een deel biomassa, zoals papier en etensresten die in het restafval terecht zijn gekomen. Dit deel is niet meer op een andere manier te verwerken.

Afvalverbranding in Nederland

In Nederland verbranden we jaarlijks ongeveer 7,6 miljoen ton afval. Ongeveer de helft van de hernieuwde energie die hierbij vrijkomt, komt van biomassa. Rijkswaterstaat berekent dit jaarlijks aan de hand van gegevens over de samenstelling van het verbrande afval. Deze gegevens zijn afkomstig uit de afvalstatistiek. Zo draagt in 2018 afvalverbranding voor 10% bij aan de hernieuwbare energieproductie in Nederland.

Techniek

Restafval wordt verbrand in grote AVI’s. Energieterugwinning is hierbij een belangrijk aspect. Hierover is dan ook veel informatie beschikbaar vanuit de uitvoering van het landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

AVI’s winnen gemiddeld ongeveer 20% van de energie-inhoud bij afvalverbranding terug als elektriciteit. Daarnaast winnen ze ongeveer 23% als warmte. Op het gebied van warmtebenutting is nog veel te winnen. De mogelijkheden daarvan hangen sterk af van de locatie. De totale bijdrage aan hernieuwbare energie in Nederland is ongeveer 16,7 PJ.

Wet- en regelgeving

Afvalverbranders moeten zich houden aan de regels van het afvalbeleid. Hierin staat het beperken van de milieuschade van de verwerking van afvalstoffen voorop. Meer informatie over het beleid voor afvalverbranding vindt u op de website van LAP3. De vergunningsregels rond afvalverbranders vindt u op de website van Infomil.

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?