Bijdragen in natura

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
20 mei 2016

Bijdragen in natura komen voor in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen.

De betaalde overheidssteun aan een project dat bijdragen in natura bevat, mag aan het einde van het project niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten, minus de bijdragen in natura.

Als de totale subsidiabele kosten bijvoorbeeld € 300.000 bedragen en de bijdragen in natura (inclusief eigen arbeid) € 200.000, dan is het maximale subsidiebedrag € 100.000.

Eigen arbeid

Is uw inkomen afhankelijk van de arbeid die u in uw onderneming steekt, maar ontvangt u daarvoor geen loon? Dan spreken we van eigen arbeid. Eigen arbeid is werk dat u, als ondernemer zonder rechtspersoonlijkheid, zelf verricht in het betrokken project of de investering. Dit is het geval bij bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers, eenmanszaken of een maatschap.

Deze inzet is subsidiabel voor een vast uurtarief van € 36. Dit tarief is gebaseerd op de vervangingswaarde van directeur-grootaandeelhouders (schippers, eigenaren kotters) en deelvissers (ook wel opstappers genoemd). Het LEI (onderzoeksinstituut van Universiteit Wageningen) heeft bij de bepaling van dit bedrag gebruikgemaakt van het BIN (Bedrijven-Informatienet van het LEI).

Let op: vrijwilligerswerk valt niet onder eigen arbeid en is niet subsidiabel.

Goederen

Goederen kunnen als bijdrage in natura worden ingebracht, als deze zijn afbetaald. Vaak is er geen factuur en betalingsbewijs om de kosten te onderbouwen. Is er wel een oude factuur, dan is deze vaak niet bruikbaar omdat het meestal niet meer de huidige marktwaarde weergeeft. Laat in dat geval de waarde bepalen door een onafhankelijk deskundige of instantie (zoals een taxateur).

Goederen zijn alleen subsidiabel als die in bezit zijn van de aanvrager en door de aanvrager worden ingebracht. Het gaat om zaken die u naast het project ook voor uw reguliere bedrijfsvoering gebruikt en/of om zaken die u alleen voor een bepaalde periode in het project gebruikt en die daarna nog een restwaarde hebben.

Baseer de toerekening van de kosten op het daadwerkelijk gebruik binnen het project. U kunt hiervoor een rekenmethode op basis van afschrijvingskosten gebruiken.

Berekening kosten als vast percentage

U kunt de bijdragen in natura (samen met eventuele overige kosten en afschrijvingskosten) ook berekenen als een vast percentage (40%) van de directe loonkosten. Lees meer hierover onder Andere kosten als vast percentage van directe loonkosten.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?