Landbouwareaal GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Wilt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? En wilt u deze aanvragen voor uw landbouwareaal? We leggen u graag uit wat wij binnen het GLB zien als landbouwareaal en aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Laatste aanpassingen op deze pagina

20 februari 2024: We hebben de Tabel Gewassen en GLB 2024 toegevoegd.

Landbouwareaal in het kort

Landbouwareaal is grond die u gebruikt voor bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt. Vanaf 2023 zijn landschapselementen ook subsidiabel. Uw totale subsidiabele areaal is: landbouwareaal + landschapselementen.

De betekenis van deze woorden is niet bij alle regelgeving hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld verschillen met de mestregelgeving. Lees meer op Landbouwgrond mest uitgelegd.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uw landbouwareaal als u GLB-subsidies wilt aanvragen:

Algemene voorwaarden

 • U heeft het landbouwareaal waarvoor u subsidie aanvraagt op 15 mei 2024 ter beschikking op grond van eigendom, pacht of onderpacht.  
 • Bent u zelf geen eigenaar? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar voor het gebruik van het landbouwareaal. Is er sprake van onderpacht? Dat kan alleen als ook de onderverpachter daarvoor toestemming heeft van de verpachter. U leest hier meer over onder het kopje Gebruikstitels en toestemming eigenaar.
 • U houdt zich aan de conditionaliteiten.
 • U gebruikt uw landbouwareaal als bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt.
 • U verbouwt een of meer subsidiabele gewassen.  
 • Grasland (tijdelijk en blijvend) maait of beweidt u minimaal een keer per jaar. De specifieke voorwaarden voor grasland vindt u onder het kopje Bouwland en Grasland.  
 • U gebruikt uw landbouwareaal in het subsidiejaar niet meer dan 90 dagen voor niet-landbouwactiviteiten.
 • Uw perceel landbouwareaal is afgerond minstens 0,01 hectare.
 • Voor percelen met hennep houdt u zich aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.
 • Voor percelen met boslandbouw houdt u zich aan de voorwaarden voor boslandbouw (agroforestry).
 • U geeft alle landbouwareaal op die u op de peildatum van 15 mei ter beschikking heeft.  

Gebruikstitels en toestemming eigenaar 

In Mijn percelen geeft u per perceel aan of het gaat om eigendom, pacht of erfpacht of andere vormen van gebruik. Andere vormen van gebruik zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondruil of met een grondgebruikersverklaring. U geeft andere vormen van gebruik op met de gebruikstitel ‘overige exploitatievormen’. Heeft u landbouwareaal in gebruik, maar bent u niet de eigenaar? Dan heeft u altijd toestemming nodig van de eigenaar. De eigenaar moet die toestemming kunnen bevestigen. Heeft u geen toestemming? Geef dan niet aan dat u deze grond in gebruik heeft. 

Lees hieronder waar u op moet letten. 

Meer weten over toestemming aantonen bij grondgebruik? Bekijk de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Welke gewassen zijn subsidiabel?

U krijgt alleen uitbetaling voor percelen met subsidiabele gewassen. In de Tabel Gewassen en GLB 2024 leest u wanneer een gewas subsidiabel is. U ziet ook wat de gewassen betekenen voor de conditionaliteiten.

Percelen opgeven

Wilt u weten welke oppervlakte u kunt laten meetellen voor subsidie? Kijk op Gebruik van uw registratie in Mijn percelen. Of heeft u hulp nodig bij het opgeven van percelen? Wij helpen u graag.

Wat zien wij als landbouwareaal?

Bouwland

Bouwland is grond:

 • die u gebruikt voor de teelt van gewassen, maar niet voor blijvende teelt en blijvend grasland. U houdt het perceel in stand zodat u er een akkerbouwgewas in kunt zaaien.
 • die u gebruikt als tijdelijk grasland. U beweidt uw tijdelijk grasland, of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit doet u uiterlijk voor 1 oktober. Percelen met ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten maait u minimaal één keer in de 2 jaar voor 1 oktober.
 • die u kunt gebruiken voor de teelt van gewassen of tijdelijk grasland, maar die nu nog braak ligt.
 • waarop niet meer dan 100 bomen per hectare staan.

Blijvend grasland

Voor percelen met blijvend grasland gelden de volgende extra voorwaarden:

 • Het perceel met grasland is minimaal 5 jaar niet opgenomen in de vruchtwisseling. Dit betekent dat het perceel niet is omgezet in een ander gewas dan gras.
 • Meer dan 50% van de grondbedekking bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Mengsels van gras en stikstofbinders tellen mee. Pitrus, riet en heide vallen hier bijvoorbeeld niet onder.
 • U beweidt uw grasland of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit doet u voor 1 oktober. Heeft u percelen uit de ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten? Dan is minimaal één keer in de 2 jaar maaien voldoende. Deze voorwaarde wordt als landbouwactiviteit gezien in het stroomschema gewascodes voor grasland 2023.
 • Op uw perceel blijvend grasland staan niet meer dan 100 bomen per hectare.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Is uw perceel aangewezen als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland? Dan geldt een ploeg- en omzetverbod. Lees meer op  Conditionaliteiten onder GLMC 9.

Heeft u grasland? Gebruik onderstaand stroomschema om te bepalen welke gewascode in uw situatie van toepassing is.

Stroomschema gewascodes voor grasland 2024

Blijvende teelt

Blijvende teelt is landbouwareaal waarop u een gewas teelt dat langer dan 5 jaar staat. U houdt het perceel in stand zodat u het regelmatig kunt oogsten. Voorbeelden van blijvende teelt zijn:

 • Producten van kwekerijen
 • Kortlopend hakhout
 • Boomgaarden
 • Boom- en fruitkwekerijen
 • Gewassen als cranberry’s en miscanthus (olifantsgras)
 • Voedselbossen

Tijdelijk gebruik voor andere activiteiten  

Gebruikt u of iemand anders landbouwareaal voor niet-landbouwactiviteiten? Dat mag als het aantal dagen opgeteld niet meer dan 90 dagen per kalenderjaar is. Breng het perceel direct na de korte activiteit terug zodat begrazing of teelt weer mogelijk is. Voorbeelden van tijdelijke andere activiteiten zijn:

 • Tijdelijke parkeerplaats
 • Feesttent
 • Paardenconcours
 • IJsbaan

ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten 

Bij sommige activiteiten voor ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten mag deze periode langer zijn dan 90 dagen. Breng het perceel direct na de activiteit terug zodat begrazing of teelt weer mogelijk is. 

Wat zien wij niet als landbouwareaal?

Voor deze grond kunt u geen GLB-subsidies aanvragen om wettelijke redenen. Of omdat de oppervlakte niet geschikt is voor landbouwactiviteiten. Soms gelden er uitzonderingen.  

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen GLB verzameld. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?