Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024
Gepubliceerd op:
26 februari 2021

Nederland kent een grote woningbouwopgave, ook in de sociale huursector. Het Rijk, gemeenten en woningcorporaties spraken af dat er tot 2030, 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 woningen in de middenhuur gebouwd worden. De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties zet zich in om de nieuwbouw belemmerende of vertragende factoren weg te nemen.  

Hulp bij nieuwbouw

De ambities uit de Nationale bouw- en woonagenda vragen veel kennis van u als woningcorporatie en gemeente. Succesvolle sociale woningbouw vraagt om maatwerk met respect voor onderlinge verhoudingen. Loopt u tegen knelpunten aan? Mogelijk kan de taskforce dan bijspringen. Tijdens de ondersteuning trekt de taskforce samen op met alle partijen (woningcorporatie, gemeente en het Rijk). 

Expertteam Woningbouw

Ook maakt het team gebruik van het Expertteam Woningbouw. Dit Expertteam helpt met praktische ondersteuning om projecten weer in beweging te brengen, samenwerking te organiseren en bouwprocessen te versnellen.

Het taskforceteam zet zich in volgens de:

Succesfactoren voor versnelling nieuwbouw

De wil om meer woningen te bouwen is er, maar het blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. De taskforce bezocht woningcorporaties die in de afgelopen jaren relatief veel woningen bouwden. De corporaties overwonnen knelpunten waarmee ongetwijfeld ook andere corporaties te maken kregen.  

Wat zijn de succesfactoren?

 • De bezochte corporaties hebben de interne organisatie goed op orde. 
 • Ze hebben een duidelijke strategie waarop zij hun keuzes baseren.
 • Ze werken goed samen met externe partijen.

Een goede relatie tussen gemeente en woningcorporatie

Een goede samenwerking tussen een woningcorporatie en een gemeente is nodig om tot nieuwbouw te komen. Maar ook wederzijds vertrouwen is onmisbaar. Woningcorporatie Nijestee en de gemeente Groningen delen bijvoorbeeld een visie op de toekomst van de stad: een ongedeelde stad en 30% sociale huur bij nieuwbouw. Naast samenwerking en vertrouwen spelen uiteraard meer factoren een rol.

Tips van 6 gemeenten met veel sociale nieuwbouw

Een gemeente speelt een sleutelrol bij het versnellen van de woningbouw. Zeker als het gaat over het bouwen van sociale huurwoningen. Om uit te zoeken wat werkt, sprak de taskforce met 6 gemeenten waar woningcorporaties veel sociale huurwoningen bouwden: Harlingen, Den Bosch, Maassluis, Amsterdam, Almere en Assen. Wat maakte dat deze 6 gemeenten (van klein tot groot), het positieve verschil maken? De belangrijkste lessen zijn te zorgen voor:

 • helderheid en urgentie op de opgave
 • een gezamenlijke programmering en planning van woningbouwprojecten
 • gerichte samenwerking

In onderstaande downloads leest u meer over de samenwerking tussen deze gemeenten en de lokale woningcorporaties.

Samen Doorbouwen! Wat te doen bij stilstaande bouw?

In het rapport Samen Doorbouwen! staan 5 mogelijkheden voor het instappen in stilstaande bouwprojecten. Ook komen belangrijke keuzes aan bod: hoe besluit u om een project wel of niet te helpen? En hoe werkt het als de woningcorporatie besluit om één of meer projecten over te nemen? Het rapport geeft ook aan ook wat u als woningcorporatie juist wel of niet moet doen.

Vernieuwd proces- en planningsschema

Gemeenten en woningcorporaties maken soms te ambitieuze procedures en planningen. Deze komen dan helaas niet overeen met het werkelijke ontwikkelproces. Adviseur Frits Dinkla van het Expertteam Woningbouw vernieuwde het RVO-proces- en planningsschema voor woningbouwprojecten.

Dit schema helpt u om meer realistische planningen voor woningbouwprojecten op te stellen. Ook maakt het schema overzichtelijk wie bij de gemeente én bij de woningcorporatie aan zet is en wanneer en waarvoor. Het vernieuwde schema ontstond door samenwerking met de gemeente Ridderkerk en woningcorporatie Wooncompas.

Het schema heeft 9 stappen en bestaat uit een interactief stappenplan (online pdf) en onderstaand Excelbestand voor het maken van projectplanningen op maat. Per stap toont het schema de:

 1. betrokken personen
 2. bijbehorende producten
 3. te nemen besluiten
 4. benodigde tijd
 5. realistische inschatting van startdatum van de bouw inclusief planning

Samenstelling van de taskforce

De taskforce bestaat uit 5 bestuurders die optreden namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) of Aedes, het Interprovinciaal overleg en een onafhankelijk voorzitter. Dit zijn:

 • Staf Depla: voorzitter Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
 • Marja Appelman: directeur directie Woningbouw van BZK
 • Rob Haans: bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie
 • Hein de Haan: wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wonen van gemeente Leeuwarden
 • Anne Koning: gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport bij Provincie Zuid-Holland

RVO en de taskforce

Adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inclusief een programmasecretaris ondersteunen de taskforce. Zij staan in contact met u als woningcorporatie en gemeente over de voortgang en eventuele knelpunten van concrete projecten. Deze adviseurs informeren en adviseren de taskforce hierover. Ten slotte coördineren zij ook de inzet van het Expertteam Woningbouw.

Resultaten en rapportages

Vragen over Nieuwbouw?

Benieuwd of de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties u kan helpen? Stuur uw vraag per mail naar
woningbouw@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?