Monitoring MJA3/MEE

Laatst gecontroleerd op:
12 december 2023
Gepubliceerd op:
18 september 2017

Als deelnemer aan MJA3/MEE bent u verplicht elk jaar monitoringgegevens naar ons te sturen.

Monitoringrapportages

Voor deelnemers aan de MJA3 en MEE gelden verschillende methodieken en protocollen voor het aanleveren van hun monitoringresultaten. Wij stellen op basis van de monitoringgegevens per bedrijf een bedrijfsrapportage op. Deze verwerken wij in een sectorrapportage die inzicht biedt in de voortgang van:

  • de uitvoering van energie-efficiëntieplannen (EEP’s)
  • de gerealiseerde energie-efficiëntieverbetering
  • de uitvoering van het meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) van de sector

We gebruiken de monitoringresultaten ook voor verantwoording aan de Tweede Kamer via de jaarlijkse resultatenbrochure.

Monitoring MJA3-convenant

Als MJA3-deelnemer bent u verplicht jaarlijks, uiterlijk op 1 april, uw monitoringgegevens naar ons en de eigen brancheorganisatie te sturen. Bent u een  MJA3-bedrijf, dan bent u verplicht het bevoegd gezag te informeren over de monitoringresultaten.

Wij stellen op basis van de monitoringgegevens per bedrijf een rapportage op. Hieruit blijkt of u de doelstellingen op energiegebied realiseert. De rapportage onderscheidt maatregelen op het gebied van procesefficiëntie, ketenefficiëntie, duurzame energie en de invoering van energiemanagement. Wij informeren de Overleggroep Energie-efficiëntie (OGE), het bevoegd gezag, het Platform MJA3 waarin alle deelnemende branches samenkomen, en de Tweede Kamer over de voortgang.

Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV)

De verplichte jaarlijkse rapportage van MJA3-bedrijven is geïntegreerd in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het e-MJV is een beveiligd, afgeschermd systeem waarmee bedrijven hun integraal PRTR-verslag, MJA3-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen. Het bevoegd gezag Wet milieubeheer beoordeelt het verslag via hetzelfde systeem.

Methodiek energie-efficiëntie en keten-efficiëntie MJA

Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop u moet rapporteren over uw resultaten. Raadpleeg hiervoor de methodieken en protocollen:

  • ‘Methodiek energie-efficiëntie MJA3’ bevat afspraken over eenvoud, transparantie en betrouwbaarheid van rapporteren
  • De bedrijfsrapportage moet voldoen aan het ‘Protocol monitoring procedure – MJA hoofdstuk 3a’, het ‘Protocol monitoring methodiek, MJA hoofdstuk 3b’ en het ‘Protocol energiezorg – MJA hoofdstuk 4’
  • Bekijk voor een toelichting de ‘Handreiking monitoring MJA3’

Methodiek ketenefficiëntie (KE)

De ‘Handreiking monitoring MJA3' besteedt bij de uitleg van de algemene rekenmethodiek extra aandacht aan ketenefficiëntie. Mocht u toch nog vragen hebben over rekenen met ketenmaatregelen, neem dan contact op met uw MJA3-contactpersoon.

Monitoring MEE-convenant

Wij monitoren jaarlijks de uitvoering van het MEE-convenant.

Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV)

De verplichte jaarlijkse rapportage van MEE-bedrijven is geïntegreerd in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). MEE-deelnemers zijn verplicht elk jaar hun monitoringgegevens voor 1 april definitief aan te leveren via het e-MJV. Het e-MJV is een beveiligd, afgeschermd systeem waarmee bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, MEE-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen.

Wij beheren het e-MJV samen met Ecoplan en RIVM. Ga voor meer informatie naar de e-MJV-website of neem bij vragen contact op met de e-MJV helpdesk.

Methodiek energie-efficiëntie MEE

Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop MEE-bedrijven moeten rapporteren over hun resultaten. Raadpleeg hiervoor de methodieken en protocollen:

  • ‘Methodiek energie-efficiëntie MEE’ beschrijft de methodiek die ten grondslag ligt aan rapportage binnen het MEE-convenant
  • Het ‘Monitoring Protocol, methodiek MEE ’ bevat een uitwerking van de afspraken over de methodiek
  • Het ‘Monitoring Protocol, procedure MEE’ bevat een uitwerking van de afspraken over bewaking van de voortgang van get energie-efficiëntieplan (EEP)
  • Bekijk voor een toelichting de ‘Handreiking monitoring MEE’.

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?