Doorgeven onvoorziene situaties en wijzigingen

Gepubliceerd op:
25 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020

Het kan voorkomen dat door een onvoorziene situatie een project of investering anders verloopt dan u had gepland. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf wijzigingen wilt aanbrengen. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie en daarom moet u wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

Onvoorziene situaties

Heeft u te maken met één van de volgende situaties, dan moet u dit aan ons melden:

 • U voert tijdens de uitvoering van uw project of investering bepaalde activiteiten niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uit. Bij het uitvoeren van een project meldt u dit als de subsidiabele kosten per mijlpaal of kalenderjaar meer afwijken dan 25% van de begroting.
 • U kunt niet of niet op tijd voldoen aan de verplichtingen die bij de subsidie horen.
 • Er is sprake van een bij de rechtbank ingediend verzoek om gebruik te maken van de schuldsaneringsregeling.
 • Er is sprake van een bij de rechtbank ingediend verzoek tot verlening van surseance van betaling.
 • Er is sprake van een faillissement of er is hiervoor een aanvraag ingediend bij de rechtbank.
 • Er is sprake van een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming. U wilt deze investeringen binnen 5 jaar aanpassen, overdragen aan een ander of verplaatsen buiten Nederland. U geeft deze wijziging pas aan ons door als uw project of investering is afgerond.

Melding doorgeven

U geeft de melding door via mijn.rvo.nl. Kijk hiervoor bij Direct regelen op de betreffende subsidiepagina. Twijfelt u of u een situatie moet melden, neem dan telefonisch contact op met ons Klantcontactcentrum via 088-042 42 42 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur).

Wijzigingen projectsubsidie

U voert uw activiteiten uit volgens het projectplan. U mag de uitvoering van de activiteiten niet zonder onze toestemming vertragen en/of essentieel veranderen. Voorbeelden hiervan zijn: het verlengen van de projectduur, het aanpassen van de (kosten van) activiteiten, het inzetten van een ander vissersvaartuig en het veranderen van de samenstelling van het samenwerkingsverband.

Voordat u de wijziging doorvoert en activiteiten onderneemt, moet u een wijzigingsverzoek doen. Beantwoord in uw verzoek de volgende vragen:

 • Over welke situatie en activiteit gaat de wijziging?
 • Om wat voor wijziging gaat het en welke nieuwe activiteit ontstaat door die wijziging?
 • Wat is de noodzaak van de wijziging?

U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen, van ons een besluit. Krijgt u toestemming? Dan ontvangt u een ontheffing (met eventueel bepaalde voorschriften). Wij verlenen alleen ontheffing als de wijziging niet nadelig is voor:

 • de activiteit waarvoor u subsidie kreeg;
 • de doelstelling van de subsidie;
 • de voorwaarden die gelden voor de subsidie.

Wijzigingen investeringssubsidie

U kunt een wijzigingsverzoek indienen via mijn.rvo.nl. Kijk hiervoor bij Direct regelen op de betreffende subsidiepagina.

U voert uw investering uit zoals in de verleningsbrief staat beschreven. Het wijzigen van de investering is niet toegestaan. Als er een uitzondering geldt, dan staat dit vermeld bij de informatie over de betreffende subsidie.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?