Grondgebruik en GLB 2024

Gepubliceerd op:
21 juni 2024

Heeft u landbouwareaal of landschapselementen in gebruik van iemand anders? En wilt u deze opgeven voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan heeft u altijd toestemming nodig van de eigenaar. De eigenaar moet die toestemming kunnen bevestigen. Lees hieronder waar u op moet letten.

Eén aanvrager

Elk landbouwperceel en/of landschapselement kan maar bij één aanvrager in gebruik zijn met de juiste gebruikstitel. Als 2 subsidieaanvragers (voor een deel) hetzelfde perceel opgeven ontstaat een overlap. De aanvragers moeten deze overlap met elkaar oplossen. Lees op Stappenplan percelen registreren en wijzigen onder Melding overlap hoe u overlap oplost.

Gebruikstitel in Mijn percelen

In Mijn percelen geeft u per perceel aan of het gaat om eigendom, pacht of erfpacht of andere vormen van gebruik. Andere vormen van gebruik zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondruil of een grondgebruiksverklaring. U geeft andere vormen van gebruik op met de gebruikstitel ‘overige exploitatievormen’.

Toestemming aantonen: schriftelijk bewijs

Bij controles kunnen wij u vragen om de toestemming van de eigenaar aan te tonen. Dat kan bijvoorbeeld met schriftelijk bewijs van een (mondelinge) overeenkomst of een grondgebruiksverklaring. U krijgt dan een brief waarin wij aangeven welke informatie wij van u nodig hebben. U kunt zelf een verklaring laten ondertekenen door de eigenaar.

Heeft u een perceel of landschapselement in gebruik van iemand die zelf pachter of erfpachter is? Dan is er sprake van onderpacht. Om onder te verpachten, moet de onderverpachter altijd toestemming hebben van de verpachter (eigenaar). Wij kunnen u vragen om schriftelijk bewijs te leveren van de toestemming. Als onderpachter moet u kunnen aantonen dat die toestemming er is. Bij onderpacht kunt u een verklaring laten tekenen door eigenaar en onderverpachter.

Voor deze situaties kunt u het formulier Grondgebruiksverklaring Percelen 2024 gebruiken.

Toestemming en voorwaarden bij gebruik landschapselementen

Het is niet vanzelfsprekend dat landschapselementen zijn opgenomen in de pachtovereenkomst. Let hier dus goed op. De eigenaar, bijvoorbeeld een waterschap, kan voorwaarden stellen aan het gebruik van landschapselementen. Zo zijn er waterschappen die nooit sloten uit gebruik geven. Andere waterschappen hebben als voorwaarde dat u meedoet aan de eco-regeling. Ook andere eigenaren gaan verschillend om met sloten en landschapselementen. Kijk dus altijd goed naar de voorwaarden die de eigenaar stelt aan het gebruik.

Geen toestemming: wat zijn de gevolgen

Wij controleren het opgegeven landbouwareaal of landschapselement op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via steekproeven en/of controles op het bedrijf zelf. Bij die controles kunnen wij u om bewijs van toestemming vragen. Kunt u ons geen bewijs van toestemming laten zien? Dan is er geen juiste gebruikstitel en telt het perceel of landschapselement niet mee. Dat heeft gevolgen voor uw subsidieaanvraag:

  • Een perceel of landschapselement dat niet meetelt, levert geen basispremie en eventuele aanvullende premie op. Ook vervalt de eco-premie voor het betreffende perceel. Bovendien kan de hele eco-premie in gevaar komen door het wegvallen van eco-waarde en eco-punten.
  • Als wij dit jaar een fout vinden, zullen wij ook uw subsidieaanvragen van de afgelopen 3 jaren opnieuw controleren.
  • Een perceel dat niet meetelt voor GLB-subsidies, kan gevolgen hebben voor de mestplaatsingsruimte.

Kortingen en sancties

Soms krijgt u eerst een waarschuwing als wij zien dat u geen toestemming heeft gekregen. Of u krijgt een sanctie, zoals een korting op uw subsidiebedrag. In sommige situaties kan ook een strafrechtelijke procedure met hoge boetes het gevolg zijn. Bijvoorbeeld in het geval van opzettelijk onjuist opgeven van percelen of valsheid in geschrifte.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?