Ernstige inbreuk

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) ziet de volgende overtredingen als ernstige inbreuken:

 • Niet-naleven van de logboekplicht/-rapportage vangstgegevens, waaronder gegevens van een vessel monitoring system (VMS).
 • Gebruiken van verboden of niet-conform vistuig.
 • Vervalsen of verborgen houden van kentekens, identiteit of registratie.
 • Knoeien met of laten verdwijnen van bewijsmateriaal.
 • Aan boord nemen, overladen of aanlanden van ondermaatse vis.
 • Vissen in strijd met instandhoudings- of beheersmaatregelen van een regionale visserij organisatie (RFO).
 • Vissen zonder geldige visvergunning of vismachtiging.
 • Vissen in gesloten gebied, tijdens gesloten seizoen, zonder of na uitputting quotum.
 • Gericht vissen op bestand waarvoor moratorium of visverbod geldt.
 • Bemoeilijken werkzaamheden van controleurs en waarnemers.
 • Overladen vangsten op of ondersteunen van illegale, ongemelde en ongereglementeerde vissersvaartuigen (IOO-vaartuigen).
 • Gebruiken van een vissersvaartuig dat geen nationaliteit heeft.

Als we bij u een ernstige inbreuk vaststellen, dan kunnen we aan u punten toewijzen. 

U mag ook geen ernstige inbreuk hebben gemaakt op de voorschriften van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid, die in andere door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde wetgeving zo worden aangemerkt.

Uitsluitingsperiode bij ernstige inbreuken

Is vastgesteld dat u een ernstige inbreuk heeft gemaakt en zijn er punten aan u toegekend? Dan bent u uitgesloten van het ontvangen van subsidie onder het EFMZV.

Voor 3 van deze ernstige inbreuken geldt echter een uitzondering. Bij die inbreuken bent u vanaf 9 punten uitgesloten van het ontvangen van subsidie. Het gaat om:

 • het niet naleven van de verplichte registratie en rapportage van vangstgegevens of gegevens die met de vangst verband houden. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens die via het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen moeten worden doorgegeven;
 • het gebruiken of aan boord nemen van vistuig dat volgens EU-wetgeving verboden is of niet voldoet aan de voorschriften;
 • het overladen of aanlanden van ondermaatse vis, wat in strijd met de geldende wetgeving. U bent uitgesloten van het ontvangen van subsidie voor minimaal 12 maanden, vanaf het moment dat de overtreding en punten officieel aan u zijn bekendgemaakt. Als u gedurende deze periode opnieuw een overtreding begaat, wordt de periode verlengd.
In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?