Aanbesteden

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 april 2017

Aanbesteden is de procedure, waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Voor het aanbesteden van opdrachten gelden Europese en nationale regels.

De opdracht kan zijn:

 • Een werk: werken zijn alle bouwkundige en civieltechnische werken.
 • Een levering: leveringen zijn zaken die tastbaar zijn, maar die niet onder een werk vallen, zoals aankoop, huur, lease en huurkoop van producten.
 • Een dienst: hieronder vallen inkopen die niet onder werken of leveringen vallen.

Het is verplicht om uw opdracht voor een werk, een levering of een dienst aan te besteden als:

 • u een aanbestedende dienst bent, of;
 • u geen aanbestedende dienst bent, maar de opdracht voor bepaalde werken en diensten voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de overheid.

Wij toetsen bij uw aanvraag of u verplicht bent om uw opdracht aan te besteden en of u zich aan de regels voor het aanbesteden houdt.

Aanbestedende dienst

De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen of publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen, kunnen aanbestedende diensten zijn. Een publiekrechtelijke instelling is:

 • een rechtspersoon
 • een instelling die specifiek tot doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
  - de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd;
  - het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling; of
  - de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.

Bent u een aanbestedende dienst? Dan houdt u zich bij het aanbesteden van de opdracht aan de regels van de Aanbestedingswet 2012.

Aanbestedingsplichtig bepaalde werken en diensten

Ben u geen aanbestedende dienst? Dan moet u de opdracht voor bepaalde werken en diensten aanbesteden als deze voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de overheid. Als u de opdracht moet aanbesteden, dan houdt u zich aan de regels van de Aanbestedingswet 2012.

Waarde opdracht

Bij het plaatsen van een opdracht kunt u kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Om te weten welke aanbestedingsprocedure u moet toepassen, schat u eerst de waarde van de opdracht. Is de geschatte waarde (exclusief btw) van een opdracht hoger dan de Europese drempelwaarde? Dan moet u de opdracht Europees aanbesteden en gelden de Europese regels. Opdrachten die een lagere waarde hebben dan deze drempelwaarde hoeft u niet Europees aan te besteden. Hiervoor gelden de nationale regels.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?