CE-markering: drukvaten van eenvoudige vorm

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u leverancier van drukvaten van eenvoudige vorm? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/29/EU is van toepassing op in serie gemaakte gelaste drukvaten die een inwendige overdruk hebben van meer dan 0,5 bar en bestemd zijn om lucht of stikstof te bevatten. Daarentegen zijn zij niet bestemd om aan vlambelasting te worden onderworpen. Onder de richtlijn vallen ook delen en verbindingen van niet-gelegeerd aluminium en kwaliteitsstaal die essentieel zijn voor de sterkte van de drukvaten.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de richtlijn is:

 • het waarborgen van de bescherming van personen, huisdieren en goederen tegen gevaren die kunnen ontstaan door lekken of barsten van drukvaten van eenvoudige vorm;
 • het hanteren van dezelfde bepalingen voor de verkoop van drukvaten van eenvoudige vorm in de EU.

Drukvaten met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Uitsluitingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • brandblusapparaten;
 • drukvaten die speciaal bestemd zijn voor installatie op of voortstuwing van schepen en luchtvaartuigen;
 • drukvaten die speciaal ontworpen zijn voor nucleair gebruik en die bij defecten radioactiviteit kunnen verspreiden.

Essentiële eisen

Drukvaten waarvan het product PS (druk) x V (inhoud) groter is dan 50 bar.l moeten voldoen aan de essentiële eisen genoemd in bijlage I van de richtlijn. Als deze drukvaten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen, dan geldt er een vermoeden van conformiteit dat uw producten voldoen aan de richtlijn. In Nederland kunt u deze normen aanvragen bij het normalisatie-instituut NEN.

Hebben de drukvaten een lagere druk en capaciteit? Dan moeten zij zijn ontworpen en vervaardigd volgens de in een van de EU-landen geldende 'regelen van goed vakmanschap'.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs van drukvaten staan in artikel 6 t/m 10 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
 • CE-markering;
 • EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U moet een conformiteitsbeoordeling van de drukvaten (laten) uitvoeren. Deze staat beschreven in artikel 13 en bijlage II van de richtlijn. Omdat drukvaten in de meeste gevallen zijn onderworpen aan een EU-typegoedkeuring, doet u daarbij altijd beroep op een notified body. De notified body verstrekt een certificaat als de drukvaten overeenstemmen met de richtlijn. In alle gevallen blijft u als fabrikant verantwoordelijk voor overeenstemming van de apparaten met de eisen.

Technische documentatie

Volgens de aanwijzigingen in bijlage III van de richtlijn moet u technische documentatie opstellen. De documentatie heeft betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het drukvat. Ook maakt het een beoordeling van de overeenstemming met de toepasselijke eisen van de richtlijn mogelijk.

De technische documentatie bewaart u 10 jaar, vanaf het moment dat u de drukvaten op de markt brengt. Op verzoek moet u de technische documentatie beschikbaar kunnen stellen aan de nationale toezichtautoriteiten.

EU-conformiteitsverklaring

U moet een EU-conformiteitsverklaring opstellen. Hierin vermeldt u dat de drukvaten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de richtlijn. Met het opstellen van de conformiteitsverklaring, neemt u de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het drukvat met de voorschriften van deze richtlijn.

De bewaartermijn voor de EU-conformiteitsverklaring is 10 jaar, vanaf het moment dat u de drukvaten op de markt brengt.

CE-markering

U brengt als fabrikant de CE-markering aan voordat u het drukvat in de EU in de handel brengt. Alleen drukvaten waarvan het product van de maximale werkdruk (PS) en het volume (V) groter is dan 50 bar moet u voorzien van een CE-markering.

Afhankelijk van de gevolgde productiecontrolefase, volgt na de CE-markering het identifatienummer van de notified body. Na de CE-markering en het identificatienummer van de notified body kan een ander teken volgen dat een bijzonder risico of gebruik aanduidt. Instructies over de CE-markering vindt u in bijlage III van de richtlijn.

Controlerende instantie

Nederlandse Arbeidsinspectie

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?