CE-markering: bouwproducten

Gepubliceerd op:
4 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Bent u fabrikant van bouwproducten en levert u aan afnemers in de Europese Unie en Europese Economische Ruimte? Dan moet u mogelijk CE-markering toepassen en een prestatieverklaring (DoP) opstellen.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Als importeur van bouwproducten controleert u of de fabrikant van buiten de Europese Unie op de juiste wijze CE-markering heeft toegepast. Ook als distributeur moet u erop toezien dat de producten worden geleverd met CE-markering en een prestatieverklaring.

De wettelijke eisen hiervoor vindt u in de Verordening (EU) Nr. 305/2011 betreffende bouwproducten. In de Verordening is een bouwproduct 'elk product of kit dat bestemd is om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken (of delen ervan) en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.'

Ook elementen die deel uitmaken van een systeem en blijvend worden geïntegreerd in een bouwwerk worden beschouwd als bouwproducten. Bijvoorbeeld rookdetectoren.

Verplichte en vrijwillige CE-markering

Als uw product valt onder een geharmoniseerde norm dan bent u verplicht om CE-markering toe te passen. De voor CE-markering relevante informatie vindt u in bijlage ZA van deze norm. In Nederland kunt u de tekst van geharmoniseerde normen aanvragen bij normalisatie-instituut NEN.

Wordt uw product niet (geheel) gedekt door een geharmoniseerde norm, dan kunt u kiezen voor vrijwillige CE-markering via een European Technical Assessment (ETA). Valt uw product onder een bestaand European Assessment Document (EAD), dan kunt u een Technical Assessment Body (TAB) verzoeken om uw product te beoordelen voor CE-markering. Als dit niet het geval is dan kunt u de TAB verzoeken om een nieuw EAD voor u op te stellen. Meer informatie over vrijwillige CE-markering vindt u bij de European Organization for Technical Assessment (EOTA).

U mag alleen CE-markering aanbrengen op bouwproducten waarvoor u ook een prestatieverklaring (DoP) hebt opgesteld. Dit geldt ongeacht of uw product valt onder een geharmoniseerde norm (verplichte CE-markering) of onder een EAD (vrijwillige CE-markering).

Essentiële kenmerken

De EU-lidstaten stellen in hun nationale wetgeving fundamentele eisen aan bouwwerken. In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

In Bijlage I van de Verordening staan de volgende fundamentele eisen aan bouwwerken:

 • mechanische weerstand en stabiliteit;
 • brandveiligheid;
 • hygiëne, gezondheid en milieu;
 • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
 • bescherming tegen geluidshinder;
 • energiebesparing en warmtebehoud;
 • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet een bouwproduct een zekere prestatie leveren op bepaalde 'essentiële kenmerken' of producteigenschappen. Alleen als uw product hierop voldoende presteert mag deze worden toegepast in een bouwwerk.

Prestatiebeoordeling

Uw producten moeten voldoen aan de toepasselijke geharmoniseerde normen (in het Engels) of de technische specificaties op basis van een European Technical Assessment (ETA) (in het Engels). Dit laatste is het geval als u kiest voor vrijwillige CE-markering.

Bijlage V van de Verordening onderscheidt 5 risiconiveaus met bijbehorende systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid. Bij niveaus 1+, 1, 2+ en 3 moet u altijd een notified body inschakelen. Alleen bij risiconiveau 4 kunt u volstaan met een fabrikant-eigenverklaring.

Technische documentatie

Als fabrikant stelt u een technische documentatie op als basis voor de prestatieverklaring. Daarin verzamelt u alle relevante informatie over het vereiste systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid. U bewaart de documentatie gedurende 10 jaar na het in de handel brengen van uw product. Ook stelt u de documentatie ter beschikking aan markttoezichtautoriteiten in de EU die daarom verzoeken.

Prestatieverklaring

Valt uw bouwproduct onder een geharmoniseerde norm of stemt het overeen met daarvoor verstrekt European Technical Assessment (ETA)? Stel dan een prestatieverklaring (DoP) op wanneer u het product in de handel brengt. In de DoP vermeldt de fabrikant de prestaties van de essentiële kenmerken van zijn product, waaronder:

 • de referentie van het producttype;
 • het beoordelings- en verificatiesysteem van de prestatiebestendigheid van het product;
 • de referentie van de geharmoniseerde norm of EAD;
 • in voorkomend geval, het referentienummer van de specifieke technische documentatie die is gebruikt en de vereisten waaraan het product voldoet.

Van elk product dat u aanbiedt op de markt, verstrekt u op papier of in elektronische vorm een exemplaar van de DoP. Levert u een partij van hetzelfde product aan één enkele gebruiker, dan mag u volstaan met één enkel exemplaar voor de gehele partij. Onder bepaalde voorwaarden mag u de DoP beschikbaar stellen op een website in plaats van die te verstrekken op papier of in elektronische vorm.

De fabrikant bewaart de DoP tot 10 jaar nadat het bouwproduct in de handel is gebracht. Voor uitvoerige informatie over de DoP, zie Artikel 4 tot en met 7 en Bijlage III van de Verordening.

CE-markering

Na opstelling van de prestatieverklaring moet u de CE-markering aanbrengen op uw product. De CE-markering wordt gevolgd door:

 • de laatste 2 cijfers van het jaar waarin zij het eerst werd aangebracht;
 • de naam, het adres of identificatiemerk van de fabrikant;
 • de unieke identificatiecode van het producttype;
 • het referentienummer van de DoP;
 • de in de DoP aangegeven prestatie;
 • de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie;
 • het identificatienummer van de notified body (indien van toepassing);
 • het beoogde gebruik dat is vastgesteld in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Nadere aanwijzingen voor de CE-markering vindt u in Artikel 8 en 9 van de Verordening.

Afwijkende bepalingen

Artikel 5 van de Verordening staat toe dat u in bepaalde gevallen afziet van CE-markering en de prestatieverklaring (DoP). Dat is wanneer uw product afzonderlijk is vervaardigd of als maatwerk in een niet-seriematig productieproces. Ook is dit het geval wanneer uw product op ambachtelijke wijze is vervaardigd voor de renovatie van gebouwen van historische of architectonische waarde.

Maakt u een product op de bouwplaats om dit te verwerken in een betrokken bouwwerk? Dan mag u ook afzien van CE-markering en de prestatieverklaring.

Officiële teksten

Europese wetgeving:

Nederlandse wetgeving:

Controlerende instantie

De Inspectie Leefomgeving en Transport is de controlerende instantie voor CE-markering bouwproducten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), telefoon 088 042 42 42.

Bent u tevreden over deze pagina?