Subsidie ontvangen

Gepubliceerd op:
26 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Is aan u subsidie verleend? Dan staat in de verleningsbrief het bedrag dat u maximaal kunt ontvangen. De hoogte van het subsidiebedrag waar u recht op heeft, hangt af van een aantal factoren.

Hoogte subsidiebedrag

Het uiteindelijke subsidiebedrag hangt onder meer af van de gerealiseerde kosten en de naleving van de voorwaarden en verplichtingen.

Gerealiseerde kosten

Zijn de gerealiseerde kosten van uw project of investering hoger dan begroot? Dan leidt dit niet tot een hoger subsidiebedrag dan wij hebben verleend. Zijn de gerealiseerde kosten van uw project of investering lager dan begroot? Dan zal subsidie uiteindelijk lager worden vastgesteld dan het verleende bedrag. Dit kan ook het geval zijn wanneer de kosten die u opvoert onredelijk hoog zijn.

Naleving voorwaarden en verplichtingen

Bij een audit of controle (administratief of ter plaatse) kan geconstateerd worden dat de subsidie, of een deel daarvan, ten onrechte is verstrekt. Uit controle kan bijvoorbeeld blijken dat een voorwaarde of verplichting niet is nageleefd of dat er fraude is gepleegd.

Als u zich tijdens of na uitvoering van de subsidiabele activiteit niet hield aan de Europese of nationale regels, dan kan dit de volgende gevolgen hebben voor uw subsidie:

  • het intrekken of wijzigen van een subsidie, die al verleend is
  • het lager vaststellen van de subsidie
  • het intrekken of wijzigen van een subsidie, die al vastgesteld is

Wat precies de gevolgen zijn, is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de fase in het subsidieproces. Voor een aantal verplichtingen is dit uitgewerkt in beleidsregels. U vindt deze op Regelgeving EFMZV.

Terugvorderen

Als de vaststelling van het subsidiebedrag uiteindelijk lager is dan het bedrag dat al is uitbetaald, dan wordt het verschil teruggevorderd. Het terug te vorderen bedrag kan vermeerderd worden met wettelijke rente.

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. Deze rente wordt berekend over de periode vanaf de datum van het verstrijken van de termijn waarin terugbetaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke terugbetaling.

Publicatie gegevens

De gegevens van projecten en investeringen waarvoor subsidie is verleend uit het Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden openbaar gemaakt. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Als de subsidie is verstrekt aan natuurlijke personen, dan wordt uit privacy-overwegingen de naam van de begunstigde niet vermeld.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?