CE-markering: pleziervaartuigen en waterscooters (2013/53/EU)

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur van pleziervaartuigen en waterscooters? Dan heeft u te maken met CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2013/53/EU stelt minimale eisen aan het ontwerp en de bouw van pleziervaartuigen en waterscooters. Deze zijn gericht op de veiligheid van de gebruikers van deze producten. Daarnaast reguleert de richtlijn de uitlaat- en geluidsemissies van motoraangedreven pleziervaartuigen.

Voor welke producten geldt de richtlijn?

De bepalingen in de richtlijn gelden voor vaartuigen bestemd voor sport- en vrijetijdsdoeleinden:

 • pleziervaartuigen hebben een romplengte tussen 2,5 en 24 meter, ongeacht het type aandrijving;
 • waterscooters hebben een romplengte van minder dan 4 meter met een voortstuwingsmotor dat een waterstraalpomp heeft als primaire voortstuwingsbron;
 • ook gedeeltelijk afgebouwde vaartuigen, voortstuwingsmotoren en los verhandelde – voor montage bestemde - onderdelen vallen onder de richtlijn.

Producten met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

Uitsluitingen

De richtlijn pleziervaartuigen is niet van toepassing op:

 • uitsluitend voor wedstrijden bedoelde vaartuigen, kano's, kajaks, gondels en waterfietsen;
 • zeilplanken en surfplanken;
 • originelen en individuele replica's van historische vaartuigen;
 • experimentele - niet voor de handel bestemde - vaartuigen;
 • voor persoonlijk gebruik gebouwde vaartuigen, die na inbedrijfstelling gedurende 5 jaar niet op de EU-markt worden gebracht;
 • vaartuigen bestemd voor commercieel passagiersvervoer;
 • duikboten, luchtkussenvoertuigen, draagvleugelboten en amfibische vaartuigen;
 • met stoomkracht aangedreven vaartuigen met externe verbranding die als brandstof gebruikmaken van kolen, cokes, hout, olie of gas.

Essentiële eisen

De essentiële eisen voor (onderdelen van) pleziervaartuigen en waterscooters worden genoemd in artikel 4, lid 1 en bijlage I van de richtlijn. Als uw producten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen (in het Engels), dan geldt er een 'vermoeden van conformiteit' dat uw producten voldoen aan de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatieinstituut NEN.

Bijzonderheden

Pleziervaartuigen, afhankelijk van hun samenstelling of inrichting, kunnen ook onder andere CE-markeringsrichtlijnen vallen, bijvoorbeeld voor drukvaten, gastoestellen, elektromagnetische compatibiliteit en persoonlijke beschermingsmiddelen. U moet op elk vaartuig een vaartuigidentificatienummer en een bouwersplaatje aanbrengen.

Richtlijn 2013/53/EU wordt toegepast vanaf 18 januari 2016 en vervangt de oude Richtlijn 94/25/EG. De lidstaten staan toe dat producten op de markt worden aangeboden of in bedrijf gesteld die vallen onder Richtlijn 94/25/EG en daarmee in overeenstemming zijn wanneer deze vóór 18 januari 2017 in de handel zijn gebracht of in bedrijf gesteld.

De wettelijke verplichtingen van fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs van pleziervaartuigen en waterscooters staan in staan in artikel 7 t/m 12 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • veiligheid- en gebruiksinstructies;
 • contactgegevens van de marktdeelnemers;
 • vaartuigidentificatienummers;
 • CE-markering en de EU-conformiteitsverklaring.

Notified body

Voor bepaalde vaartuigen in de categorie C en D (geschikt voor de vaart bij een maximale windkracht en golfhoogte) mag u als fabrikant zelf interne controles uitvoeren en een EU-conformiteitsverklaring opstellen. In overige gevallen moet u (een deel van) de overeenstemmingbeoordelingsprocedure overlaten aan een 'notified body'. De 'Recreational Craft Sectoral Group' is een organisatie van notified bodies die pleziervaartuigen mogen testen voor de CE-markering.

Technische documentatie

U moet als fabrikant technische documentatie opstellen volgens de aanwijzingen in artikel 25 en bijlage IX van de richtlijn. De documentatie moet alle relevante gegevens bevatten over de middelen die u gebruikt om te zorgen dat het product voldoet aan de essentiële eisen.

CE-markering

Artikel 16 t/m 18 van de richtlijn eisen dat u als fabrikant een CE-markering aanbrengt op de betreffende producten. De CE-markering geeft aan dat de producten overeenstemmen met de relevante EU-wetgeving. Dit moet gebeuren voordat de producten in de handel worden gebracht of in bedrijf gesteld.

Bij vaartuigen wordt de CE-markering aangebracht op het bouwersplaatje en bij voortstuwingsmotoren rechtstreeks op de motor. De CE-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de notified body die betrokken is geweest bij de productiecontrolefase of bij de beoordeling na de bouw van het vaartuig.

EU-conformiteitsverklaring

U moat als fabrikant van de producten een EU-conformiteitsverklaring opstellen volgens de aanwijzingen in artikel 15 en bijlage IV van de richtlijn. Daarin vermeldt u dat is aangetoond dat de producten voldoen aan de essentiële eisen. De EU-conformiteitsverklaring vergezelt de producten wanneer deze op de markt aangeboden of in bedrijf gesteld worden.

Officiële teksten

Europese wetgeving

 • Richtlijn 2013/53/EU betreffende pleziervaartuigen en waterscooters

Nederlandse wetgeving

Controlerende instantie

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?