Verdeling subsidiebudget

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
25 mei 2016

Voor een subsidie is een bepaald budget beschikbaar. Verdeling van het budget kan op de volgende manieren:

 • op volgorde van binnenkomst
 • op volgorde van rangschikking van de aanvraag (tender)
 • evenredig over de ingediende aanvragen
 • door loting

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget over de goedgekeurde aanvragen, volgens de vastgestelde methode.

Op volgorde van binnenkomst

Wij behandelen subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw ingediende aanvraag onvolledig, dan krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. De datum waarop de aanvraag volledig is, is de datum van binnenkomst. Andere volledige aanvragen die voor deze datum zijn ingediend gaan dus voor.

Er vindt loting plaats om de volgorde te bepalen als:

 • er meerdere aanvragen worden ingediend op de dag dat het budget wordt overschreden, én;
 • er onduidelijkheid is over het tijdstip van ontvangst van al die aanvragen.

Rangschikking op basis van criteria

Bij rangschikking op basis van criteria (tender) concurreren alle volledige aanvragen, die op tijd zijn ingediend, met elkaar voor het beschikbare budget.

Voor de verdeling van het budget door een tender, wordt een adviescommissie benoemd. Deze commissie brengt advies uit over de rangschikking van de projecten. Dit advies is gebaseerd op de mate waarin projecten aansluiten bij de selectiecriteria. Is de commissie van oordeel dat de projecten onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van de subsidiemodule? Dan adviseert zij om de aanvraag af te wijzen. De commissie onderbouwt haar adviezen schriftelijk. De adviezen zijn niet bindend, maar worden meestal wel opgevolgd.

Heeft een lid van de commissie een persoonlijk belang bij de beslissing op de aanvraag? Dan mag hij/zij niet meewerken aan de voorbereiding of vaststelling van een advies.

Wordt het budget overschreden en hebben de in aanmerking komende aanvragen dezelfde rangschikking? Dan worden deze aanvragen door loting gerangschikt. Wij beoordelen de best scorende aanvragen verder. Hierbij kunnen we u nog om meer informatie vragen ter ondersteuning van deze beoordeling.

Instelling en samenstelling commissie

De minister van Economische Zaken benoemt de leden en de voorzitter van de commissie voor 3 jaar. De commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. De voorzitter en leden zijn geen ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken of van een ander ministerie dat is betrokken bij het EFMZV. Na instelling stelt de commissie haar werkwijze schriftelijk vast. Het secretariaat van de commissie is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • De heer A.W. Bierens te Zierikzee, ook voorzitter
 • De heer dr. ir. C.D. de Gooijer te Wageningen
 • De heer A.P. Ouwehand te Vijfhuizen
 • De heer P. Roos te Den Haag
 • De heer drs. P. Salz te Pijnacker
 • De heer prof. dr. A.C. Smaal te Zierikzee
 • De heer C. Taal te Den Haag
 • De heer prof. dr. J.A.J. Verreth te Rhenen

Evenredige verdeling over de aanvragen

Wij verdelen het totale subsidiebudget evenredig over alle aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie. Een aanvraag moet volledig zijn en voldoen aan de eisen van de subsidieregeling. Door de evenredige verdeling is de hoogte van het subsidiebedrag niet vooraf vast te stellen. U kunt een aanvraag indienen in de periode dat de subsidieregeling is opengesteld.

Verdeling door loting

Rangschikking van alle volledige en tijdige aanvragen gebeurt door loting. De trekking vindt plaats in aanwezigheid van een notaris en ten minste 2 waarnemers. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd. De hoogst gerangschikte aanvragen komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?