Bufferstroken in Mijn percelen 2024

Gepubliceerd op:
16 februari 2024

In 2024 gebruikt u voor de bufferstroken 2 kaartlagen: de kaartlaag waterlopen en de kaartlaag bufferstroken. Voor het bepalen van uw verplichte bufferstroken houden wij rekening met het type waterloop en de 4% berekening. Lees hier hoe u uw bufferstroken registreert en hoe u mestplaatsingsruimte berekent, hierbij houdt u rekening met uw bufferstroken. 

Bufferstroken in kaartlagen

U ziet in Mijn percelen 2 kaartlagen die u nodig heeft om bufferstroken te registreren.

Kaartlaag waterlopen

In de kaartlaag waterlopen vindt u het type van uw waterloop. De kaart is ontwikkeld in samenwerking met de waterschappen en sluit nu beter aan bij de feitelijke situatie op uw perceel. Hierdoor komen ook uw bufferstroken beter overeen met uw feitelijke situatie. 

Wij gebruiken de termen ‘waterlopen’ en ‘watervlakte’. In de uitvoeringsregeling wordt hiervoor de term 'oppervlaktewaterlichaam' gebruikt.

Kaartlaag bufferstroken

In de kaartlaag bufferstroken vindt u de breedte van de bufferstroken op uw percelen. Op Bufferstroken 2024 leest u welke breedte de bufferstrook heeft voor elk type waterloop.

Bufferstroken bekijken en registreren

Verplichte bufferstroken hoeft u niet zelf in te tekenen. U kunt ze wel bekijken in de kaartlaag bufferstroken en overnemen wanneer dit nodig is voor uw gewasregistratie. Gebruik hiervoor in Mijn percelen de functie Bufferstroken overnemen. Hoe dit werkt, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen.

U bent het niet eens met de bufferstroken

We zijn ons ervan bewust dat de kaartlaag bufferstroken soms niet helemaal klopt. Bij de aanmelding van subsidies in de Gecombineerde opgave gaat u uit van de werkelijke situatie. Bent u het niet eens met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet? Of heeft u een flauw talud? Dan geeft u dit per perceel aan in de Gecombineerde opgave. Vanaf 2024 geeft u dit ook aan in Mijn percelen. Dit doet u per waterloop. Kijk op Stappenplan percelen registreren en wijzigen hoe u dit doet. U geeft hierbij aan waarom u het niet eens bent met de bufferstrook. We beoordelen uw Gecombineerde opgave aan de hand van de werkelijke situatie. Daardoor heeft een fout in de kaartlaag geen gevolgen voor uw subsidie of uw mestplaatsingsruimte in 2024.  

Bufferstroken in de mestwetgeving

Bufferstroken tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte (gebruiksnormen). In de opgave ziet u bij elk perceel de totale oppervlakte van de bufferstroken. Deze oppervlakte hebben wij berekend met de kaartlaag Bufferstroken. U ziet de kaartlaag door deze in de opgave aan te klikken in de legenda. De mestplaatsingsruimte hebben wij berekend. De oppervlakte van de bufferstroken is hier automatisch vanaf getrokken.  

Wanneer de kaartlaag voor uw perceel niet overeenkomt met de feitelijke situatie, kunt u de mestplaatsingsruimte zelf bijstellen. Voor de nieuwe berekening trekt u de oppervlakte van de bufferstroken af van de voorgestelde oppervlakte Mest. Kijk op Stappenplan percelen registreren en wijzigen hoe u dit doet.

Zelf uw nieuwe mestplaatsingsruimte berekenen

Geeft u in de Gecombineerde opgave aan dat u het niet eens bent met de oppervlakte van de bufferstroken? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat het een ander type waterloop is? U berekent dan zelf de nieuwe oppervlakte van de bufferstroken. En daarmee berekent u de juiste mestplaatsingsruimte. In het stappenplan hieronder ziet u hoe u dat doet. 

Stappenplan mestplaatsingsruimte berekenen 

Heeft u een flauw talud? Dan verandert de oppervlakte van de bufferstrook in principe niet. Bij een flauw talud begint de bufferstrook op 1 meter vanaf de waterlijn. De ruimte vanaf het einde van de bufferstrook telt mee voor de mestplaatsingsruimte, ook als dit nog op het talud ligt. 

Bijvoorbeeld: U heeft een flauw talud van 7 meter breed. Op 1 meter vanaf de waterlijn begint de bufferstrook. Die is bijvoorbeeld 3 meter breed. U houdt dan 3 meter tot de insteek over.  

7 meter talud – 3 meter bufferstrook – 1 meter naar de waterlijn = 3 meter  

Die 3 meter tussen de bufferstrook en de insteek telt mee voor de mestplaatsingsruimte.  

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?