EU-landen: arbeidswetgeving

Gepubliceerd op:
5 oktober 2010
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Burgers uit de Europese Unie mogen zonder werkvergunning in een ander EU-land wonen en werken. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om werk in loondienst of om werk als zelfstandige. Op deze pagina leest u waar u op moet letten als u zelf in een ander EU-land gaat werken of als u personeel uitzendt.

Werken in een ander EU-land

Als burger van de Europese Unie mag u zonder werkvergunning werken in andere EU-landen. Het maakt daarbij niet uit of u werkt in loondienst of als zelfstandige.

Als (gedetacheerd) medewerker of zelfstandige heeft u ook het recht om te wonen in het EU-land waar u werkt.

Als werknemer in uw gastland moet u zich na de eerste 3 maanden inschrijven bij de bevoegde lokale autoriteiten (gemeentehuis of politie). U moet daarvoor de volgende documenten overleggen:

  • een geldige identiteitskaart of paspoort;
  • een werkgeversverklaring of arbeidscontract;
  • bewijs van zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing).

Heeft u aan deze voorwaarden voldaan? Dan ontvangt u van de betreffende autoriteit een bewijs van inschrijving als bevestiging dat u recht heeft op verblijf.

Familieleden die financieel afhankelijk zijn van u als de werkende EU-burger, mogen eveneens in het andere EU-land verblijven.

Ingezetenen van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland mogen onder dezelfde voorwaarden werken in de EU als ingezetenen van de EU.

Meer informatie

EURES

Werkgevers en werknemers uit EU/EER-landen (EU-landen plus Lichtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen hulp inroepen van EURES (Europese portaal voor beroepsmobiliteit) bij het werven en plaatsen van werknemers in andere Europese landen.

EURES is een samenwerkingsnetwerk van Europese arbeidsbureaus. Hierbij zijn werkgeversorganisaties, vakbonden en partners aangesloten die vraag en aanbod bij elkaar brengen op de Europese arbeidsmarkt. Meer dan 1.000 EURES-consulenten staan in contact met werkzoekenden en werkgevers. Zij verstrekken ook informatie over arbeidsomstandigheden en vacatures in EU/EER-landen.

In Nederland is het UWV betrokken bij EURES.

Meer informatie

Tijdelijk werken in het buitenland

Bedrijven die hun werknemers tijdelijk in het buitenland laten werken, moeten voldoen aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in het land waar het tijdelijke werk plaatsvindt. Dit is wettelijk geregeld in Richtlijn 96/71/EG met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers die diensten verrichten.

In Nederland geeft de Sociale Verzekeringsbank informatie over sociale verzekeringen bij internationale detacheringen of tijdelijk werken buiten Nederland.

Meer informatie

Diploma's en beroepskwalificaties

Er bestaan Europese afspraken over wederzijdse erkenning van diploma's. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in erkenning van diploma's om een studie te volgen en diploma's om een beroep uit te oefenen in het buitenland. Voor dit laatste is Richtlijn 2005/36/EG over erkenning van beroepskwalificaties van belang.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en Stichting Nuffic houden zich in Nederland bezig met internationale diplomawaardering. Samen hebben zij het Informatiecentrum Internationale Diplomawaardering opgericht.

Meer informatie

Arbeidsrecht

Als werknemer in de EU heeft u bepaalde minimumrechten als het gaat om:

  • arbeidsrecht: deeltijdwerk, vaste arbeidscontracten, werktijden, werkende jongeren, informatie en raadpleging van werknemers;
  • gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof;
  • bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid;
  • gezondheid en veiligheid op het werk. Deze rechten zijn neergelegd in een groot aantal Europese richtlijnen die de EU-lidstaten moeten omzetten in nationale wetgeving.

Meer informatie

Arbo-wetgeving

Werkgevers en werknemers zijn zelf verplicht om maatregelen te nemen die beroepsongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen. Denk onder meer aan voorlichting, opleiding en raadpleging van instructies.

Lees meer over Arbo-wetgeving.

Heeft u vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?