Alles over bufferstroken 2023

Gepubliceerd op:
5 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2023

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Op een bufferstrook mag u geen mest of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 30 maart 2023: Er is nieuwe informatie over waar de bufferstrook begint op een flauw talud.
  • 27 februari 2023: Bijna alle eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook als u deze inzet als eco-activiteit. 
  • 10 februari 2022: Er staan nieuwe kaartlagen in Mijn percelen: Landschapselementen, Bufferstroken en Waterlopen. 

Wat is een bufferstrook?

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Met een bufferstrook beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.

Hoe breed is een bufferstrook?

De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van maximaal 10 meter breed, overige waterlopen en droge sloten.

In de tabel hieronder ziet u in de kolom Hoofdregel hoe breed de bufferstrook moet zijn. De breedte van de bufferstrook hoeft u niet zelf te bepalen. Dat doen wij voor u. U ziet de bufferstroken vanaf februari 2023 in Mijn percelen. Bent u het niet eens met de bufferstrook? Dan kunt u dat aangeven in de Gecombineerde opgave. Hierover leest u meer op Bufferstroken in Mijn percelen.

Beslaan de bufferstroken samen meer dan 4% van het topografisch perceel? Dan mogen de bufferstroken soms smaller worden. Hoe smal? Dit ziet u in de kolom ‘1e berekening > 4%’.
Zijn de bufferstroken samen dan nog steeds meer dan 4% van het perceel? Dan berekenen we de oppervlakte opnieuw en geldt de kolom ‘2e berekening > 4%’. U hoeft deze berekening niet zelf te bepalen. Dat doen wij voor u.

Breedte bufferstroken

Breedte bufferstroken

  Hoofdregel 1e berekening > 4% 2e berekening > 4%
Ecologisch kwetsbare waterlopen 5 meter Geen berekening nodig, blijft 5 meter
KRW waterlopen 5 meter 3 meter 3 meter
KRW watervoerende sloot maximaal
10 meter breed
5 meter 3 meter 1 meter
Overige waterlopen 3 meter 1 meter 0,5 meter
Droge sloot 1 meter Geen berekening nodig, blijft 1 meter

Er is één uitzondering op deze breedtes. Namelijk als de teeltvrije zone breder is dan de bufferstrook. Dan geldt de breedte van de teeltvrije zone. De bufferstrook valt dan binnen de teeltvrije zone.

Waar begint de bufferstrook?

De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot.

Waar begint de bufferstrook op een flauw talud?

Een flauw talud (helling) is minimaal 2 meter breed vanaf de waterlijn tot aan de insteek. De helling is niet steiler dan 1:3. Bij een flauw talud begint de bufferstrook op 1 meter vanaf de waterlijn. De ruimte tussen de start van de bufferstrook en de waterlijn telt niet mee voor de mestplaatsingsruimte. U registreert een gewasperceel vanaf de waterlijn in Mijn percelen.

Waar begint de bufferstrook bij een talud breder dan 2 meter?

De bufferstrook begint bij een 'gewoon' talud op de insteek en niet op 1 meter vanaf de waterlijn. Het maakt daarbij niet uit hoe breed het talud is. De mestplaatsingsruimte begint op het vlakke deel van het perceel, daar waar de bufferstrook eindigt. Hoe u dan de oppervlakte berekent leest u in het stappenplan op Bufferstroken in Mijn percelen.

Hoe we de bufferstroken bepalen

De bufferstroken zijn ingetekend op basis van de waterlopen (kaartlaag Waterlopen). De grenzen van die waterlopen zijn ingetekend op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). En andere bronnen, zoals Kader Richtlijn Water (KRW). De BGT wordt landelijk bijgehouden door bronhouders zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Bij de kaartlaag Bufferstroken hebben we rekening gehouden met het type waterloop en met regels voor het smaller mogen maken van bufferstroken, de 4% berekening. In de BGT staat geen informatie over een flauw talud. Daarom konden we in de kaartlaag Bufferstroken geen rekening houden met een flauw talud. U tekent altijd de werkelijke situatie van uw gewasperceel in. Lees meer over de kaartlagen op Bufferstroken in Mijn percelen.

Bufferstrook in het GLB

De regels voor een bufferstrook in het GLB leggen we uit in de conditionaliteiten Bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4) en Bufferstroken langs droge waterlopen (GLMC 10). Ook hebben de bufferstroken invloed op de eco-regeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landbouwbeleid (ANLb). U leest hieronder hoe deze regels met elkaar samenhangen.

Bufferstrook als niet-productief bouwland

Agrariërs die meedoen met de eco-activiteit groene braak en/of bufferstrook met kruiden moeten 4% van hun bouwland niet-productief laten. Dat is een van de normen in de conditionaliteiten. U kunt niet-productief bouwland invullen met bijvoorbeeld bufferstroken die u niet beweidt, maait of oogst. Meer over deze norm en vrijstellingen leest u op Conditionaliteiten onder Niet productieve-bouwland, landschapselementen en snoeien (GLMC 8).

Bufferstrook als eco-activiteit

In het GLB kunt u meedoen met de eco-regeling. Daarvoor voert u eco-activiteiten uit. Dit jaar mogen bijna alle eco-activiteiten overlappen met bufferstroken. Alleen de eco-activiteit Groene braak mag u niet uitvoeren op een bufferstrook. Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook. U leest meer over alle activiteiten op Eco-activiteiten. Op Bufferstroken in Mijn percelen leest u hoe u de eco-activiteiten intekent.

Bufferstrook in ANLb

Doet u mee met het GLB en het ANLb? Dan mag u sommige beheerpakketten en activiteiten niet doen op een bufferstrook.

Deze beheerpakketten mag u niet uitvoeren op bufferstroken:

  • Ruige mest (7a)
  • Bodemverbetering (39 b en c)
  • Beperking chemische onkruidbestrijding op grasland en bouwland (55a en b)

Deze activiteiten mogen niet op een bufferstrook:

  • Bemesting met ruige stalmest (A06)
  • Gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de oppervlakte (A07)
  • Gewasresten (bijvoorbeeld maaisel en stro) zijn, al dan niet opgebracht, onderwerken binnen x weken na aanbrengen (A30)

Geeft u een van deze activiteiten aan op (een deel van) een bufferstrook? Dan krijgt u geen vergoeding voor de activiteit op het deel van de bufferstrook. Wel voor de activiteit op het deel van het bouwland.

Bufferstrook in de mestwetgeving

De huidige regels voor teeltvrije zones in de mestwetgeving blijven gelden voor 2023. Vanaf 1 maart 2023 moet iedereen met een sloot langs zijn land bufferstroken aanhouden. De bufferstroken tellen niet mee voor uw mestplaatsingsruimte. Lees hoe u de mestplaatsingsruimte berekent op de pagina Bufferstroken in Mijn percelen.

De regels over de bufferstroken staan in Uitvoeringsregeling bufferstroken.

Wat mag u doen vanuit GLB en mestwetgeving?

Wat mag op bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4), bufferstroken als niet-productief bouwland (GLMC 8) en een teeltvrije zone? Dat ziet u hieronder:

  Bufferstrook Bufferstrook als
eco-activiteit
Bufferstrook als
niet-productief
Teeltvrije zone
Gebruik meststoffen Nee Nee Nee Nee
Gebruik biociden en chemische
gewasbeschermingsmiddelen
Nee Nee Nee Nee
Beweiden Ja Nee Nee Ja
Maaien Ja Nee* Nee* Ja
Oogsten Ja Nee Nee Ja
Welk gewas? Alle gewassen

Beperkte gewassen uit
Gewassen en gewascodes
eco-activiteiten

Groene braak uit
Tabel Gewassen
en GLB 2023
Ander gewas dan de
hoofdteelt (behalve gras)
Mestplaatsingsruimte 2023** Nee Nee Nee Nee
Mestplaatsingsruimte 2024** Nee Nee Nee Nee

*Kruidenmengsel mag u maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken. Maaien en maaisel laten liggen mag ook.
**Bufferstroken tellen niet mee voor 80% grasland bij derogatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?