Broeikasgasemissies - National Inventory Entity (NIE)

Pagina in Engels/page in English

Het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol vereisen dat landen regelmatig rapporteren over broeikasgasemissie, over het beleid en de stappen die ze nemen om de verdragen uit te voeren.

Nationale Inventarisatie Eenheid

De UNFCCC beoordeelt Nationale Rapporten. Verder zijn deelnemende landen verplicht om een zogenaamd National System voor monitoring op te zetten en te onderhouden. Ook dienen ze een Nationale Inventarisatie Eenheid (National Inventory Entity, NIE) aan te wijzen.

RVO.nl voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het NIE uit. NIE is eindverantwoordelijk voor: het National System, de kwaliteitsborging en de tijdige oplevering van rapportage laten maken van reviews. Verder stelt RVO.nl jaarlijks de emissiefactor aardgas vast en verzorgt het onderhoud van de Nederlandse brandstoffenlijst met stookwaarden en emissiefactoren.

Deze National Inventory Report (NIR) is de belangrijkst jaarlijkse rapportage die Nederland moet uitbrengen. Het rapport bevat de berekening van de emissies vanaf 1990 en geeft verklaringen voor de ontwikkelingen. De Nederlandse samenvatting NIR 2018 is inmiddels beschikbaar.

Nationale Rapporten

In het kader van het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol dient Nederland regelmatig rapporten in bij de UNFCCC. Dit is het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Het gaat om de jaarlijkse emissierapportages (National Inventory Reports), de tweejaarlijke Biennial Reports en de vierjaarlijkse National Communications. De twee laatstgenoemde hebben een meer beleidsmatig karakter. Voor meer informatie en links naar deze rapporten, zie de Engelstalige pagina National Reports. Op deze pagina staan ook de resultaten van UNFCCC-reviews.

National System

Een algemene beschrijving van het Nederlandse nationale systeem voor monitoring van broeikasgasemissies en de rapportage hierover. Deze omvat onder andere een set methodiekrapporten en een systeem voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheer.

Methodiekrapporten

De methodiekrapporten, met beschrijving van methoden voor de jaarlijkse bepaling van broeikasgasemissies in Nederland en de rapportages daarover.

Richtlijnen

Een overzicht van de belangrijkste eisen en richtlijnen waaraan Nationale Rapporten moeten voldoen.

Kwaliteitsbewaking en -beheer (QA/QC)

Beschrijving van het kwaliteitssysteem. Hierin zijn onder meer controles, reviews en audits opgenomen om de kwaliteit van de emissierapportages te bewaken.

Service menu right